#4131: Lilla Teatern

Bor bevaras under forestallningen.

Var god observera att kontrollmärke erhålles at vaktmastaren.

  i LILLA e TEATER" 

a

(f. u. Biograf annan]

Hvard. kl. VVti till 10 e. m. Sönd. 3 tili 5 0.6till10 e.m.

 

FR. O. M. DEN 14 T. O. M. DEN 16 DEC.
x

. (öaumont journal ff 39.

Aktuella världshändelser i levande bilder.

 

 

l. Frankrike. Sedan1 endel franskt område blivit återtaget, kunna bönderna återvända till sina
övergivna hem.

 

2. Frankrike. Aviatören Barrult avreser till fronten.
3. Frankrike. Tyska krigsfångar inskeppas.
4. Versailles. Nya truppsändningar avgå dagligen till fronten. 1
5. Paris. En fransman herr Lacrpttyi Paris, har nyligen uppfunnit ett effektivt skyddlemot
kulor ochgranatskärvorl . i i
6. Athen. Konungen av Grekland har utdelat medaljer till sina soldater för de båda balkankrigen.
7. Marseilles.V Ankomsten av kolonialtrupper.
8. Marseilles.I Tyska krigsfångar på väg till Algier.
9. Senlis. Vy av staden efter bombardemanget.
10. Senlis. En mur som hotar störta, rives.
ll. Senlis. Det yttre och inre av järnvägsstationen efter bombardemanget.
M i I, i
esster journal 8.
Catania (Italien). Utrikesministerns Marquis de San Giuliano bisättning. - Wien. Staden
Wiens hedersgrav för fallna hjältar i kriget. Berlin. Besök hos de särade krigarne. - Krigs-
nyheter från västern. - Artillerihästar placeras i skyddadefställningar. Primitiva tvättinrättnin-

gar i fält. Fältsmide. H. M. Kejsar Wilhelm håller parad. . I

- .

m

 f  i  älsklig       ..

Den unga Patty Gordon söker så gott sig göra låter draga sig fram på de knappa inkomster
hennes måleri inbringar. En ung man. den rike husägaren Richardson, erfar hennes belägenhet
och besluter i hemlighet undersöka förhållandena. Av denna anledning hyr han in1 sig i samma
hus som den unga konstnärinnan. l sällskap har dfelrtinga mannen sin stor-a klokawhund, som

"inom kort gör sig god vän med den ensamma flickan. .Patty målar av det kloka djuret,1 och får

ägarens löfte utställa tavlan. De unga ha av situationen förts tillsammans och intressera sig liv-
ligt för varandra. Under en morgontur, som husbonden gör, begagna sig några avsigkomna in-
divider att infånga hunden och skynda a,tt sälja den till en djurhandlare. De unga äro tröstlösa
över hans försvinnande. Samtidigt med detta, erhåller den unga målarinnan ett meddelande, att
hennes tavla tilldelats första pris. För att inlösa den i brevet inneslutna pänningechecken skyn-
dar flickan ut, men stannar plötsligt förvånad framför ett butiksfönster. Hvem står icke bunden
innanför och hälsar med glatt igenkännande"Patty, om icke hennes saknade modell. Och fast det
kostar henne hela det lilla vinstbeloppet. hon nyss .erhållit,.offrar 1hon det med glatt hjärta för att
åt sin fyrbenta vän skaffa friheten åter. Behöver slutet avv historien omtalas? De unga-blevo
lyckliga makar ochhunden var hedersgästen på brölloppet.

Strömm-ingstiske
i Stockholms skärgård.

l. Notdragningen. 2. Fisken sorteras m. m. 3, Strömmingslaster anlända till Stockholm.

:Den avbrutna brölloppsiästen.

john Schmidt giver Lilly Braun, sin fästmö, ett högtidligt löfte- att aldrig mer röka ty blott
på detta vilkor vill hon gifta sig med honom. Det är visserligen svårt för honom, men sitt löfte
trogen försakar han sin cigarr. Men hans vänner göra narr av honom och överenskomma om
att spela honom ett spratt. På hans bröllopsdag skicka de honom en exploderande cigarr med
den försäkran att om han endast Irökte densamma han alldeles miste sitt begär efter tobak
Schmidt, som har svårt att mststå sitt begär, tänder cigarren som ögonblickligen exploderar och
tillfogar honom sådana skador att han blir alldeles oigenkännlig. l sista stund måste han springa
till en barberare för att försöka förbättra sitt utseende något. Frank jonesysom har en påfallande
likhet med Schmidt blir på sin promenad av herr Schmidts vänner avhämtad och införd till den

" väntande bruden. Alla herr jones invändningar misstros tillsdess att det lyckas honom att få ett

bud hem till sin fru. 1Strax efter anländer den riktige-brudgummen. Herr Schmidt har bllvit
något så när igenkännlig. Men ännu mer invecklad blir frågan, vem är den rätte av de två. Då
anländer fru jones och härmed följer en högst lustig scen. Men till slut avlägsnar sig, Herr och

fru jones under det att den försmådde Herr Schmidt har tillfälle att äntligen knyta hymens band"

med sin förtvivlade trolovade Lilly.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn IS öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petter-non! tryeksri. Pri! 5 öre.

Deras gemensamme vän.Å

 

uasteld ed .lepmiesbuuad
-gnariau Je Jaöel eisigig

 

 
  

am" suosslm tippar;

9 ueieöbugunoiu Buuadm

H

I".

ark-Rane"
i.

 

 

uasield ed Jempaesbuuad
-pjauau je Jabej etsigig

.I

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain