#3966: Biograf Continental

. vw-...mr ...Mm-f.. ..-

 

 

 

nunl lunlinnla

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Torsdagen den 4 t. o. m. Söndagen den 7 Maj.

 

  

 

 

 

"Ae-w- PR o o R A M;  

 

 

-mnnmwnm-q
l

Musik. - Första afdelningen. - Musik.
Express i dag frän Paris. - Senaste serie.
i visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
I Kinematograflska Veckorevyn vet allt! Ser alltl
Läs middsnyhetema i Eder tidning.- Se dem så Confzurzenmf.
O

misstag på. person

eller

n.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

Rammelbuljong o. mässingssoppa i egen matsal.
åäö: ääääääää

Högkomisk fars i Hera akter.
. ä
Amerikansk seenisk konst.

Stort, gripande amerikanskt skådespel i 37 afdelningar.
V Framstäldt af Newyorks populäraste skådespelare.

Två familjer bodde i närheten af hvarandra. Medan de voro den unge mannens fader är en oförbätterlig drinkare, om hvilken man
grannar fanns ingen som hälst förbindelse mellan de båda familjerna, kan tänka hvad som helst. Flickans fader, som inser att sonen icke
endast barnen, en son och en dotter, synas tillsammans. De ha varit kan hjälpa att det är sä uselt i hemmet, skrifver, att LLunder nuvaran-
vänner från sin tidigaste barndom. Gossen har nu blifvit en skicklig de förhållanden kan det icke bli tal om ett äktenskap. Skulle emeller-
violinist, men hans .fattigdom tillåter honom icke att blifva konstnär. tid hans ställning förbättrasa . . . Flickan och hennes föräldrar resa nu
Hans fader är en drinkare och han själf måste nöjas med att spela på till den nya egendomen och hon sättas i en liickskola. Emellertid
billiga. förlustelseställen och baler. Flickan däremot har bättre tur, har den unge mannens fader aflidit, och han har nu turen att möta en
dä hennes föräldrar äro arbetsamma. I hopp om att lbättre tider stun- professor i musik, hvilken upptäcker den unge mannens talanger och
da, förlofva de sig. Flickans fader har kommit i besittning af en syn- hjälper honom framåt. Under tiden ha de- unga förlorat hvarandra
barligen värdelös farm, ooh pä de ungas förlof-ningsdag erhåller fadern och hon, som icke fhört något från honom, mottager en barons frieri,
ett telegram om att man. funnit petroleumskällor på. hans egendom, mera för dennes höga ställning än ai kärlek., liksom hans böjelse för

i Och I,  c .k .  4:, (ff x ers rikedom, 
ker att denna rikedom skall främja hennes önskan, att snart unna ti"y samt-vänt." Häföiilildtmngen 1ia:1  eran, " , hg, .--.-..
gifta sig med den unge mannen. Flickans fader vet emellertid nägot till detta samkväm engareras den unge mannen. I programmet :finnes
särskildt om den unge mannens familj och vägrar att gitva sitt sam- en ai de gamle. melodier han brukat spela iör flickan. Det är onödigt.
tyeke till äktenskapet. Han gör likväl ett besök hos den unge man- att säga att förlotningen mellan den unga flickan ooh baronen icke
nen. Hvad han där fä se utvidgar ytterligare klyftan. Han ser att blir eklaterad.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

     

 

vw n gl

  
  

        

 

 

 

 

 

 

En synnerligen vacker naturbild.

 

q=ollfie .

Musik. - .Fjärde atdelningen. M Musik.

Musik. - Tredje utdelningen. i Musik.
Y I C Q I
 g fan X will-ge.
i
cr
g

nmhzemgwmz-thm v s;

f" i

llll lll lll ll llllil . ll lll llllll .

Telefonen räddare. - Storslaget skådespel.
En Kinematograjens triumf,

 

 

Grefve von B. gär till klubben för att spräka bort en stund. Han tar farväl af sin vackra
fru och sin lilla dotter. Snart gå dessa till hvila, sedan lilla Elsa läst sin aftonbön.

Emellertid har de glömt att släcka lampan 1 arbetsrummet Tom, katten, råkar så omkull
lampan, ooh elden bryter ut. Grefvinnan vaknar och finner att rök tränger in genom sängkam-
mar-dörren. Hon försöker öppna denna, men en bjälke har tallit ned och bommat till dörren.
Halfkväfd af röken ringer hon nu på först till brandkåren och sedan tfllklubloen. ,

Vi fä nu se huru det går till i brandstationen. Icke många minuter dröjer det, innan spru-
torna, stegen och manskapet är på. väg. Samtidlgt anländer grefven med ett par vänner. Han
vill rusa upp ooh rädda sina kära, men hälles tillbaka med våld, dä räddning den vägen är nte-
sluten. Emellertid reser man brandstegen mot sängkammartönstret och en brand-soldat mottager
där uppe Elsa ur moderns armar . . . men själf faller grefvinnan medvetslös till golfvet. -En be-
hjärtad man skyndar emellertid upp för stegen och räddar den sanslösa kvinnan, som man lyckas
rädda åt lifvet och familjen. "

Denna film visar ånyo på rent häpnadsväckande sätt hvad man kan åstadkomma med kine-
matograliens hjälp, Eldsvådanp de nedrasande takbjälkarna och bräderna, bärgnings- och släck-
ningsarbetét - allt är iscensatt så. briljant, att man tycker sig; se en ohygglig verklighet och sitter
i ängslig spänning, afvaktande tragediens upplösningi .

Oerliöirdt spännande.

JVM-.ak

X

 

 

I

rf! 

såEZJLXt-JXJJWTEwagE-ngu .

Ständigt of )t högre.

En ölfverdänaare pä stafspräng. I
Lika lustig som i vissa detaljer "uppseefmlefvåickcmdeLL humoresle,

 

 

 

 

Förestälin ing 011.. Hvardayar lel, 7,30 och, 9 e. frn. Lördagar M. 71.30 ochI .1) e. m. Sön- och
k Hälgdayrrr lol.. .2. 3,30, (i. 7.590 och. 9 rr. m. OBS! 2 och. 3.30 7161 Sön-
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och. Fredagar lrl: 7,30 e. m. äga bam
och slwlurlydofm tillträda för Modus-f 10 äre Efter lri, 7.30 på Sön- och
Hälgrlayafr äro biljetttgn-isefrna lilm- för barr-fn. soml för äldre.

 

 

 
 
 

BILJETTPRISER: För äldre: ]:sl:l plats 35 öre, 221111: plats 25ciil-e.
barn under 12 år: Ezsta .. 25 ,, 2:1lrzo .. lö ,.
Till hillighel-snlatimen 20 öre för äldre. H) öre för har".
Öppet för biljetlköp hvarje dag en limuma före första tiireståilluimgen och pågår sedan

nufhrulet under iöresnä-illllilig.ime.

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM e öRE.

 

 

OBS-l Ändrad tid för föreställningarna till:

Hvardagar kl. 7,30 och 9 e. m. Söndagar vanlig td.

IVästervik 1911. C. O. Ekblad .år CEO.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain