#4062: Lilla Teatern

Hvard. fr. kl. 6 till 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

-- PROGRAM --

FR. O. M. DEN 6 APRIL. T. O. M. 8 APRIL.

Asfalnndusiri.

En intressant inblick i huru materialet till moderna asfaltgator utvinnes.

 

 

 

K

fritz och karp-en.

Kemiskt.

 

Expressnyhet. i , ..

nominers BHLNING;

Kolossalt spännande Cowboy-drama.

Bor bevaras under foreställningen.

god observera att kontrollmarke erhålles af vaktmastaren.

l ett cowboysläger har just posten anlänt och bland försändelser-na var äfven ett bref till
en herr james Nelsson, innehållande en anvisning å 6,000 dollar. Då herr Nelsson öppnar bref-
vet, ser en bakom honom stående bandit anvisningen och meddelar sina kamrater därom, hvar-
på de på afstånd följa efter honom. Nelssons hus plundras och sättes i firand, samt hans dot-
ter Nelly bortföres af banditerna. Nclsson själf dödligt sårad, lyckas dock släpa sig fram till
sin häst och hämta hjälp. Domaren i lägret som älskar Nelly, sätter sig i spetsen för en skara
cowboys och lyckas återföra Nelly samt infånga banditerna. Härför erhåller han en belöning af
2000 dollar, hvilken summa han ädelmodigt afstår till två af sina medhjälpare, och anser sig nog
belönad då han erhåller sin älskade Nellys hand.

 

Vintersport i S:t Moritz.

Diskuskastning. w Kapplöpning. - Hockey. - rAll vår början blifver svår).
" En mästare på isen.

 

Roligaste lustspel af Vitagraph!
o,

Bröllop pataket

eller

Den oresonliga pappan.x

De två unga älska hvarandra, men flickans pappa är absolut emot deras förening. Orsaken
är, att den unge mannens pappa är stadens borgmästare, hans argaste politiske motståndare. De
unga ha emellertid sin egen uppfattning om saken och besluta att fly. På kvällen, då flykten
skall äga rum, råkar flickan fastna i ett fönster och vid försök att inifrån komma till hjälp blir
hennes älskade tagen för tjuf och inlåst i en vindsskrubb. Härifrån lyckas han dock praktisera
sig ut och väl på taket, sänder han bud på fadern. som efter en del öfvertalningar viger de unga
tillsammans: han liggande på taket, hon fastsittande i ett fönster. De nygiftas skål drickes i ny-
mjölkad mjölk, som morgonbudet är ute med. l

 

 

 

 

Var

Hejdlöst roligt.

 

Barn äga tillträde.
Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn I5 öre

Rätt att: ändra programmet förbehålles.

Upsala 1914, J. Aug. Petterssons-(tryckeri Pris 5 öre
O

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain