#4128: Lilla Teatern

Bor bevaras" lunder foreställningen.

Var god observera att kfontrollmärke erhålles af vaktmastaren.

fw

 

. karlar. .En dag läser jack i tidningen om ett barn, som försvunnit för tre år sedan.

. a (f. d.,Biograf Rullan.)
rlvard. la. e till 10 e. m. SöndI 3 till. 5 aetill 10 e. m.

 

 

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 3y T. O. M. DEN 6 DEC.

 

Bilder från tyska armén Åoch flottan.l

l. Infanteri. 4
2. De berömda ulanerna samt artilleri. 5.
3. Tyska kejsaren i spetsen. för sina trupper. 6

Kejsaren i Kiel.
Kejsarjakten "Hohenzollernfk
Några slagskepp och en zeppelinare.

 

Fllligatoravel i Californien.

l. Två av de mellan 60-80 ägg som "fru 9. Så nära och dock så fjärran. -
AlligatorAK har lagt. 10. Belönat tålamod. -w
2. Utkläckningsmaskin för alligatorer och ll. Ett öppet ansikte. -

ungarncs födsel. - 12. Pappa Alligator får sex månadersstraff-

3. Hur en alligator bryter sig ut av skalet I-h arbete för att hava försummat sin familj.
4. Simskola. - 13. Mamma Alligator skrattar åt honom. -
i 5. Alligatorer från 3-5 år. - t 14. - Alligatorens ändalykt. Matta skum -
6. Alligatorer från 5-50 år. M 14. Blanka skinn.
7. Måltid. Ett praktiskt sätt att gripa och .16. Färdiga produkter. -.
bita i köttstycket. H l7. Skelettet av en 300 år gammal alligator.

8. 50-åringarnas måltid. De bliva utfordrade
endast en gång var tredje eller fjärde

månad. -  . x
- I -

Den ömhiärtade
vagabonden.

Ett drama ur tvänne landstrykares liv.

Herrskapet Branders barnsköterska träffar en dag, då hon är ute med Branders lilla flicka,
en beundraref vilken erbjuder henne att göra honom sällskap i hans bil.

Barnsköterskan är genast med på-detta, och då hon tänker snart återkomma, lämnar hon
barnvagnen kvar och tager plats -i bilen. Men vagnen, som står på en brant, glider snart ned-
för denna, stjälper omkull och den lilla faller ur. Så finner barnjungfrun det, när hon återvän-
der från sin förtjusande bilfärd. Enär vagnen skadats vid fallet, vågar hon icke återvända med
barnet, då hon säkert måste yppa allt, utan då hon får syn på ett järnvägståg, lägger hon bar-
net i en av godsvagnarna. . I

Två luf-fare, jack nch jim, som äro ute och strövaomkring, komma slutligen till samma
vagn, i vilken barnjungfrun lagt det lilla barnet, och då de tagit plats i denna bliva de varse
den lilla4 flickan. DenI lillas hjälplöshet griper deras hjärtan så att de besluta taga hand om
henne. Tiden går och de båda vagabonderna hava ändrat sitt leverne och äro nu respektabla
En belö-
ning av ettusen kronor utlovas till den, som kan giva föräldrarna sitt barn åter. De förstå att
föräldrarnas sorg är stor och besluta att återlämna barnet. I

Modern, som blivit sjuk genom förlusten av den lilla, bliver utom1 sig av glädje, när hon

fårk veta att flickan lever och är utom fara. De lämna allt vad de äga7 blott de återfå sitt barn. i

Snart är det åter hos sina föräldrar. De båda vagabonderna äro nu båda i tjänst hos bar-
nets föräldrar, .jack som trädgårdsmästare och jim som chaufför.

ENGELSKA MAT-Rusta. I

 

Den företa kärleken.

Lustspel av Vitagrapb.

l anledning avI en välgörenhetsbasar, får Buddy för första gången långbyxor. På basaren
gör han bekantskap med 2 unga flickor, Elsie och Grace Foster, och strax är ha-ns unga hjärta
i brand. Då han kommer hem, skriver han till fröken Foster och beder om tillåtelse att få be-
söka henne. - Då Buddy kommer lägger -Grace strax beslag på honom, och Elsie, som är
svartsjuk, tager den unge mannens hatt och pryder den med-fjädrar och band, som en damhatt.
Hon hänger den sedan tillbaka, går sedan in till fadern och omtalar, att Grace är i rummet och
låter Buddy kyssa sig. - Fadern griper en förälskad på bar gärning. Buddy skyndar genast

ur huset, tager hatten på utan att märka förändringen med den; - På gatan och i spårvagnen
skratta alla åt honom, utan att han förstår orsaken och hemma blir detl ändå värre. - Hela fa-
miljen brister ut i ett hejdlöst skratti , - i 

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.

Rätt att ändra. programmet förbehålles.

Upula 1914, J. Aug. Pollngqu trycket. - PPI. 5 arl-

LA TEATERN å

 

uasleld ed Jeplluesöuliad
-plauall le Jabal elsaglg

 

plauall suossllll illJpaJJ

9 ueleööulullom Bullad

 

 

uasleld ed .Iellllllesöuuad
-plauall le Jabal elslglg

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain