#4101: Fyrisbiografen

.p I i
yrls- ografen

Järnbrogatan 10, vid Universitetet
Teater för kinematografisk konst. -

 

 

PROGRAN1 k

Torsdagen d. 8 - Söndagen d. II Jan. 1914. fl)

1.

 

Intressanta bilder från

Änkedrnttningens
Begrai ning.

2.

PATl-IE-JOURNALEN NIR 251.

Paris. w 803,000 francs är ett pris, som på auktionskammaren betalts av hr Polall Ainé för
-ett treradigt pärlhalsband. - San-dringham., England. Prinsessan Maria samt konungen och
drottningen av Norge deltaga i ett jaktparti. - Toulon. Amiral Marin-Darbel mottager ombord
på "Patrie" den engelska eskaderns högre officerare. - Balaklava. Kejsaren med familj på be-
sök i staden. - juvesy. Aviatör Pégoud fortsätter med sitt Blériot-monoplan sina intressanta
övningar vid Port Aviation. - Parisermoder. Kappa från firman Scotland. - Odette nyheter.Ä
Paris. Suffragetten Lilian Glendworth söker på fredlig väg uppnå det, som hennes mera strids-
lystna medsystrar icke förmått tillkämpa sig. - Paris. Den italienske journalisten Alfredo Ba-
telli. som år 1908 lämnade Newyork, har ankommit till Paris efter att till fots ha gjort en färd
runt jorden. Sedan ett år tillbaka färdas han med sin hustru, född Elida Della Bosca. Deras

 

 

första besök gällde Pathé Freres. w Köpenhamn. Konungen bevistar 1:sta danska regementets
löO-års jubileum. w Paris. Bunau Varilla har gjort försök med en torpedocykel, med vilken han -

tillryggalagt 5 km. på 5 min., 46 41,., sek. - Kieff. En av Pathé-journals operatörer har i aero-
plan företagit en färd över staden. Under tiden ägde en hastigetstävlan rum med ett annat
aeroplan.

min LILLE IcLowNENI

En gammal atlet, som själv är vorden för skröplig att uppträda med framgång, har lyckligt-
vis i sin tjänst en liten clown vid namn Boby och en hund, pudeln Fellow, vilka locka talrika
åskågare.

En afton stjäla tvenne landsstrykare bort hunden i avsigt att draga fördel av hans färdig-
heter. Med sorg i hjärtat konstatera hundens ägare, att denna förlust för dem är oersättlig.

Boby ger sig emellertid ut på efterforskningar och finner slutligen hunden bunden vid en
eländig koja. Han skyndar sig att befria Fellow, varefter båda taga till flykten. Men tjuvarna
äro efter i hack och käl, och Boby råkar i sin brådska ramla ned i en hålvägg . . . Seende att
den lilla clownen ligger orörlig, springer hunden hem till sin ägare efter hjälp. Man förstår
honom och hämtar Boby, samt skickar efter en läkare.

Denne föreskriver en del medikamenter och fullständig vila. Men huru bära sig åt utan pen-
gar . . . l denna fatala situation beslutar sig den gamle atleten att uppträda en sista gång för
att komma Boby till hjälp.

Men den gamle mannen har haft för stor tillit till sina krafter och under publikens hån tap-

par han de vikter han skall lyfta! I
l detta ögonblick tillskyndar Boby, som från ett fönster varit vittne till vad som t1lldragit

sig. Klädd i sin vanliga. kostym uppträder han med samma framgång som fordom inför den för-
tjusta publiken. Men plötsligt bleknar han och vacklar . . .
Den nyss så glada föreställningen slutar på det mest tragiska sätt inför den lille clowens lik.

4.

CALCUTTA.

När en resande närmar sig Calcutta, förvånas han storligen vid åsynen av staden. Ett ofant-
ligt cittadell på tvenne sidor omgivet av praktfulla byggnader; guvernörspalatset, flera kvarter med
hus, bland vilka spetsarna af de kristnas och infödingarnas tempel höja sig, och på den 3 kilometer
breda floden en hel flotta av störr-e och mindre båtar. Gatorna förete en mycket omväxlande anblick

5.

Max som trollkonstnär.

Inför en publik-till större delen bestående av damer-utför Max det ena häpnadsväckande
numret efter det andra. Efter att ur ett nyvärpt hönsägg ha kläckt ut en kull kycklingar, där-
efter stoppat in kycklingarne i ägget igen och ägget i hönan, samt många andra förunderliga trics
att förtiga, tager Max en duva och förklarar att han skall kasta den på den dam, som är minst
trogen sin man. Följden blir, att damerna resa sig och gå sin väg, och till slut kvarsitter endast
ett par - ett brudpar från gårdagen.

 

 

Föreställningar: hvardagar kl. 6, 7, 8 och 9 e. m.,
söndagar kl. 3 och 4, 6, 1, 8 och 9 e. m.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Barn äga tillträde. Nm 141.

Uppsala 1914. J. Aug. Petterssons Tryckeri.

Information

Title:
Fyrisbiografen
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain