#4136: Skandia

, visas varje

l1,300 meter Films, utsökt fina nyheter

föreställn

 

 

OBS. 11j2 timmes program.

Arbetareföreningen

ÅProgram från och med 25 till och med 31 Mars.

Eventuella ändringar av programmet förbehålles.

Senaste Paths-Journalen.

Nytt från alla land.

 

 

 

ENTRE: 1:a plats 50, 2:a plats 35 öre;

barn 25 och 15 öre

 

 

Socialt Drama.

Johan, son till bankiren Diral, har under en glad superI
gjort bekantskap med en demimondedam, Blanche Diamant,
vars skönhet alldeles förvridet huvudet på honom. Men i
själva verket är Blanche Diamant endast ett verktyg i hän-
derna på några utstuderade skälmar och ockrare. Hon lever
endast för att blanda med sin skönhet de stackars utsedda
offren, som sedan falla ett lätt byte för de samvetslösa
skurkarna, vilka stå bakom henne.

Johan, som råkat riktigt fastna i hennes nät, gör
skulder för hennes skull, som han till en tid lyckas täcka
medelst förfalskningar. Slutligen upptäckes allt; hans familj
är ruinerad, hans syster nödgas slå upp sin förlovning, och
hans fader får ett slaganfall, som gör honom blind för alltid.

Vanärad och ett offer för de bittrastesamvetsförebrå-
.elser begiver sig Johan en tid till Afrika för att söka börja
ett nytt och bättre liv. Till en början stötes har emellertid
bort av alla och råkar i en sådan nöd, att han nödgas sälja
sina kläder för att kunna leva. En egendomlig slump vill,
att han i denna nödställda belägenhet finner en plånbok,
som är fullproppad med sedlar. Frestelsen är svår, men
trots sin hunger beslutar han, att till ägaren återställa de
upphittade pängarna. "

Ägaren till plånboken., som driver blomsterodling istor
skala, giver honom äntligen ldet efterlängtade tillfället till
hederligt arbete.

 

Petter nödgas mot sin vilja
tjänstgöra som kock.

Komisk scen av Prince odz Frk. Reuoer.

 

Herr Durand har bjudit vänner och bekanta pä stor
middag i sitt hem, då hans kock säger upp sin plats. Herr
f Durand vänder -sig till en platsförmedlingsbyrå för att få en
lämplig ersättare.
tean, som lovat att efter middagen uppläsa ett skaldestycke
av en berömd poet, till Marseille i en viktig angelägenhet.
Han ber sin vän Petter att spela hans roll, vilket han åtager

 

Belöningen för hans ärlighet låter ej vänta på sig.1

eller . i .
K V l NNO MAK l . Ä
l

Två år senare har Johan, tack vare sin duglighet och

sin energi, avancerat till direktör för blomsteranläggningarna

I samma veva kallas komikern Brichan- i

sig. Hos herrskapet Durand blir Petter tagen för den ivrigt l-

 

 

Heltimmes-skàdespelet

- e ...trimma-Wu; .. p.. , 91,."

 

  

Spelat av framstående fran-ska skådespelare.

på platsen. Ett överfall, under vilket han giver ett glän-
sande prov på sin rådighet och sitt mod, ställer honom om
möjligt i en ännu bättre dager inför hans chef. Förhållan-
det är, att dennes dotter Monica blivit enleverad av rövare,
som hoppas för henne kunna utkräva en rundlig lösepän-
ning. Men Johan lyckas föra henne tillbaka till fadren,
ehuru han blivit svårt sårad.

Medan såren läkas vårdas han på det ömmaste av den
unga flickan. Snart uppstår en varmare böjelse mellan de
båda unga, som en dag överraskasx av den unga flickans
fader i en öm téte à tete. Slutet blir, att fadern för alltid
förenar de båda älskande.

Nu anser sig Jonany tillräckligt återupprättad för att
kunna företaga en resa till sitt hemland, Frankrike. Men
där väntar honom en förskräcklig nyhet; hans föräldrar hava
försvunnit. Johans noggranna efterforskningar krönas emeller-
tid till sist med framgång, och nu först får han fullt reda
på, vilka olyckor han dragit över sin stackars familj. Hans
mor har dött av sorg, hans syster har gått i kloster, och
hans blinda fader har blivit tvungen att fatta tiggarstaven.

Vi behöva väl knappast tillägga, att Johan skyndar att
upptaga den gamle fadern i sin familj, där hans ålderdom
hädanefter kommer att förflyta lugnt och. lyckligt, omgiven
som han är av de ömmaste omsorger.

-à

-h

 

efterlängtade nye kocken, ett misstag, som giver upphov till
de lustigaste förvecklingar.

Efter middagen återtager den nye kocken rollen av
komiker. Olyckligtvis hafva de av honom tillagade rätterna
en högst obehaglig inverkan på. de inbjudna gästerna, varför
dessa nödgas lämna salongen under åtbörder, som skvallra
om en plötsligt påkommen kolik. i

För den stackars Petter. som blivit ensam kvar, åter-
står nu ingen annan utväg, än att fortsätta deklamationen "
för köksan, som med känsla och övertygelse giver uttryck
ät sin hänförelse. -

   
  
   
    
 

 

 
  
 

Barn under 15 år äga ej
tillträde. i

   

 

 

i om

örebro 1912.

Lördagar samt sön- och helgdagar tre föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
övriga. dagar tvà föreställningar 6,15 och 8,15 e. m.

   
  

E. A. Welins tryckeri.

jsejjgnieno le ua). iteijjiqej erstuguioj sueppgll AV

Information

Title:
Skandia
Printed year:
1912
Place:
Örebro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain