#4126: Lilla Teatern

ingen.

I

under forestalln

Bor bevaras

IVar .god observera att kontrollmärke erhålles ai. vaktmastaren.

 

(f. d. Biograf Rullan.] I i
Hvard. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 tili 5 0.6till10 e.m.

 

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 26 T. O. M. DEN 29 NOV.

Tyskland under ianorna. 7

Högaktueli krigsbild.

Tyskt yfältbageri och tysk tross. à 2idra gardesinfanteriregementet tågar genom Friedrich-
strasse. - Kvinnlig spårvagnskonduktör i aktiv tjänst. Kaiser Fraaiz-grenadjärregementet drager
i fält. i Ett fält-lasarett iordningställes. - Ett av Röda Korsets ambulerande lasarett. Ett tåg
med flyktingar förplägas. - Underjordiska järnvägen bevakas av landstormsmän. Röda korset
anordnar överallt bespisning. En midclaquostar där lt) Pfennige. Potsdam. Hovdamer förplä-
ga en transport reser-vister. - Neu-Babelsberg. Röda Korsets generaldepot. f Boyscouts del-
taga i arbetet för fäderneslandet. à Frivilliga sjukvårdare inställa sig till tjänstgöring. - Tyska
flottan i Kejsar Vilhelmskanalen. Hannover. Kejsaren håller en sista revy - - Berlin. Guds-
tjänst. Landstormsmäu övas i vapnen - à -. Kokgropar. Deutschwehr i Berlin.

 

BUNNY sn BRANDUHEP.

Lustspel i  avdelningar.

HUVUDPERSONER:

Gamle brandchefen ............................... ..
Nya brandchefen .............................. 
Mary OlCounor ..................................... ..
Hennes mor

john Bunny.
Kate Price.
Ethel Lloyd. .
Flora Fincli.

FÖRSTA AVDELNlNGEN.

l den lilla staden Williamsville hade alltid rått lugn och- patriarkaliska förhållanden. Men på
senare tider hade modärnare strömningar börjat göra sigk gällande, som störde lugnet i den goda
staden. Orostendenserna 1utgingo framför a-llt från kvinnorna, som ansågo, att även de borde ha
något att säga ifråga om stadens styrelse. Särskildt hade de riktat sina bemödanden på att för-
bättra stadens-brandväsen och en dag hade de för dryftande av denna fråga anordnat ett mass-
möte. Ledarinnan var fru Bangs, en resolut dam, som föreslog som en första åtgärd att avsätta
den nuvarande brandchefenisåsom alltför gammal och oduglig, och som hans efterträdare före-
slog hon blygsamt nog sig själv. De närvarande kvinnorna applåderade vilt och antogo en re-
solution i denna riktning. Den nuvarande brandchefen, en gammal hederlig man,.som hittills utan
anmärkning skött sin "tjänst,skyndade, då han erfor kvinnomötets beslut, till sin förman borgmäs-
taren, vilken icke häller var älskare av några nymodigheter, och de båda hedersrnännen blevo

" snart ense om att kvinnornas önskan borde avvisas. Medan dewännu samtalade härom7 anmäldes

en av kvinnomötet utsedd kommitté, som bad om företräde hos borgmästaren. Denne mottog
dem till en början barskt och svarade ett bestämt nej, men de deputerade, till vilka de vackraste
kvinnorna utsetts, visste nog hur de skulle taga den höge ämbetsmannen.

Då intet annat hjälpte, började de klapparoch kyssa honom, och snart var hans motstånd
brutet. Den gamle brandchefen måste till sin förödmjukelse till borgmästaren återlämna tecknet
på sin värdighet, vilket denne högtidligen fästade på fru Bangs bröst. Den avdankade brand-
chefen tog ett sorgset avsked av sina fem underlydande och sina hästar, vilka han varmt rekom-
menderade åt brandkarlarnas omvårdnad, samt drog sig undan till privatlivet.

Brandväsendets nye chef, fru Bangs, uppträdde genast med stor pondus, inspekterade samma
dag brandmanskapet, spruta och hästar", vilket allt hon bestämt utdömde till manskapets stora
förargelse, samt började genast hemma på sin gård öva sig i sprutföring till föga glädje för de
kringmoende. Sedan hon väl blivit varm i kläderna beslöt den kvinnliga brandchefen slå sitt stora
slag. l sällskap med två lika tsakkunniga" väninnor avreste hon till huvudstaden för att studera
dess brandväsen och blev visad en motorspruta av nyaste konstruktion, över vilken fru Bangs föll
i formlig extas.l Vid hennes hemkomst började Williamsvilles kvinnor en livlig agitation för att
skaffa staden en dylik spruta och beslöts att inköpa en sådan. Och hela staden var 4ute för att

I beundra det nya underverket. då det anlände, och fru Bangs och hennes väninnor jublade av

stolthet och glädje över sin bedrift. De gamla brandkårshästarna voro nu överflödiga och såldes
på auktion. Den ena såldes till en landtbrukare, som på hemvägen flitigt använde piskan på det
stackars djuret. Av en händelse var den gamle brandchefen ute och blev vittne till misshandeln.
Utom sig av vrede vred han piskan ur den förbluffade körkarlens hand oeh köpte hästen. Snart
hade han även lyckats få. köpa sin gamla tjänstevagn, och nu var den gamle mannen lycklig;
han hade nästan glömt sorgen över sin avsättning. Å

ANDRA AVDELNINGEN.

En dag ljöd ropet UElden är lös!u genom den lilla stadens gator. Brandstationen allarme-
rades, den nya motorsprutan eldades upp och satte sig i fart till brandstället. Innan den hun-
nit lämna stationen, ankom ett telefonbud från den nya brandchefen att sprutan skulle taga vä-
gen förbi hennes bostad så att hon sittande på sprutan skulle i full ståt göra sin entré på brand-
platsen. Ehuru detta var en betydlig omväg, lydde brandmanskapet och sprutan höll utanför fru
Bangs bostad för att hämta henne. Men fru Bangs hade mycket att göra med4 sin utrustning.
Hon hade skaffat sig en kvinnlig uniform som skulle påtagas, vilket arbete för henne och kam-
marjungfrun tog ganska lång tid. Så skulle brandhjälmen påsättas med därtill hörande plym,
varvid spegeln flitigt användes. "Gud vad den klär mig brai" utropade fru Bangs förtjust.v Man
vet vilken tid det drar för en kvinna, då hon står framför spegeln och provar något nytt. Mo-
torvagnen pustade utanför, manskapet darrade av otålighet över dröjsmålet, - men brandchefen
dröjde. Slutligen visade sig fru Bangs i all sin glans och besteg vagnen som rusade i väg.
Men efter några steg stannade den plötsligt; motorn hade råkat i olag. v

Under tiden tog eldsvådan allt större omfång och folkmassorna som samlats, förvånade sig
på det högsta över att motorsprutan och den nya brandchefen aldrig kommo. En ung flicka
bad med förtvivlade böner de kringstående att rädda hennes moder, som låg sjuk i övre vånin-
gen av det brinnande huset, men ingen ville sätta sitt liv på spel. Då anlände hastigt den gam-
le brandcheifen efter sin gamla tjänstehäst. Han började genast och raskt vidtaga anordningar
för släckning och räddning av den sjuka. Han lyddes villigt av alla med det resultat att den
gamla kvinnan räddades i sista stund och snart var även elden begränsad. Den gamle brand-
chefen hade i ett slag återvunnit sin popularitet och firades som en hjälte - och under tiden
hade varken den nya motorsprutan, som kostat så mycket pengar,.eller den nye brandchefen
visat sig på platsen.. Äntligen kom fru Bangs i full uniform, ståtligt sittande på den nya sprutan
- men försent. Hon möttes av skrik, visslingar och skymford. Det var slut med hennes folk-
gunst och prakt och hon blev skymfligt avsatt från sin värdighet, som återgavs åt den gamle
brandchefen. i

 

i Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.
Rätt att ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri. PthS 5 öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain