#3965: Biograf Continental

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

  

  

 m.

 

Program för Måndagen den få t. tisdagen tion fä fart.
 P R O G RÅ M: " -

Musik.. - Första afdelningen. - Musik.

 

 

 

Intressanta bilder tkr-:ära Östern..

I Till för konung Sisovvatts af Cambodja anordnar generalguvernören öfver Indo-Kina storartade
festligheter vid Anckoras gamla ruiner. Han mottages med pomp och ståt och ledsagas af ett lysande följe.
Vandrmgen genom den ståtliga ruinen bör intressera litet hvar.

 

 

  
    

. Musik - Andra afdelningen. -- Musik.

äfwrmiv . we  f

Konstiifim! mmm- Konstfilm!

   

 

  

Medeltida rltltlarredrama.

 Ingen period i världshistorien är så tilldragande som meddeltiden M så rik på romantik,,
:fjalltelzragden adla kvinnor, kärlek och själfuppoffring. Det är till denna tid detta drama är
or ag .
tå

Länsherre framlefver sitt lif på sin ståtliga borg med en ung älskad maka vid sin sida..

Så kommer plötsligt order, att han skall gå ut i kriget. "ll-ans hustru blir utom sig, och1 för att.

bhdka henne hänger han en ytterst dyrbar familj-eklenod, den stora. urubinen af frskaat", kring
hennes-hals, Just då kommer en länsherrens kusin: på besök och får se klenoden.

.I Riddaren måste emellertid bege sig af till kriget. men innan dess gräfver han i makans

narvaro ned den dyrbara familjeskatten på en aflägsen plats i parken.

bemäktiga sig rubinen till hvad pris som hälst, lyckas ej få se hvar

Länsherren drager bort med sina ryttare, lämnande borgen och makan i en- trogen tjäna-
res vård. Knappt har han försvunnit,f

I örr än kusinen-bofven infinner sig och anhåller att få
bli borgens bevakare. ,
Hans anhållan beviljas, och så afsedar h

Kusinen som beslutat
densamma gömdes.

n r I an länsherrns tjänare och sätter sitt eget folk iv
deras stalle. Nu går han t1ll s1tt verk. Han försöker först med kurtis och vin förmå länsher-

rens gemål att omtala hvar rubinen gömts. Då detta, ej synes gå, vill han gripa till våld, men
nu lyckas hon stänga in honom för en stund, medan hon sänder en page till mannen med un-
derrättelse lom faran. Pagen skyndar åstad, men blir uppehållen i ett zigenareläger. Ändtligen
når han krigslägret, och länsherrn skyndar i sporrsträck mot hemmet-

Han kommer dock för sent till räddning, ehuru i tid till hämnd.
har bofven lyckats bryta upp dörren. 

Han tränger in på den värnlösa kvinnan. Fö-rfärad drager hon sig tillbaka och - störtar-
Öfver balustraden ned på borggården. - Men uslingan undfår sin lön af den förtviflade maken.

Grtpande skådespel. - Stor-slagen tseensdttntng. i

bröllop 

Hashim från issue seklet.

Gångna tiders sedvänjor och klädedräkter äro ju alltid af stort intresse, annu större naturligtvis i
samma mån dessa bruk och dessa kostymer äro af såreget skaplynne och utseende. Det bröllop, som här
med bröllopståg, bröllopsgåfvor -1 rikligt tilltagna - frukost,- nationaldans samt slutligen det ståtliga, rikt
utstyrda brudparet och svär-föräldrarna, äger rum i en Synnerligen pittoresk omgifning och lämnar en tids-
trogen bild af dessa högtider, hvilka den tiden voro verkliga folkfäster, pågående i flera dagar.

Intressant kultur-bild jar-dna Alpernas land.

Innan han hinner framy

 

  

Mueik- - Tredje afdelningen. -, Musik.

Ett; forntida kärleksrlrama.

Vårt drama försätter oss tillbaka till den forntida mäktiga staden Karthago på norra kusten
af Afrika invid Tunisviken. 4

Den unga slafvinnan Virginia hämtar vatten vid källan, då kreaturen drifvas förbipå bete. Den
unge, hurtige slafven Himilco, som har djurens öfvervakande på sin lott7 är varmt fåstad vid den
unga flickan och begagnar tillfället att i förbigående säga henne några kärleksord. Den grymme
uppsyningsmannen, som själf länge haft sina blickar fästade på den unga flickan, skyndar till och
påminner med sin piska slafven om hans plikt. Kränkt och förtviflad skyndar denne bort, under det
uppsyningsmannen på något afstånd följer efter Virginia. Då han till sist upphinner henne och sö-
ker öfvertala henne att bli hans, stöter den unga flickan honom med vämjelse ifrån sig.

Straffet följer genast. Virginia inspärras i fängelse. Samtidigt kommer ett meddelande, som
förorsakar stor uppståndelse. Fienden ämnar belägra staden. De skriftlärde förklara för styresman-
nen, att han måste offra en ung jungfru för att räddaKarthago från gudarnes vrede. Så måste ske
och slafuppsyningsmannen får i uppdrag att välja offret. Han skyndar till fängelset, där han ännu
en gång genom hot att hon annars skall lefvande brännas söker vinna hennes ynnest, men Virginia
är ståndaktig och går sitt fruktansvärda öde till mötes med lugn.

Afguden Baal kräfver sitt människooffer och den unga flickan beredes högtidligen till sin mar-
tyrdöd. Slafven Himilco får genom en förrymd fånge meddelande om det förestående offret och
skyndar beslutsamt mot staden. Hans älskade skall åtminstone slippa dö ensam. Väl inkommen i
staden möter han sin dödsfiende uppsyningsmannen, som han i brottning öfver-mannar och slänger
öfver bröstvärnet ned i djupet inunder. -

Offret skall just föl-siggå när den unge slafven som en jagad panter kommer in på offerplatsen
och med ett enda grepp rycker sin älskade från de skriftlärde och flyr. En ansträngande flykt vid-
tager och endast genom att öppna den fruktade lejonburen lyckas de flyende till sist rädda sig. Ut-

för branter och klippor går flykten därefter mot det befriande hafvet, där de snart äro i säkerhet
för vidare förföljelser.

 

Ett storslaget, tfidstfroget drama.

 

Musik. - Fjärde afdelningen. --- Muik.

  slgr ett

Komisk scen af Max Linder.

  

d..

 En af de muntraste och mest fyndigt arrangerade skämtbilder man kan få se. Lockar äfven den
trumpnaste till skratt och glädje, och

"Ett godt sim-att förlängerI lijvet."

 

 

 
 

Förestàylnjngär: Hmm-dagar lol, 7 och 8,30 efm. Lördagar- kl.. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
" Hdlgdagar lol. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 pd Sön-
: dagar Btllflyhetsmattné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. dga bam
I och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. l7,30 på Säfn- och
å.

 

 

HdlgdagarI dro blljetttpfrtserna lika för bar-fnJ som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldrez-lmta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
I Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

 

  

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

.. PROGRAM 5 öRE. .

 

   

Obs! Nytt program Måndagar ooh Torsdagar.
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 ef. m.

 

vastemk 1911. c. o. Ekblada cm.

  
 

 

  
    
     
 
 
  
  
    
    
   

 

 

 
     
     
     
   
    
       
 
  
   
 

  
    
        
    
  
  
   
  
    
   
    
   
  
    
    
   
      
    
 

 

...r-.m

 

 

 

e.-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain