#4120: Lilla Teatern

Bor bevaras under forestallningen.I

Var .god observera att kontrollmarke" erhålles at vaktmästaren.

LILLA . J IEATERN I i

f. d. Biograf Rullan.
Hvard. kl. 6 till tti e. m. Sönd. 3 till E o. 6till tt) e. m.

 

"i". PROGRAM

FR. O. M. DEN 5 T. O. M. DEN 8 NOV.

, Verklighetsb-ilder från kriget. -

Senaste express-nyhet.

 

 

Termondes ruiner.

l. Det folktomma torget vid Termonde. l 5. Innan tyskarna lämna staden plundra
fredstider är det meclelpunkten för landets af- och förstöra de den fullständigt.
färsliv. 6. Över 2.000 av innebyggarna som togo
2. ltyskarnas spår märkas överallt ödeläg- sin tillflykt till källarna begrovs under ruinerna.

gel-se och ruiner. . 7.
3. Ingenting är heligt eller vördnadsvärt i
krigstider. Allt som är lämnat kvar av järn-
vägsbron. i den.
4. Den vanliga utsikten av staden sedd .
från det ryktbara Hotel de Ville. Av i,400 hus
äro 1,100 nedlagda i aska.

Den ödelagda järnvägsstationen vid
middagstid, fordom ett livligt centrum.1

8. Tilltrasslade telefontrådar utanför sta-

9. Löpgrav täckt med jord till skydd för
upptäckt av aeroplan:

 

x yKRIGET.
Franska armén.

I. General Pan, den enarmade veteranen. 8. Då de möta tyskarna.

2. Översikt av Vincennes. 9. Belägrade kanoner hämtas.

3. Transport av aeroplan. 10. En hållplats för uppvilning.

4. Luftskepp och aeroplan. ll. Väntande på anfall.

5. Pålverk av stål. 12. Laddning.

6. Franska sjömän. I l3. Kanonerna i arbete.

7. President Poincaré och officerare i franska 14. Artilleri, intagande nya ställningar.
armén. lö. Efter en dags hårt arbete i fält.

-.

i NI avgrundens djup
eller Den oskyldiga strattången.

l AKTEN.

Som en skiltvakt för det mäktiga fängelset St. Roucas reser sig fängelsetornet mot him-
meln. Kommendanten för detsamma har undervtidernas lopp blivit en tyst och inbunden natur,
fullständigt avskild från den. övriga världen. som han här lever tillsamman med sin mor och
sin hustru. Deras enda omväxling är ankomsten av en ny fånge.

En afton då stillheten blott avbrytes av vågornas skvalp mot fängelsemurarna., anländer en
ny fånge, Kommendanten sitter just och spisar middag tillsammans medI sin familj, då fångvak-
tama avlämna den nyankomnes papper. Kommendanten kastar ett flyktigt ögonkast på pappe-
ret, men bliver så i hast intresserad. Är det verkligen möjligt att hans ungdomsvän föres till
honom som fånge. Hastigt begiver han sig ut till den nykomne, på hans uppmaning avlägsna
sig nu soldaterna Och de båda vännerna få tillfälle hjärtligt omfamna varandra. Fångens ögon
lysa vid den möjliga utsikten av en lindring i sitt fängelsestraff, som han väntar sig genom
vännens härvaro. Kommendanten själv för honom ttll fängelsetornet. , .f i. .. w  

 

Nu begynner en ny tid i kommendantens hem.
tillbringar varje afton några timmar i familjen.
mensamma gamla minnena.
tru allt mer och mer sluter sig till den nye fången och hennes misstankar bliva styrkta. då hon
en dag överraskar (lem i en tele a téte under inövandet av en ny sång. Även mannen tycker
sig märka att hustrun föl-summar honom för andra intressen, och han meddelar. sig häruti med

Den nykomne fången, Greve de Frieres
Man muciserar, sjunger och dryftar om de ge-
M-en snart börjar kommendantens moder märka att hennes sonhus-

sin mor. Hon omtalar nu sin upptäcktymen mannen vill icke tro henne.

ll AKTEN.

En dag när hon så åter överraskar de båda tillkallarehon sonen och denne bliverifullstän-
digt lamslagen vid denna upptäckt. Hans enda tanke är hämnd på den man som så missbrukat
hans gästfrihet och vänskap. l

En dag ankommer det åter en skrivelse till kommendanten, men denna gång medföljer
ingen ny fånge Det är istället meddelande om Grevens omedelbara frigivande, då det är full-
ständigt bevisat att han är oskyldig. Men kommendanten undanhåller honom papperet för att
hämnas. Han inlägger istället i hans cell en fil och ett rep,y och greven som tror att hans vän-
ner vilja honom väl och förstå deras mening börjar genast gripa sig verket an med att fila av

1gallerna för fönstret och med tillhjälp av repet börjar han så nedstigandet.

Kommen halvvägs märker han att repet är för kort. Han gör förtvivlade ansträngningar
för att, kunna klättra upp igen, men hans krafter räcka inte till, och han störtar ned i avgrun-
den. Nästa dag vaknar han ur sin bedövning och märker attv han endast ådragit sig några-r
lindriga skråmor i fallet. Han skyndar sig nu iväg mot friheten.

Kommendanten som emellertid glädes över sin hämnd visar nu frun skrivelsen. Glad ö-

ver Crevens frihet ilar hon till hans cell, finner den tom och ser det korta repet och förstår nu
först mannens hånfulla leende vid överlämnandet av skrivelsen.
En tid därefter ankommer så ett brev- från greven. Han förklarar allt, att han och icke
hustrun har hela skulden. Kommendanten inser nu också att möjligen även han med sitt in-
bundna väsen kan hava skuld i det skedda och .mellan de båda makarna kommer nu försoning
till stånd och de leva i den bästa förståelse.

-I-

Grönköpings privata brandkår.

l. Slömåns vid brandkåren, får sparken. 2. Slömåns beslutar att fstarta en egen... affär., 3.
Madame Karlssons fotogenkök. 4. Slömåns med personal på vakt. 5. LKElden är löstit (1. Vi
har glömt hästen. 7. lnom mindre än en timma är attiraljen klar och de käcka brandsoldaterna

rusa i väg till olycksplatsen. 8. Maskineriet bråkar. 9. Otack är världens lön.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.-

Rätt attt ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons tryckeri. Pris 5 öre.

sl .-

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain