#3959: Biograf Continental

lllllll lllllllllllll

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

...A

Program för Måndagen den 6 t. o. m. Onsdagen den 8 Mars.

 

 

  
  

Musik. .i Första:ildeliiiiigcin -- Musik.

 raopf-Äfxf-Xm

i ommarens Iglaliie. J

öos en svensk skollofskoloni.

Eiusa sommarminnen från Åhus skollofskoloni sommaren 1910.
Speciellt upptagen serie för Biografen COHTIHEIITÄE. i J

Ulomnrllentligt intressant.

 

niin-m-m-x ii......--.-------"""-A ii...-

 

 

l. Åhus skollofskoloni. 2. I sömnen-i armar. 3. Klockan T på morgonen: Toppen har galit
4 Morgontoalett 1 det fria. ö Flagqan i topp li. Pojkarna; niorgonhad. VÄT. Kaifetaren den bästa.
är. 8. Flickorna 1 dans. ll. Vagornm vildiriuor. lO Gemensam middav. ll. Lekar och nöen
12 Bret från far och mor. lll. .En rostdzig 1 Kskogen. 14. t"Letlve samtiden-lan.u I o

I då
I" Mix "nl" Å

 

Musik. - Andra:ildvliiiiig-f-ii. i Musik.

f lii linli iili Iiiiiiiii. .

Den som gräfver en grop åt andra, faller själf däri.

Unga fSusanna är vacker som en dag och friarne formll en trän aa " " t
Hon skrattar ochunkämtar med alla och ingen vet egentligen hvar dä ha heåne. Oilifdknår gällsilzadlåiäht aioliäi-glzk
och beslutar sig "tor att tå. rivalerna ur spelet. De unga mannen taga i vanliga tall en genvä. Öfver en damm
de.. de skola halsa pa ISiisanrnai, d. v. de praktisera sig ötver på en gammal trädstam oohgdet är å dennii
tiadstam .lack bygger sin ill stig-a plan. Rikligt, försedd med såpa, gör han snart staminon lifsfarli Bh l -h
skyndar-Edarelftei- att uppsöka Susanna, som han lilligt underhåller. I g a Oc
i I in ett-er annan komma rivalerna, halka med känsla och etter-tr 10k i den f "" "
vieligen lor att uppvakta föremålet För sin ömma låga. .lack och Siisanna hörfåtgrtdlliåtdgiiilsrkågdgghi :11:11:25
men endast. Jack vet hvad Asaken gäller och smaler helåtei Sa aro rivalerna. oskadliggiorda för den än enI
men da Jack atervander lran sin kareata, tager han at gammal vana vägen öfver den ainla 1rädsitammgengcli
delar rivalernas sorgliga öde. Susanna har inte halt så. roligt på länge. g U 0 i

En mmiter kärlekshistoria. I

. u 9 . e
dlar man spasserar linnen."

Sjölif unber ekvatorn. -

Alla känna de sedvänJor och upptåg. som förekomma ombord på. ett tartyg, när delta passerar vlinientl,
d. v. ekvatorn. Neptunus själf med sin ireudd tronar i all sin harlighet. på däcket, tillse-ende alt. de stackars
syndare. som nu för första gängen passera linieu. bli vederbörligen behandlade. .Diet är ingen särdeles mild
behandling de måste underkasta sig, såsom framgår alI den ypperliga framställning af en dylik udöpelseaktu
vi här Iaro i tillfälle att visa. Uch det intressanta i dessa bilder -Forminskas ingalunda därigenom, att de läm-
vàil upptaga en del egendomliga lekar atl de negrer som tillhöra besättningen och som till sist bli mera grund-
ligt än för dem själlva behagligt.- tullfjädrade.

 

 

Musik. ff Tri-dji- :ilrli-liiiiigcn. Musik-

 

 

 

 

w .. . .. . l i:
ll? Barnet ar bock bet karaste. i? H
W , . V i:
 .Hemmets .Störst-8- lycka är barnet. men huru olta vårdsloiiasi icke de små al tanklösalöräil- 
 drar, hvilka icke förrän det iir iörseniy inse- hviil kart lle niistzat. Var bild ger en god lardom i detta 

, , fall, des-ibattre med ett lyckligt slut. - -
 .Lilla Marrys far är författare och strängt syeeelsatt med ett nytt arbete, modern än" äfven 
 litterärt anlagd och intresserar sig vida mer lför läsning al romanen för dagen än för attl leka med 
 sin lilla älsklina dotter, som med barns vanliga natur längtar eller kärlek och sällskap. lan dag ber 

- Mary så rörande att modern skall göra henne sällskap ned till liiillsatranden. där ungdomen tunnlar . .
 om 1 sanden, men sysselsatt nom modern är r ed fn mir-ensam. link. atvisar hon den lilla Ilickan utan 
 ens en smekniiig. Marys. far, som är djupt låt-.rad vol sin dotter, rakar till att få, höra samtalet och 
 beslutar sig tör ratt. trots sina brådskande göromal lata barnet la fin vilja train. Nere vid oceanba- id", ha
 det vandra de sida vid .sida och liarnet. har glömt. .sin korg nyss tömt.. q H 
x.. Det är invoket tolk vid .stranden iii-li bland dem trailer Mar-vs lar en gammal kar bekant, , ,
 som etter uti-gonu tvekan slår sig ned bredvid. Dei-aa samtal blir niuiitert och intressant och-lllary 
 blirhen stund alglöind. Den lilla vandrar nedslagen ooh ensam omkring på Stranden, råkar lörirra 
 sig för langt. lioit, lil1r nött af sin vandring och somnar till sier på en elen. Flöden kommer, men 
p- - den lilla solver lungt. , v . ,

 Fadern upptäcker efter en stund Liniiiotz frånvaro och hör-inr oroligt söka efter det.b I tanke 

 att Mary möjligen gått hem skyndar han dir.. men linner enda-it att1 hans hustru under tiden haft 

 besök al en manlig liekant. i tortvillan atei-vänder han tilllatrandeii, där han saniinantralfar med 
 sin hustru, som lilir ihrekråicki; vid underrättelsen om barr-ers försvinnande. lan al. Marys sina skor, 

. . som hon rappar. under .sin vandring, kommer henne att tro att barnet omkommit och i tull tortvilian . ,
h, får modern löras till hemmet. I 

 Vattnet stiger alltjämt, Stenen. pa hvilken den lilla elumrar, kringllyte-s, och plötsligt väc- B
 kes Mary med lörakraokelse vid känslan all det kalla vattnet. I Men vattnet stiger oliarmhartiåli. och 

. . tlickans nödrop förliliiian-ir ohoi-da. Men hjälpen kommer till aint, rich i Kina stund. En behlartann- 

 värd simmare tl-"ir hora Marvs ångestrop, räddar henne och for henne i land. I 

X, I hemmet. rader linor iörtviiian. De linda föräldrarna kanna nu först huru kär deras1 lilla 

 llicka verkligen var dem. p U Å H M H n I H 

 Da öppnas plötsligr Vdörrarna och det som förlorade birnel inharfe. lioraldrarnas gladie be- 

. . hölver vill icke förklaras. lle falla hvarandra om halsen och lolva bot inr lraiiitiden. i 
 Yin-her, värkande och vill ist-en sin". hilll- 
dàeeeeeeeeeeeeeee;eaeeééééééeéeééeééeééeäb I,

Illusih. Fjärde fildelningen. Musik.
...n-.e 0
w SC la
I
Eli .lleilellmfvcts per-la,
Iseliia. en till italien hörande. ö i Tyrrlieiiska halvei, ar bei-gig och at rent. vulkaiiinkt ursprung. Monte 0

Epomeo. liiilvndliärden tor dc vulkaniska kran-erna, lindo. sitt sista utbrott 1303. .liirdhätiiingar lörekomma
ofta. En sådan aii-rtåillde i mar-r lSSl stor skada, och en annu fruktansvärdare intratlnde den 255 juli 1883, då
nära 2,000 personer omkonimo saint lindorten (Ianmnicciola helt och hållet förstördea. Filmen återgifver de
omfattande ruinerna alI den förstörda platsen.

llii här en ständigt .grönakande vegetation, är utomordentligt fruktbar och har det. härligaste klimat
saint är kand som en af .Medelhafvets naturskönoste sevärdheter. Omkring :3.3 niineralkåillor finnas på ön, som
årligen besökas al tusentals sjuklingar.

S) dlänclsk nulur i högsta fulläudning.

IVIAX, RU N D RESA.

En särdeles: iiiiiiitraiiilohistoria. .

 

 

 

För att få någon tids frihet från huskorset föregilver sig Max företags. en längre resa. men inskränker
sig till en och annan utflykt pà. kärlekens vägar. En attan när glohetrol.tern lilitvit mer än vanligt påstruken
skickas han hem. För att förklara :in oväntade återkomat gör han ihop en historia om en Jarnvägsolycka,
och allt synes arta Sig bra, men va, kommer trån. en tolegramliyrå, som vidtalaa att sända iinderrö-ttels-sor tràn
de hinder han sagt sig ämne besöka. ielegrani först trän Peking och sedan från. Timbuktu. Naturligtvis .ställa
denna märkliga budskap till ålekillig lhmiljeolycka, men saken ordnar sig, och i sista akten blir det glädje
och försoning.

 

 

 

"Skratta mina barn och vännen-.tt

WTS-mm A...- .yaf i

  
 
 
  
 

à

 

h. - h - MA- - Å
" iv
ln!
lll
Ill
lll
lll
lll
lll
lll
I
I
ll!
lll
ll!
lin
ll!
Ill!
lll
klo
4,1;
ill
Li W
fw
ll?
lll

 

 

 

. H)"I-L,Sfà"llning01.-.. Hvar-dagm- lirl, T och 8.30 v. m. Lördagar lrl. (i. 7,30 och 9 e. m. Sön- och,
t Hälgdngar Lil.. 2. .I .30. (i, .2.312 och S) v. m. OBS... KI, 2 ooh 3.3011ä, Sön-
à :lagar Bill-if;thsmatiné. Onsdagar .or-li Fredang- lrl. I 0. m. åer barn
I och, slrolimyrlom tillträde för efmlust 10 öm). Efter kl. 7.30 på Söfn- och
1"- llälmlugnfr äro bilictffprisr-r--na- Lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: För äldre: lzsm pluls 35 öre, 2:!lra plats 25 öre.
huru under l2 år: Ezslil ,. 25 .. lellrzl .. lå ,.
I Till billig-holslnnlinén 20 öre för äldre. 10 öre för huru.
Öppet för hiljetllxöp hvarje dag; en linnnu före första föreställninan uc-h pågår air-dun
nufhrulely under föreställningnl-ue.

 

J

 

 

 

 

cl

 

r ä PROGRAM :i öRE. Y q-q

 

 

Obsl Nytt program Måndagar och Torsdagar.

Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 ooh 9 e. m.

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain