#4066: Lilla Teatern

Bor bevaras under föreställningen..

Var god observera att kentrollmarke erhålles at vaktmastaren.

LA W TEATEHN

lf. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

PROGRAM

FR. O. M. DEN 23 T. O. M. 25 MARS.

 

 

En bild för dagen.

- ALBANIEN.

vÄRLDENs YNosTA MONARKI.

l fyra och ett halvt sekel har Albanien stickat under turkiskt ok. Sedan nationalhjälten Skan-
derbeg i lö års tid kämpat en seg och ojämn kamp mot de i Europa inträngande muselmännen
måste han 1467 uppge striden, och 1479 införlivades Albanien definitivt med Turkiet. Hurn mån-
ga uppror sedan dess den albanska jorden sett och huru mycket blod den druckit, kan inte sägas,
men albanernas frihetslängtan har ej sliikts, Efter 450 års strider har nu Albaniens frihetstimma
slagit, sedan de alierade Balkanfolken givit Turkiets välde. i Europa ett nedgörande afbräck och
albanska friskaror med för detta folk känneteekuande tapperhet deltagit i striden. Sedan också den
nya stora faran - att prisgivas åt de om bytet stridande balkanfolken - nndgåtts har nu Alba-
nien korat sin förste konung, prinsen av Wied, besläktad med vårt svenska konungallus; som man
minnes stod också prins Wilhelm av Sverige bland de många kandidaterna till Europas yngsta,
om ock ej lättaste och behagiigaste tron.

Som konung Wilhelm l iir nu prinsen av Wied jämte sin drottning på väg mot Albanien för
att i den gamla staden Durrasso. sätet för den provisoriska regeringen, högtidligt krönas.,

Sedan konung Wilhelm I tagit tyglarna i sin hand, blir troligen den ännu äldre och originella
staden Vallona huvudstaden - ett par andra städer konkurrera dock om äran.

l härligt läge från Adriatiska havetl uppåt balkankontinenten företer Albanien nejder av stOr-
slagen naturprakt; måleriska och pittoreska tavlor avlösa varandra i rask följd; cypresserna växa
i oklanderligt formade långsträckta pyramider, samlade i mörkt grönskande lundar, bergen klänga
brant i höjden till ett par tusen fot, vid deras käglors bas skvalpa långsträckta, djupa sjöar, här
och var träda ännu riktigt väl konserverade minnen från den byzantinska kulturperiodeitiI ögat-till
mötes. Och mellan allt detta rör sig det brokiga folklivet, i seder och bruk, i redskap och bekväm-
lighetsanspråk blivet långt efter i utvecklingen.

För den moderne europén ter sig Albaniens land och folk som en sällsam etnografisk kuriositet-

Dessa kinografier från Albanien äro de första och kanske de enda, som kommit ut i det aöv-
riga Europaa. och många tavlor, som här upprullas, ha förut ej fångats av främlingars ögon utan
allt hitintills varit albanernas strängt nationella egendom. ,

Men kinografien går segrande och blottande in icivilisationens mest undanskymda avkrokar.

Daniel.

Den babyloniske konungen Nebukadnesar har erövrat jerusalem och tagit hebrcerna tiliian-
ga. Av dessa väljer han fyra unga män, som han antager i sin tjänst, bland dessa är Daniel-
En natt drömmer kungen, att han ser sin egen byst faller ned och går i tusen stycken. Förgå-
ves rådfrågar han de babyloniska vice, men ingen av dem kan uttyda drömmen. Man omtalar
då för honom att Daniel är en lärd och klok man, och kungen låter kalla honom till sig. Han
uttyder drömmen för honom, och till belöning bliver han satt till guvenör över alla provinser.
Konungen har låtit uppföra en ohygglig avgudsblid, i vilkens mun det flammar en eld, och det
bliver befalt att alla inbyggare skall kasta sig på knä framför avgudabilden. Daniel är frånvaran-
de men hans tre kamrater neka att efterkomma befallningen och bliver kastade i en glödande
ungn, men kommer oskadade ut ur den. Femtio år är förgångna och Darius har efterföljdt Ne-
bukadnesar på tronen. Daniel är hans minister och arbetar med iver för att få skatterna indriv-
na. Härmed pådrager han sig de rikes hat, och de bestämma sig för att tillintetgöra honom.

Med hjälp av kungens ynnest får de honom under ett rus, till att nnderskriva en lag
som påbjuder, att alla skall tillbedja kungen som en Gud i tre dagar, om han icke vill bliva
kastad i lejongropen. Daniel nekar att göra det. Han bliver förd till Darius, och trots tillgi-
venheten för sin minister, är kungen nödsakad till att uppfylla den lag som han själv har Linder-
skrivit, och Daniel bliver kastad i lejongropen. Han går lungt fram vvbland de vilda djuren som
lägger sig stilla för hans fötter, och håller upp med att ryta. Nästa dag, då Darius kommer. är
hans förvåning och glädje stor, då han får se Daniel sovande vid en av de vildaste lejonen.
Kungen förstår att Daniel är en rättfärdig man och gör honom till upprättelse de största åirebe-
visningar, men de som har velat tillintetgöra honom bliver kastad för de vilda djuren i stället,

som straxt river dem i stycken.
X

ÄIle förlovades strid.

Skådespel av Edison.

johanna och john äro förlovade, men johanna finner john för prosaisk. Vid betraktande av
ett fotografi komma de förlovade i strid, som slutar med att de ömsesidigt återlämna sina pre-
senter och skiljas åt. -

Ödet sammanför dem sedermera i det att de båda, varandra ovetande, bliva inbjudna till
samma bröllop. i V

johanna och john anlända före brudparet till bröllopsgården och få av misstag emottaga de
ovationer som äro avsedda för brudparet.

Emellertid finna de båda, att de begått ett stort misstag och försonas igen och bliva lyck-
liga med varandra.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre

Rätt att; ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, j. Aug. Petterssonsftryckeri Pris snöre. ,

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain