#4145: Skandia

1,300 meter Films. utsökt lina nyheter, visas varje föreställning. din

Det avgörande provet. i

 far råkar under det han fiskar bland klipporna ut för en
f iolyckshändelse.

 

 

 

 

OB S. 1 1,72 timmes program.

Arbetareföreningen

Program från och med 22

 

 

 

ENTREI: 1:a plats 50, 2:a plats 35I öre;

barn 25 och 15 öre-

till och med 28 .lanuariI i i

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Sveriges Riksdags
.öppnande 1912.

vv nu en
I; :n u,-

Dmmd

lll-[skuren Ålyen, vilken iir förlond med den vackra
Mary., räddar en skeppsbruten, som kastats upp på stranden.
Mary vårdar fritmlingen ooh en idyll utspelas mellan denna:
Hennes hjärta tillhör ej längre Alyen. varför hon återger t
honom hans frihet. .
i Den otröstligaAlyen bevittnar sin rivals seger. Men .nu
inträffar något, som så-ttter de ba mannen (på prov. Marys

i Den (ii-lycklige som ej förmår röra sig ur
stallet, hotas att drlinkas af det stigande högvattnet. Alyen
och främling-en ase olyckan. Under det att Gordon ryggar
tillbaka. för faran, tvekar Alyen icke att våga sitt liv för
att bistå den nödställde. Mary, som känner afsky för (lor-
dons feghet, bryter med honom ooh öppnar åter sin famn
för sin förste fastman. i

säsäsäsäsäsäsäsäsäsä

då
då

 Pathé- 
 Journalen. 
 , Senaste nytt från alla land. 

Oh Nyv Pathé-journal insättes varje
S. torsdag i vårt program.

I så 2- så

ålå :lä

Henrik lV och vedhuggaren.

Historisk anekdot spelad ao Dymény.

Henrik 4 förirrar sig under en jakt i skogen, där han
möter en herdinna, Fleurette, som för honom till faderns
hydcla.

Under vägen säger "Rikskurtisören" många smickrande
ord till den vackra flickan, vilkens hjärta börjar klappa lör
den lysande irämlingen. Till gengäld för gastirihet begär
bonden att gästen skall visa honom kungen.

- Jag skall visa dig honom vid byns lest, svarar den
gode monarken. 1

Bonden avvaktar med otålighet dagen. Under tiden .
drömmer Fleurette om sin idyll och glömmer sin iästman.

Slutligen randas dagen, mediörande främlingen.

- Nåväl, när visar Ni mig kungen?

 

w- Det är han, som har hatten på, svarade-Henrik.
Den hederlige bonden för handen mot huvudet. Han

if observerar nu, att-den som talar har hatten på under det

alla hälsa honom. Henrik skänker Fleurette kvarnen Bois-

.loly i bröllopsgåva.

Slotteti-Versailles

Byggt på Ludvig 1415
Ludvig lözs och lözs residens.

Slottet i Veisailles väcker till liv många historiska hän-
delser och var skådeplatsen för Bollhuseden; det bevittnade
de händelser. som töregingo revolutionen. Det åsåg Lud-
HVviga.,klarhet...:me-etdelEnniiiaiar:.liomistanfalla-ale.. I " . i

Parken, på vilken Le Notre slösat.
om tusentals tjusande scener.

vc vi,
n p a

Den elaka stytmodern.

American Kinema.

befattning, utgjorde det även

 

   

Suzy Rowings far, vilken blivit äukling helt ung, gifter
om  med en ung änka, vilken likaledes har en dotter,
Andrée. som är av samma alder som Suzy. Men under det den
sistnämda ar mild ooh kärleksfull. är den förstnamda, liksom
modern, härd, afundsjuk och trätlysten.

Suzys liv är hädanefter outhåirdligt. Medan mor och
dotter inrätta det bekvämt åt sig och föra ett sysslolöst liv,
förbittin de på. allt sätt Suzys ungdom.

Den nya fru lilowing ämnar gifta bort sin dotter och det in.

yppar  snart ett utmärkt parti i Sir Max Erving. Han

kommer för att uppvakta Andrée, men träffar Sony samt

fängslats at hennes mildliet ooh behag.I Dotterns" nederlag
ooh stywlottorns framgång uppreta ytterligare stvvvinodern.

Efter tvål år dör .lolni ltowing, och då. fru Roiving ej
"längre roner något motstånd, befaller hon styvdottern lämna
hemmet. Suzy, som ar okunnig om sina rättigheter, bereder
sig att llimua barndomshemnlet. inedfömnde sinlenila skatt
moderns porträtt. " Nu anländer Sir Max Erving, och .när han
erfar den unga, flickans sorgliga belägenhet, friar han till hen-
ne. Vid testamentets öppnande visar det sig, att den av-
lidne testamenterat sin dotter egendomen jämte tvåy tredje-

delar af förmögenheten. Mor och dotter rasa och utfara i

skymfliga tillmitlen mot Suzy, hvilken nu i sin tur ber dem i.,

afltigsna sig från hennes hem.

vf vf nu
m x

Little Moritz gör jkrigstjänst
i Afrika.

Kemisk Scen.

.Little Moi-it?l har vakttjttustgöring bland de magra palmer-na vid 

öknens gritns. Han
honom.
väntar där det förskräcklig-.1 djurets ankomst.

Fieuden gar förbi. Little Moritz lugnar sig nu och sittter sig att
frukostera.
till ny föl-skräckelse.
av sin vige liendeP ända in i de innersta förskansningarn-e..
vansinnige Little Moritz flyr förskräckt. Några soldater. Som göra en
rond, få syn på pantern och tly besinningslöst tiviirs igenom buskar-ne..
En arab, ledande en dena, tror sig hotad och fyrar av en salva.

Slutligen
strängt emottagande.
tiden vänja sig vid skogssnårens vilda invånare.

varsehliver (tiil-under en hyena. som styr kurs på

  

 

 

Den lille soldaten tar sin tilltlykt uppe på vaktkuren och in- 

En paiiter. ditlockad av matlukten, ger honom anledningr i...
Han klliuger igen upp på. vaktkuren, men förlöljes IV
Den halvt i

anlända våra soldater till lägret. diir de erhålla ett V-
iN-Iigra dagars nrrest läral (lem likväl att för fram- 

 

 

Obs! Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. in. 
eställningar 6,15 och 8,15 e. m.

Övriga dagar två. för

   

tirehri) inte.

li. A

Å, .även   i.. . 

. llfelins tryckeri. , r

lennqei eisunguioi suapufn AV

lll

seiignaen

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain