#3963: Pathé

.gifter å llästervikef Teater

 

Tersdagen den 2 och Fredagen den 3 kl. 8,15 xe. m. samt
Lördagen den 4 Mars kl. 7 och x8,45 e. m.

Storatöreställningar med ett stort och .intressant

 

 

 

 

 

2- n uni

1.. En liten mild kvinna.

Komisk seen af fröken Mistinguettgspelad atttörfattarinnan..

. Angelika är hustru till tjänstemannen Jules Tompain. Den ener-
giska lilla kvinnan, som alltid sätter sig påisina höga hästar som en
stridstupp, har blifvit grannskapets skräck. Jules undgår icke hennes
hämndlystna lynne, och en dag vid en middagsbjudning råkar han
s-pilla en sked soppa på sin elegant klädda bordsdam, hvaröfver Ange-
lika ger- honom en så eftertrycklig uppsträckning, att han i sin tur
piskar upp den retliga makan.

 

l "startades-fae- H vi ll 

 

. en götisk, femskeppig domkyrka.

 

 

Domkyrkan i Milano, som påbörjades år 1386, är alltjämt ofull- i

bordad, ehuru man ständigt arbetat på. densamma. Den långa tid,
under hvilken byggnadsarbetet pågått, förklarar. den brist på enhet,
som utmärker bygguawdlsplanen. Tyska, normandiska, lfranska och ita-

I lienska arkitekter1 hafva arbetat på denna kyrka, hvar och en därvid

följande-sin egen individuella smak, som i1 sin tur påverkats af de med
dessa olika konstnärer samtidiga stilriktningen.

C DennaI helt och hållet af marmor uppförda katedral - som af
invånarne 1 Milano betecknas såsom världens åttonde underverk - är
I I Det från kupolen uppstigande tor-
net befinner sig på vett afstånd från marken af 108 meter. Utvändigt
förhöjes kyrkans utseende af ett hundratal små götiska torn, hvartill
komma två tusen marmorstatyer.

 luuusla ir Intl

Lilla Augusta som-i skolan fått flera premier, skickas till belöning
härför till sin farbror, hvilken äger ett präktigt slott. 1

Men, ack! Lina Augusta är alltjämt det oförbaeeeriiga lina
odygdspåse, som vi känna igen från så n ånga andra tillfällen, och
hennes farbror och faster få rikligen erfara, att hon bland sina öfriga
premier icke räknar den för oklanderligt uppförande.

1

.. W lm i Is 

i f
O Y z
I . g utge.
naturbilb.
Denna. lika vackra som intressarita bild visar OSS, hUr Ostron fån-
gas i Limtjorden i Norge. Detfena vackra natursceneriet efter det

andra upprullas för våra ögon, Och vi följa med spändt intresse filmen
från början till slut. - i

 PROGRAM: 

 

   
  
 

 

 

ras röfverier.

 

 

 

 

5- En gosses
I historia. 

Drama.

En gosse, som blifvit tagen af några banditer, spelar dragspel
under en modistateljes fönster.. zägurinnan är borta taga modister-
na in gossen för att han skall roa dem. Då ägarinnanäplötsligt kom-
mer in, äro de tvungna att gömma gossen 1 ett angränsande rum.
Klockan är sex, modisterna lämna. ateljén ochfffglömmantotalt.gossem
som snart . befinner sig ensam i det stängda rummet. Argannnan och
hennes man har gått på soare. Grossen,l som försöker att tly, kommer

.ut i köket, där ett fönster står öppet för honom. Han stiger upp på1

en stol och" når därigenom fönstret .och gå
 Gee-:en  
mast-.fatt - -

i:

mina hus (och där visa WUdemett fönster lämplit för de-

ri ut på gatan, där han at en

 

elurnse r

  

 

De öfverraskas af ägarnas återkomst, hvilka låta arresterautjuf-
varna. Den lille gossen, som nn.1 är alldeles ensam och öfvergifven,
adopteras af den goda modisten. i

 illt din.

DFCllTlG.

Händelsen försiggår under Oivilkriget, och vi se, hur en förbunds-
soldat lämnar sin hustru och lille son för att förena sig med sitt rege-

 

mente. Strax efter antallps en afdelning unionssoldater af förbunds-1

medlemmarna ooh bli slagna efter en kort strid. 1Anföraren för unions-
hären lyckas ily, men faller utmattad ner på en flodbädd ettwstycke
därifrånvariDeii lille gossen, sonen till förbundssoldaten, kommer förbi,
får syn" på. kaptenen och skyndar fram tör att hjälpa honom och gär
sedan hem efter mat åt honom. Strax efteråt komma förbundssolola-
terna förbi; gossen ber kaptenen skyndsamt gömma sig och förnekar
sedan lugnt, att han sett honom. När soldaterna aftågat, tackar kap-

Hfltenen den lille pysen, för att han räddat hans lif, och skyndar bort.
Senare besöker gossens far med fara för sitt lit1 sitt hem. Han har

blifvit förfölid af iienden och mäste gömma sig i den öppna eldstaden.
Soldaterna fråga modern och sonen, hvar han finnes, men få intet

  

  ef i

s.

svar, men när den gamle tjänaren inkallas och tillfrågas, pekar han i.

förskräckelsen på eldstaden. Förbundssoldaten kryper fram från sitt
gömställe, just som ledaren för iiendetruppen i den lille gossen igen-
känner sin räddare. Han betaller sina soldater att ailägsna sig och

vänder sig till förbunds-eldaten, omtalande .för honom hans lilleW sons ,
hjälte-bragd, och uttryckande sin glädje öfver att till tack kunna rädda
den lillal hjälte ns far. i

 

am .

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af kapellet NONAN.

f

 ENTRE till dessa föreställningar 35 öre, Läktaren 25 öre, Barn 15 öre.

I, xBiljetter säljas från kr. 1-2 samt kr. 1 e. mI
...l-"Biljetter gälla endast till den dag och i-plats de äro köpta llhs.!V till 6- eller B-töreställningen.

OBS-l Söndag ingen föreställning.

Högaktningsfullt

i Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911.

C. 0. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain