#3962: Pathé

gilver å Västerviks Teater

Fredagen den ti och Lördagen den 18 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 19 Mars kl. 6 och 8 e. m.

Stora föreställningar med ett stort ochI intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

lOl

P R. O G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 so Ivi MARso L;

Amerikanskt lustspelli flera äfllelningar.

Scenen är en litien studentkammare. Där befinna sigP tre unga
män, hvilka befinna sig i ett särdeles godt humör, som blirP ännu gla-
dare, då de från närgränsande rum höra ljudet af flickstämmor. Klara,
husets dotter, är omringad af sina tre täcka väninnor. hvilka i sina
sommardräkter äro riktigt förtjusande uppenbarelser.

Full af sprittande glädtighet lyssna de till sina kamraters muntra
skratt och Klara, som helt uppgått i sin musik, märker icke att de tre
unge männen trängt in i rummet och bortfört väninnorna.

Därute i trädgården herskar lif och glädje. Doftande blommor
skjuta upp ur det saftigaI gräset och på de unga människornas kinder
återspeglar sig naturens leende behag. Tre lyckliga par vandra genom
gångarna och hvar och en söker sig ett lummigt ställe där 4de ostört
kunna pladdra om sin kärlek. i
i Klara blir helt förvånad då hon ser sig öfvergifven och skyndar
sig ut för att söka efter dem. Amor hade dock nu fullbordat sin loc-
kande lek och för Klara blir det ej annat öfrigt än att få tillfälle gäcv
kas med dem. Hennes förvåning blir stor, då till slut tre par ringpryd-
da händer sträckes fram mot henne och den önskan uppstår äfven hos
henne att ega en sådan förlofningsring,

Hon köper af en kringresande gårdvaruhandlare en oäkta ring.
Ett kort, föreställande en af hennes broders vänner tages fram och gäl-
ler nu för att vara hennes tillkommande brudgum. Plötsligt öfverfa-
res hennes ansikte af en rosensky. i
y Broderns vän kommer på besök och Klaras vänner känna genast
igen den förmente brudgummen som ingenting anande känner sig nä-
stan uppretad öfver hennes väninnors uppförande. I sista ögonblicket
får han en förklaring och låter natur-likgtviste-etjr tillftrltlietrgå Psdfg-"surt
derna och sticker förtroligt Klaras arm under sin för att besegla för-
lofningen.

Tre
Klara är lycklig öfver att hafva uppnått denna åstundade lycka.

Skalkaktighet och humor, sprittande lefnadslust och glädje stämpla
denna ungdomliga idyll till ett slagnummer för hvarje program.

2. Bijvel i Iperna.

En storslagen natur-bild.

 

Film dJAfr-t. Film (VAT-t.

SIVIEDEN.

Skådespelare:
Herei Galmettes, Herr Reso-hal, Fru IVIagda Simon.

l sitt hem gifver den godhjärtade smeden en olycklig kamrat ett
mål mat. För denna sin goda gärning blir han på det skamligaste be-
dragen, och från att ha varit ett lyckligt hem blir det ett olyckligt.
Hustrun framsläpar ett lif fullt af bekymmer i Londons fattigkvarter.
Mannen försummar sitt arbete. Julafton kommer och den arme förpi-
nade smeden beslutar att lämna ett lif som icke mera har något värde
för honom. Då anropas han af sitt barn, och vapnet faller ur hans
hand. Dörren går upp och hans arma hustru, hvars brott dock icke
var så stort, träder in i rummet.

Gripande socialt skådespel.

1. parasollet.

Komisk scen af Frederic Mauscns.
Spelad af Prince.

 

 

3.

Döljande sig för obehöriga blickar bakom sin kärastes parasoll,
ser Petter plötsligt icke utan oro sin hustru och sin svärmor nalkas,
medan han som bäst drömmer om ett litet kärlek-säfventyr- .

Hans följeslagerska gör sig hastigt och lustigt osynlig, lämnande
i sticket den lättfärdige äkta mannen med parasollet i handen. Med
en snabb rörelse stoppar Petter den förargeliga tingesten bakom sin
väst, hvarpå lfan med ett småleende på läpparna .tager vägen hemåt,
med hustrun. och svärmoolern på hvar sin sida, alltjämt bemödande sig
att för de båda damerna dölja parasollet, som emellertid glidit neri
ena byxbenet, förlänande ät hans gäng en viss likhet med en ankas
otympliga sätt att röra sig. I

Till råga pä olyckan faller Petter omkull, hvarvid det kompro-
metterande parasollet blifver synligt. Svärrnodern är e] sen. att gifva
honom en välförtjänt näpst. Under tiden igenkänner en forbigaende
det olycksaliga parasollet såsom tillhörande hans egen hustru . . .

Petter utmanas på duell, hvarvid det bestämmes att 12 kglor sko-
la växlas på 4 meters afständ. På det att en rättvis försyn ma ensam

lyckliga par äro vittnen till dennaP betydelsefulla akt och i

 

 

 

 

falla utslaget, skiljas de båda motståndarna åt af ett lörhänge. Duel-
len äger rum i den förorättade partens salong. .

Dar-rande af fruktan dölj-vr sig Petter bakom en möbel, under det
att hans motståndare. som trots allt tviflar på den rättvisa försynen,
kryper in i ett skåp. De 12 kulorna växlas sålunda utan resultat

Till sist uppenbara sig de båda motståndarnes hustrur på valplat-
sen. VPetter upptäckas i en garderob och öfverantvardas skamiiat och
darrande åt sin svärmors vrede af sin LLeröfringft, som fått nog af detta
äfventyr.

m
"i" Aktuell film! ft

Singers griftetärd.

Ett liktäg deri öfver 100,000 personer
. 1 deltaga.

där). i  -11-3..1,1.l1,.,
 i i ,,. i , ..

0 i o
N. 1 1.: 1 4
6. är. V i i

Tönbstickfobrikeii, Exteriör och interiör.
Baobuset, Skeppsbron, Storgatan m. m.

((Iinona.

Spännaube Dramatisk bilb i flera afoelningar.

Winona är en mycket vacker hvit flicka, hvilken har blifvit upp-
fostrad hos en indianstam, af hvilken hon blifvit röfvad medan hon
ännu var ett barn. På grund af sin skönhet var lion mycket efter-
sträfvad af många tappra indianer, men hon ville icke bestämma sig
för någon. Då,anlände en dag en af hennes barndomsvänner, en ung
hvit trapper, till lägret, och vid hans ankomst vaknade hennes kärlek.
Han öfvertalade henne att fly med honom tillbaka till civilisationen.
Hon följde honom och de många faror genom hvilka de dock lyckligt

  

 

   

7.

1 passerade äro visade i utförlig och spännande skildring.

Skådespelet har en mycket gripande makt, och lycklig dramatisk
romantik. Hvarje händelse är fotograferad med naturen som bakgrund.

8. åra fyr-fotade vänner.

Hundpotpourri i 20 afelelningar.

 

Kinematograliska djurbilder äro nästan alltid vanskliga, men dub-
belt vanskligare äro de när det rör sig om odresserade djur i bestämda
ställningar. Denna film xhar kostat en omätlig tid och tålamod, men de
stora svårigheterna ha i detta fall öfvervunnits och visat ett storartat
resultat. Det existerar säkert få film, som äro så omväxlande och ori-
ginella i sin enkelhet, hvarken i bilder eller text som denna film.

Om det tina innehållet visar följande småtitlar:
Italienska dvergspetsar. ul-lvern kan ligga bästh
Äkta pudel. LLGod aptitu.

Äkta fransk bulldogg. LtEtt rekordtt.

Äkta dansk hund. LLEn med hatt påu.

Finska spetslnundarA "År du så stor som jagu.
Sibiriska vinthundar.

Några hungriga själar.

Silkesspetsar. Coco och August.

Tysk boxare.

Äkta pudel.

Jag leker inte mera.

Äktenskapslycka.
Engelsk bulldogg,
Srt Bernhardshund.
Hansemands vän.
Fråga icke efter mitt namn och hemort.

Nu blifver det galet igen.

Mexikansk dverghund. Verldens minsta hund.

LLEn konservativ".
LLEn människovän.LL

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONÅN.

ENTRE: salongen se öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.f
Biljetterà säljas från kl. 1-2 samt kl.7 e. m. u I
Biljetter gälla endast till den dag oeh plats de äro köpta Obs! till 6- eller 8-lörestallnmgen.

OBS!

W

Ett försiklasszgf, semiter!! program derma vecka.

"W
Högaktningsfullt

Biografen, Pathé.

 

 

 

 

 

 

väst-.mik 1911. C. o. Ekblad a cfo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain