#4146: Skandia

I
CJ)
.E
E
:Cd fit sin hnstrus förlåtelse. Denna har upptäckt hans förräcleri och passat
4- pa att håtmnas. - b
w . . . . w
Ja g.
H- "
2.
== e
ln 
:a f4 =
ä i u:
. .h
:B V -1
Vi in :5
I; z: 
.få 0.2..
-l-I m
w 75 I
.= . Bearbetning efter a"
ä" . . , , , c-
, IBourgeois och Duge s :I
cd berömda drama. :-
1: N
.- l-l-
...- . av ..-
.H , UrrrnÄDAxDE; 1,"
.x Herr Kemrn Dnr-tes. i. x
:3 . v Milo ...................... ,. Bamboehe N
4- r P. oapenmn .......... .. ruui Verdier 1 =
= l Fru Massart ................... .. Teresa, wKatalanskanr) cb
. r Andrea Pascal . . . . . . . . . . .. Marlette , ..-
g " w habriella Lange ....... .. Mor Moscou c-
- 1 n -.. . .. I i n I " V i (-
-- .= Tva gothartade lumpsamlare, mor Moseo och hennes ensam en forseelse, som rllerese begat-t. Det kommer tlll en " (p
u- l son Bamhoehe, taga efter grannhnstrnns död hand om dot- duell mellan Verdier ooh Dal-tes. Den förre saras. ooh det :5.-
S- . tern, Marlette, vilkens fader farit till Amerika utan att lata ar till Mariettes hem som den särade för-es. och det är -J-
B l höra .av sig7 varför han antogs Vara borta. . l också dar, som han vårdas med all den omsorg en älskande 
o x Flickan adopteras av lumpsandarnes skra och får god kvinna ar mäktig. 5"
E I upplostmn- Bamboche, .som i porträttet av Mariettes far igenkänt m
i Den unge doktor Paul Verdier förälskar sig i den den man som särade Paiil, för den unga Hickan till hennes- ---
O ,
O i :
C72
- .

 

 

 

 

 

i OBS. 1 V2 timmes program.

Arbetarefàreningen

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;
barn 25 och 15 öre

Program från och med 2 till och. med 7 Januari.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

En rundresa till några
tyska städer.

(ramla. borgar, pittoreska broar etc. tramskymta under
en rundresa i Tyskland. Särskilt namnes slottet i Heidel-
berg, Rothenhurg, Niirnherg, Miinohen med det prakttfulla
residensetJ slottet i Nymphenburg in. rn., m. in.

I I I . I , ä. .L h. Y . I r h I .4
åt? få" än Jenesekl, vilken ar tat-any.r och inbilsk, gar till motet och finner

  

 

En tira itrfattare. -

Kemisk Scen.

Efter utgivandet av iliöttets svndew och éOroliga stunden emot-
tager den unge rykthare författaren Jeneseki en maasa karlekslorev 
ivriga henndrarinnor.

Slumpen fogar det sa, att de alla anhålla om ett möte i Luxem-
lmrgtrtidgården kl. 4.

försöker med all iver att ur-
l)e aro alla gamla och fula.
tlyr men förföljch av furierna och iir, niir
de äntligen släppa honom, mer död an levande.

Han iir nu helaten över att återvåindd till den husliga härden och

H a n
t), fasa l

en hol lintaljxm av hennilrarinnor.
skilja deras (har: under slöjorna.
Den stackars mannen

 

  
  

 

 

unga. flickan7 nar denna uppnått lö års ålder.

En olyckshändelse för helt oväntat Mariette i rfrå-resas.
hennes faders andra hustru, närhet. Terese, som förälskar
sig i Paul Verdier. föreställerl honom för sin man Dartes.
och ett ganskaP intimt umgänge börjar. Men Paul motstar
denna harsklystna kvinna., och en gang tager han pa sigl

 PMU. I etlänt.

Kemisk scen ao Sfeimnetz, spelad arv Prince.

Den olyckligo lJetjiintt-n Potter avskedas av sin hushoude och får
plats som katt-uppnasare. Han befinner sig en dag helt otörniodat an-
sikte mot ansikte med sin forna hushonde i ett enskilt rum, diir denne
har ett möte. Den förslag-ne Petter sätter genast ifran; en liten ut-
pressning; samt betjänar si;r i tid och otid av ett komproinetterande brer.
för att pa. detta satt hli sina herr-ars herre. För att undvikav ett upp-
trädande med sin maka, maste den stackars mannen foga sig efter denna
sannskyldigt- lustspelshetjiint.

 

   

 

r

fader, och trots Teresas ranker och intriger lyckas han ar-
slöja denna, och slutligen ffamstalla Paul Verdiers nobla
liainllingssatt i dess ratta dager. I

Den lycklige fadern öppnar sin famn för sitt barn
för sina bada barn, vilkas lyckodröm nu äntligen skall nå
sin tfullhonlan. I

 

 

Petter fordrar att hli serverad vid hushondfolkets bord. Man
maste se hur hög-draget han behandlar kolzcrnkan ooh med vilket tör-
niinit galanteri han tar emot de hesidtamle damerna. lllen var Petter
spänner hagen for högt ot-h slutligen hrister den. Hans linshonde lyckas
att. vid ett tillfälle, da Petter iir drueken, komma at (let dyrbara papperet
orh rollerna hlir ombytta. Petter kastas utför trapporna av den kvinn-
liga tjiinstepersonalr-n, som tar en riittvis hämnd.

 

garn under tå år äga ej
tillträde.

 

 

Olin! Lördagar samt sön- oeli helgdagar trä tilöreståtllningar kl. ö, 7,30 och El e. rn.

i:

  
  
 
  
  
 

 

 

"v- "- ff-vf W- w...

w...-

tlvriga dagar tvåa, illreställningar tälta ooh 8.15 e. nr. i -

av? än än

  

...ibro Mil. ri. Å. idioti-n; nyt ierl.

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain