#3986: [Okänd titel]

Tvänne smekmànader

Amerikanskt lustspel
vari huvudrollen innehaves av den bekante och omtyckte HAURITZE GASTELLO

 

IEEEZ-Ål-I--wrzt

Ill

n

DET GRÅA
SKILTVAKTSHUSET

Spännande drama

lzsta akten

Motivet hämtat från striden mellan Nord- och Syd-
staterna under Amerikanska inbördeskriget. Man ser
skiltvaktshuset, beläget på Virginias kust samt vakta-
ren Tom Carson och hans dotter Grace Donna, läsande
ett brev från sin fästman John Adam. som underrättar
henne om att krig är förestående samt om sin an-
komst och ber henne då möta honom. Eny annan
ung man, Mal Peters, är även förtjust i Grace och
blir besviken. då han får se hennes glädje över John
Adams återkomst, men tröstas av Graces far med att
uniformen nog slår flickorna i ögonen, men att han
därför ej skall ge tappt. Man får sedan se huru Syd-
statsmännen samlas och besluta bjuda Yankees spetsen
till sista blodsdroppen.

Krigsförklaringen bekantgöres och trupperna synas
marscherande mot gränsen. En vecka senare: trup-
pernas avmarsrh.

John Adam får från General Braker i spanarkåren
meddelande om, att han bör infinna sig på anvisat
ställe för att tillträda sin befattning som löjtnant i
samma kår. Han underrättar därom sin trolovade
samt reser samma natt.

Tre veckor senare.

Man ser en massa strider som utkämpas mellan de
bada arnieerna, Vid en sådan upptäcker Mal Peter
John Adam iklädd Nordstaternas uniform och tar
honom till fånga. Mal blir förundrad, då han får se
John i Nordstatsuniformen men genom ett brev blir
han underrättad om, att denne är anställd i Sydsta-
ternas spaningskår.

2:dra akten

John och Mal läsa brevet gemensamt, och den se-
nare blir därigenom övertygad om Johns oskuld.
General Lee får ett telegram, där han underrättas
att blockad av skiltvaktshuset skall försökas och be-
gäres, att han skall ombestyra bättre landningsplats.
Den fångne John Adam blir genom Mal Peter iden-
tifierad som sydstatsofficer och får sin frihet åter.
Mal Peter får av General Lee i uppdrag att arran-
gera landningsplatsen och ber sin gamle vän Tom
Carson vara honom behjälplig därmed genom ett brev,
han avsänder till denne. Mal förkläder nu sitt folk
till fiskare och döljer sig med dem vid stranden.
John Adam visar nu, att han är en förrättare ge-
nom att underrätta General Braker om landnings-
planen ooh denne å sin sida ombestyr genom John,
att kommendanten å fortet blir underrättad därom.
John uppsöker nu sin trolovade och försöker med
hennes hjälp övertala hennes fader att släcka ljuset.
som skall vägleda undsättningsskeppet.
Efter detta ger han genom ljussignaler fortets män
underrättelse om, att skeppet nalkas. och dessa lyc-

kas i skydd av mörkret närma sig skeppet och till-
intetgöra detta.

John blir emellertid under sitt lömska förehavande
överraskad av Mal Peter, som nu kommit underfund
med hans brottslighet, en strid uppstår, som slutar
med att Mal av John störtas ned ibråddjupet. John
ger sig nu iväg med en roddbåt, som han finner vid
stranden, men upptäckes av Tom Carson, som genom
ett välriktat skott ändar hans usla liv. Tom får seder-
mera se Mals till synes livlösa kropp och skyndar
till hans undsättning, samt lyckas även rädda hans liv.

Förrädaren John Adam har fått lönen för sitt hand-
lingssätt genom sin hastiga död. Mal Peter får slut-
ligen även han sin belöning för den hjältemodiga
handling han utfört, genom att hans älskade Grace.
som helt naturligt att börja med varit till ytterlighet
förtvivlad över sin trolovades skurkstreok, slutligen
låter sig tröstas av den trogne Mal Peter och skänker
honom sin hand.

 

 

 

E là-lL

Extranummer

 ri

Älskade barn!

   

Jag tänker besöka Er på ett par dagar.

På snart äterseendel

Er moder.

Pl UBll ll

Shåmtnummer

alls SthPlllllP

Kricke blir förtvivlad ooh gör upp ett förslag till
hämnd. som misslyckas.

Han går en trappa längre ner och försöker ett
nytt medel.

Resultatet synes.

 

 

tvppsati ltJl-i. K.

i, Appelbergs Boktr.

Information

Title:
[Okänd titel]
Printed year:
1914
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain