#4055: Lilla Teatern

Bor bevaras under loreställningen.

arke erhålles al vaktmästaren.

Var god observera att kontrollm

LLÅ TEATEHN

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 7 till 10 e. m. Lör- o. Sönd. fr. 6 till 10 e. m."

 

- PROGRAM

FR. O. M. DEN 1 T. O. M. DEN 3 MAJ.

 

 

Gaumont-journal Nzo 15.

l. Model i Paris. De nyaste vårhattarna. 2. Paris. Bilder från den stora HConcours Hip-

prque". 3. Brives, Frankrike. Genom ett stort bei-gras förstördes lO hus. 4, Los Angeles, Kali-
fornien. De stora öfversvämningarna förorsakar stora skador. 5. Kansas, U. S. A. Genom en
kolossal snostorm nedlades all samfärdsel pr järnvä . 6. Newyork. l östra kvarteret hotade en
stor branbd. 7. Bremen. Den stora ångaren Viliam äswald byggd af Weser-Werft-Aktien-Gesell-
Iscghaft gar af stapeln. 8. London.. Den historiska roddtäflan mellan Oxford och Cambridge vanns
i ar af universitetet iCambridge. 9. Veckans karrikatyrer af Leonard: De nyaste moderna. "Allt
är rutigt! 10. Pdskharen önskas en glad helg.

 

Schliesiön.

Nalurbild.

 

EDISDN. SENASTE NYHET. EDISIJN.

Den stulna diamantkronan

Spännande Detektivdrama.

Käthe Kirby är dotter till en f. d. polistjänsteman och efter aflagda prof i polistjänsten anta-
ges hon som detektiv. Det första uppdrag hon fick att ombesörja var att finna en tjufifruVin-
terfelds hus, där flerfaldiga inbrottsstölder begåtts. Käthe tager plats som sekreterare hos hen-
ne och gör sig i ämbetets vägnar allehanda underrättelser. Bl. a. finner hon i fruns skrifbords-
låda en revolver och uttryckande sin förvåning häröfver, säger frun att hon har den där för
event. själfförsvar. Käthes misstankar äro väckta och efter att hafva funnit en lönndörr till fruns
skrifrum: låter hon i hemlighet förfärdiga sig en egen nyckel till detsamma.

En dag när det skulle vara stor fest i huset väntade sigKäthe ett afgörande. Då hon på
dagen sitter vid fru Vinterfelds skrifbord förnimmer hon lukten af en henne obekant farfym, det
stärker ytterligarn hennes misstankar och bon ber polisen vara färdig vid hennes minsta vink.
På natten när gästerna dragit sig tillbaka smyger sig Käthe in i frnns skrifrum och bemäktigar
sig hennes revolver.

Hon behöfver inte vänta länge på tjufven ty snart ses fru Vinterfelds själf smyga sig inge-
nom den ljudlöst öppnade lönndörren med en af gästernas, en rik arftagerskas juvelskrin. Vid
åsynen af Käthe springer hon till skrifbordet för att taga revolvern, men Käthe håller henne
under uppsikt tills polisen hunnit anlända och fängsla henne.

085.! En nyhet för dagen. OBS!

 

enda från japan.

Gifu. Kormoraner begagnas till fiske.
färd med båten på Odzu.

Osaka. En shintoistisk procession. En

 

Enkans tre friare

eller

vem blir den lycklige.

Säsongens roligaste lustspel fràn Vitagraph. Bunny i hufvudrollen.

En förmögen änka har ett storslaget pensionat och alla ungherrar sträfva efter att vinna
hennes ynnest. Man ser hur den ene förärar henne en bukett, den andra bjuder henne på en
teaterbiljet. Svartsjukans alla kval bemäktiga sig den andre och han följer efter till teatern,
men den andres lycka i änkans sällskap blir honom för mycket att åse och han söker"döfva si-
na känslor på teaterns restaurang. Hemkommen råkar han den gynnade i förtroligt samspråk
med änkan. De båda rivalerna råka i ordväxling. Änkan blir alldeles utom sig och lugnar sig
först sedan en tredje kaveljer praktiserat de båda bråkmakarna till sina rum. Nästa dag komma
de ner mycket ängerköpta7 men trots skänker och allt behåller nu den tredje öfvertaget.

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn IS. öre

Rätt attt ändra programmet förbehålles.

Upsala 19124; j. Aug. Petterssons tryckeri Pris J öre.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain