#4053: Lilla Teatern

od observera att kontrollmarke erhålles al vaktmastaren. Bor bevaras under föreställningen.

:i
I..

LA TEATERN

(f. d. Biograf Rullan.)
Hvard. fr. kl. 6 tili 10 e. m. Sönd. 3 till 5 och 6 till 10 e. m.

 

 

1.:: PROGRAM:

DEN 27 OCH 28 DEC.

Wild-West-jätte-nyhet

Den dödslöraktande

ojtnanten

eller

Cheyenne-indianernas sista uppror.

v l hufvudrollerna Amerikas bästa -filmsskådespelare.
Spännande moment, vackra scenarier. En historia från Wild-West.

Första akten.

Med brand och förödelse kännetecknas de vilda cheyenne-indianernas väg, när de draga till
kamp mot den hvite mannen. Det är deras sista kamp, genom den vilja de antingen segra eller
dö. De visste att skulle de stupa i striden skulle de kunna visa sig för den "Store Anden", vär-
diga ett folk som dömts till undergång och som vetat kämpa till sista man.

Det når underrättelse till fortet om indianernas upplopp. Midt under en fäst kommer under-
rättelsen om de vilda strider som utkämpats på andra gränsbefästningar och hur de röda krigarne
alltjämt hade framgång. Scenen skiftar. Inne i skogen 1synes en lång skara mörkhyade indian-
krigare smyga sig fram. Blockhuset stormas, de hvitas försvar är tappert, men kort och fåfängt.
Snart gå de vilda krigarnes färd längre innåt landet och fortet som reser sig mörkt och hotande
i fjärran är målet för deras önskningar. Och kommendanten gifer några af sina tappraste krigare
order om att rida ut för att bekämpa indianerna. Men dessa tappra komma. aldrig tillbaka, de om-
ringasoch endast en af dem når fortet för att kungöra om nederlaget. v

Och redan höres indianernas skrän i närheten, då erbjuder sig den unge löjtnanten att ridaI
efter hjälp. Det blir en vansinnig ridt, men han lyckas slå sig igenom. I fortet råder tystnad,
man väntar med bäfvan på den minut då den fåtaliga besättningen skulle möta fiendens angrepp.

Plötsligt höres det alltför väl kända krigstjutet och snart ses kopparbruna gestalter komma
störtande till anfall. Plötsligt skakar marken som af ett dån, en kvast af eld och rök skjuter ut
från fortets olika sidor. Kanonerna hafva börjat tala sitt språk och dess åskor blanda sig olycks-
bådande i gevärssalvornas smattrande.

Andra akten. Den dödsföraktande löjtnanten.

Men alltjämt nya hopar storma framåt. Alltmer sjunker försvararnes fåtaliga skara samman.
Den gamle öfversten står i spetsen för de sina, invid hans sida står hans dotter, en förtjusande
flicka på 19 år, ingen af dem tycks frukta döden. Nu synes allt hopp ute, indiankrigarne hafva
redan äntrat pallisaderna och blodbadet inne på fortets gård börjar. Men ivild fart går undsätt-
ningsexpeditionens färd och allt närmare kommer man fortet. Gudskelof, ännu höres kanondun-
dret. Ännu så länge kämpade man alltså där nere och med förnyade krafter går färden.

Och hjälpen kommer i rättan tid. Rödskinnen, öfverraskade hinna ej sätta sig till motvärn
och om några få minuter är segern vunnen. Rödskinnens sista kamp mot den hvite mannen, blef
dödsstöten, förtviflade och hopplösa flyr en liten skara af de röde in i skogen.

Men på kasärngården utspelas en annan scen. Det är den unge löjtnanten, som får lönen för
sin tappra handling. Öiverstens vackra dotter, som han länge i hemlighet älskat, sluter sig ömt
i hans armar.

Briljant spel. En nyhet för dagen. Kolossalt spännande.

 

färdeminnen från Italien.

En härlig tur längs den för sin naturskönhet berömda Comosjöns stränder.

Don Juans d d.

Lustspel.

 

 

 

Barn äga tillträde.

Entré 35 öre, Militärer 25 öre, Barn l5 öre.

Rätt att ändra programmet förbehålles. ,

Uppsala 1913. J. Aug. Petterssons Tryckeri.

Information

Title:
Lilla Teatern
Printed year:
1913
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain