#3964: Pathé

1. Kvin-norofvet.

En enleveringshistoria från tiden under 30-i-iga kriget.

Den gamle grefve WVehrer har en ung vacker dotter Margareta, som
hos såväl ung och gammal, fattig och rik, genom sin hjärtegodhet och
mildlfet står älskad och ärad.

Afven i dag går Margareta ledsagad af en tjänarinna omkring till
byns fattiga. På vägen träffar hon en gammal bonde, hvars sistahöiia
röfvats i samma Ögonblick af en rå krigsman som till på köpet undfäg-
nar sin vederdeloman med prygel. Margareta träder nu emellan och
förmår röfvaren ej allenast upphöra med misshandeln utan äfven att
återlämna hönan. lnom sig beslutar han dock att hämnas.

I de på det 30-åriga krigets tid oroliga och osäkra tiderna genom-
ströfvades hela Tyskland af marodörband, som genom sina laglösa be-
drifter voro en riktig landsplåga. I närheten af det grefliga slottet
hade ett dylikt band nedslagit sina tillfälliga bopålar, i hvilket förut
omnämnde röfvare var en verksam medlem. Han väcker nu förslag att
bortföra den unga grefvedottern och affordra grefven en större löse-
penning. Helt naturligt väcker förslagetrallinänt bifall och sättes pla-
nen omedelbart i scen.

På hemvägen öfverraskas Margareta och bortföres till deras göm-

ställe dock tillfogas henne ingen skada. f

På slottet börjar stor oro hårska öfver grefvinnans uteblifvaride och
grefven är öfver sig af förtviflan. Då bringas grefven genom en bud-
bärare kunskap om sin dotters öde och att en lösepenning på tusen
dukater fordras för hennes frigifvande och med besked att grelven en-
sam måste försedd med penningarna bege sig till marodörernas näste
och där utlösa sin dotter.

summan vid framkomstenisamt fordrar nu sin dotter åter.

Man för nu ett beslöjat väsen till honom sägande honom att detta
är det fruntimmer lör hvilket han betalt och visar det sig nu vara en
gammal ful häxa. Y 1

Vanmäktig af ångest Köfver sin älskade dotters öde beger sig den
förhånade grefven mot slottet.

I grefvens tjänst befinnerfsig en ung adelsman som itysthet sedan
länge älskatfiMagareta och svär denne nu att befria den älskade.

Förklädd till simpel soldat lyckas det honom att intränga i nästet
föregifvande att han är en man för dem. Han tillsmyger Margareta en
sömndryck och ger henne ett tecken att blanda den i vinet. Detta
lyckas henne och verkningarne ge sig snart tillkänna.

Efter det att hela bandet är insomnat fängslas anföraren och med-

tages af befriaren, hvarpå de unga med sin fånge bege sig mot hem-i

met; på vägen möta de grefven med följe och glad slutes honi sin faders
armar. . -
Röfvareanföraren dömes till döden, men räddas han i sista stund
genom Margaretas bemedling och glad öfver att så lätt undslippa med
lifvet smyger han sig in bland buskarna.
Den unge adelsmannen erhåller nu Margarethas hand som belöning
för sin raska handling. i i

2. NYMÅLAT.   .

v Herr Lehman tror att hans fru bedrager honom och har räknat ut
att om de båda älskande sätta sig på en nymålad bänk skall han ovill-
korligen få tag i hennes älskare, genom att målarfärgen fastnat på den-
nes kläder.

Han ger en detektiv hand om uppdraget, denne får syn på en gam-VV

mal professor som just setat på bänken och är alldeles nedsmutsad med
färg, anhåller honom och för honom till Lehman; då Lehman märker
ifnisstaget blir han ursinnig på detektiven och slungar honom ut genom
önstret. f

ålajvelsX poesi.

Storslagna vackra naturscenerier.

3.

En underbar känsla erfara människorna då de betrakta hafvets
omätliga skönhet. Skalderna besjunga hafvet och många andra betrakta
deti tyst beundran. Men det finnes många som ej sett detta storar-
tade skådespel, emedan de ej hafva tid eller råd att resa. Dem kom-

mer kinematografen till hjälp, hvarför vi -nu sitta i Bio i lugn och roV

och se detta härliga naturfenomen.

Årets kinematografiska storverk.

14. Skarpt ältar: ms son.

Mallounablldens dom.
Drama i 4 akter och 2 tablåer.

Personerna:
Skarprättaren .......... .. Herr Carl Alstrup.
Hans son... ............. .. Herr Alvin Neuss (Neues Theater Berlin).
Kungen ................... .. Herr Lagoni. -
Drottningen ..... ..  Fru Holger Rasmussen.
Riddaren .................. .. Herr Arvid Ringholm.

Riddarens dotter.... Fröken Sannom.

Det är i den mörka medelåldern., då ett människolif knappt var så
mycket värdt som en hunds. Skarprättaren var den af statens ämbets-
män som hade mest ett göra och hans mörka o h ruskiga handtverk
gjorde honom raskt till en bur-gen man, rik på gods och guld. Men
hvad glädje hade han väl af all sin rikedom. Afskydd och föraktad var
han af alla, ja. till och med den fattigaste lappskomakare kunde ostraf-
fat spotta på ELrackarenu, ty trots all sin fattigdom var han dock en är-
lig man och hans verksamhet var ren. medan skarprättaren på grund af
sin uorenaLL handtering var LLofriLL och aofrälstu, själf besmitlad och smit-
tade andra som kom i blröring med honom. Frans, skarprättarens son,
led alla helvetets kval vid denna fruktansvä da isolering. Ung och
käck, med ungdomens lust för lilvet, var det honom en outhärdlig
känsla att veta, att han, som lagen bjöd, skulle öfvertaga faderns för-
aktade yrke. Redan detta att vara bödelns son är nog för att stänga

 

 

 

 

 

Faderskärleken segrar öfver förslagets be-V
tänkligheter och den gamle medföljer uppräknande den fordrade löse-v

oirvo å idealis-readffA

Fredagen den 10 och Lördag-yen den 11 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 12 Mars kl. 6 och 8 e. m.

i Stora föreställningar med ell stort och intressant

M PROGRAM: e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vfgraf.

honom öfverallt, för honom finns icke plats il ungdomens muntra lag,
han kan icke äta vid ärligt folks bord, nej, ur hundens skål bör hanha
sin mat. Ute i skogen sjunker han förtviflad ned framför madonnans
bild och ber om döden eller hjälp. Dä kommer en gammal gumma
stapplande, släpande ett tungt knippe kvistar, som han bär hem åt
henne, och till tack gifver hon honom vid afskedet ett vackert riddar-
svärd och säger: LLBär det min son, det skall bringa dig lycka!LL Det är
som om den gamla kvinnans ord gifvit honom nytt mod, och han går
tröstad hem.

Fadern har nyss afrättat en rofrrddare, hvilkens kläder han tagit
med hem. Sonen kan icke motstå frestelsen, han profvar dem. Då
lyder plötsligt nödrop från skogen och trots faderns protester springer
han ut och kommer tids nog att hjälpa en gammal riddare, som tillsam-
mans med sin dotter och en page blifvit öfverfallna af röfvare. Till-
samman med dem rider han till slottet där en stor fäst är anordnad.
Hans käcka dåd väcker där så mycket uppseende att drottningen ön-
skar att träda dansen-med honom. Plötsligt uppstår förvirring. Slottet
brinner! Alla fly och d-eniunge mannen .räddar riddarens dötter. Då
höres ett rop: Drottningen är däruppe! Utan ett ögonblicks betänkan-
de störtar han upp och räddar äfven henne. Under mängdens hyllning

härför, glömmer. han sig själf och blottar hufvudetför kungen, och se!
bödelsmärket grinar alla emot. Hvad! -

uRackarenLL har besmittat dem

 

 

glipa? = v. 1.117 ...se :mg-5.;- ..,.xi-.:.g;.d 3,7 7 w 5 g;-

 

Han har sällskapet med dem och rört vid dem! Han måste dö. Själfva
kungen ser ingen annan utväg att rädda honom; han måste sona detta
med sitt lif.V Förgäfves ber drottningen och riddarens unga dotter om

A nåd för honom - nej! Dä ser konungen madonnabilden böja sitt huf-

vudn mot honomItre gånger! Guds moder har talat. .Madonnan har
dömt. Grenast sändes ett ridande bud: den unge mannen är benådad.
Strax efter kommer konungen själf ridande och med sitt riddarslag
LLrenaru han honom. Han är ren nu, han är fri, han är kungens rid-
dare. Men vid drottningens sida står riddarens dotter och hennes ljufva
leende lofvar honom den största belöningen.

Vi tveka icke påstå, att detta storartade dramatiska konstverk öf-
ver-träffar allt hvad som hittills åstadkommits för återgifvandet af bio-

Ofvervarandet af en biografföreställning som denna lämnar större

- valuta än något vanligt teaterbesök.

5. En färd 111601,i mfpedbàt i
I N ordsJ ön. f

o En storslagen marinfilm. En .hvar som något intresserar sig för
vara unga blajackor skall med glädje följa deras raska manövrar ombord
på en modernt konstrueradktorpedbåt.

o. Genom kamp till seger.

Den ädla grefven af Amboise har anhållit om den sköna Margareta

. af Bruliens hand och af såväl henne som af den gamle fadern erhållit ja.

Strålande af lycka vandra de båda unga. i trädgården ej anande någon
olycka.

Jean af Amboise har emellertid en farlig rival i hertigen af Min-
cart och svär denne att omintetgöra förlofningen och att Margareta
skall blifva hans till hvad pris som helst. Han öfverfaller det intet
ondt anande paret och låter bortföra dem till sitt slott. Margareta mot-
tages på det bästa und-r det att Jean kastas i fängelse.

Margareta skall nu tvingas att blifva hertigens maka men vägrar
på det bestämdaste. Då låter den lömske hertigen föra hlenne framför
fängelset och åse hur knektarne göra sig beredda att pa minsta. tecken
döda hennes älskade. För att rädda honom ger hon nu efter för herti-
gens fordran. Jean Ikvarhålles dock det oaktadt fortfarande fängslad.
Triumferande öfver sin framgång låter hertigen tillställa ett storslaget
laästabud, hvarunder knektarnas vaksamhet släppas, så att Jean lyckas
fly. Flykten upptäckes dock omedelbart och en hetsig jakt upptages,
detV lyckas dock liyktingen uppnå ett kloster, där han söker och inner
skydd mot förföljarna. hvilka mäste tomhändta anträda återtåget.

i Margareta har heller ej vaiit overksarn, hon har lyckats kasta ifrån
sig ett bref till sin fader, hvari hon omtalar sin belägenhet.

Hertigen beslutar hastigast möjligt tillförsäkra sig kyrkans välsig-
nelse af förbundet o:h sänder bud till klostret efter en munk för ända-
målet. Jean, som åhör hertigens bud öfvertalar munkarne-att hjälpa
sig. Jean beger sig nu förklädd till munk först till Margaretas fader
för att rådgöra med denne om utförandet af hennes befrielse..

Margareta är nära förtviflans brant, ingen synes komma till hennes
hjälp och nu närmar sig munken som med kyrkans band skall fängsla
henne för lilvet med den förhatlige hertigen, som knäfaller inväntande
ceremoniens påbörjande.

Då kastar munken kåpan af sig, det är Jean af Amboise, som svin-
gar en blottad dolk öfver hertigen, fordrande sin brud, samtidigt som
Margaretas fader intränger i kapellet, hvarpä missdådaren fängslas och

de älskade återskänkas hvarandrs.

21- ,

Bedåraulle natur-scenarier med vattenfall i natur-trogna
i - färger.

8. Mimmi där :på jakt.

Lehmann inbjudes af en vän att deltaga i ett jaktparti, hvilken in-
bjudan han så mycket hellre antager, då det för honom har nyhetens
behag enär han hittills aldrig haft ens ett gevär i sin hand, men hvad
gör det? Vår vän Lehmann har som vi vet klarat skifvan då det gällt
svårare saker. Emellertid på hvad sätt han nu reder sig är så komiskt
att det väl kan ses, men ej beskrifvas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENlRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, arn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m. Y I -
Biljetter gälla endast till den dag och plats .de äro köpta 0bs.l till 6- eller 8-föreslällningen.

w Barn, som ej aoijöljas af föräldrar  ej tillfråde denna vecka.

"W
Högaktningsfullt

Biografen Pafhé.

 

 

 

 

 

Västervik 1911.- C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain