#3957: Biograf Continental

IVästervik y
(s. J. Enandersdförra lokal.)
, .

IProgram för Torsdagen den  Söndagen den 8 Jani--Å

 

 

 

 

 

D l n I Q I
X Musik. -I Forsta afdelnmgen. à Musik.

 

Ett äktenskapsdrama i i i I "
I I Den unge, mycket anlitade läkaren har gift sig med en förtjusande v
af sin man, men annu icke funnit sig till ratta i familjelifvets lugn.

 

 

 

N d ackerIi-licka, som håller mycket

I I iir ärför (en unffe, s-åtlvv-

t vid det närliggande godset ho .Imerpàlbesökelch inbiuder det gifta paret till en stor jakttillsiällnziggggftfät?
dagarsenare,I blir den unga; glädje stor, men dampaslfgenom mannens förklaring- att de "inclrefigkbmma
att deltaga. I .- Ä l i (i, "

Dagen för jakten är inne. Läkaren har måst resa bort på ett langre .siukh
ensam hemma och faller för frestelsen, då grefven plötsligt uppenbarar sig 

ten, under förklaring att hennes man aldrig skall få veta något därom.,  i

Sjukbudet visade sig" ej tarfva någon, längre I kkanten 

underrättelsen om sin.friisuttiykt..1 vagnfe H .alls-kapet i spåren och upphinner det utanför iakt-

hyddan, dit .damerna redan! drag iig? tillbaka; lsin fråga efter hustrun får han det svar att hon icke iir

med f ., slàthan grefven i ansiktet. . - , V

I . är nun viklig, men på vägen till duellplatsen faller grefven af has

af" gre vens tganare finner honom på vägen och skyndar att blåsa nödsig;l

torn och hans.sekundzmter, som redan lange väntat pil motståndaren.
hvarifrån signalerna, ljuda och finna till sist den skadade. Vid äs;
svår kamp med sig f II , I I . v , Skyndar att bringa deaf-
I Mart; Instru- isammantraffa senare. Det kommer "till förklaring som slutar-"anel" .
1 .sin mannen-1 förlåtelse och lofvar bättring för framtiden. I I P, i  v

 

ennngaffrun ar
2.1 med. På iak-
ten i full gäng.
ett han mötas af

  
   

 

    
 

93.

hemma, V

 

   

 
  

teit och skadar sig svårt. EnP .
nalen, hvilka till. slut höres af delfoV - ,

I hast begifva de sig åt det h ll, 
II I I II I 7nen hvem denne ar, utkämpar .. i .v
sgalfp menpliktensegrar öfver Vrediänl 9011 han i i,

  

 

 

 

  

Fängslande, onlväxlmule. Storslagna jaktlii 

 

,.. I k. - f v f Fölorerfad.
I I -ieyhlalniriiflér- e er Malteserriddarnes gamla 6.?5
Malta belägen i medelhafvet mellsn Sicilien och afrikansk
I öster och nordost bildas några vikar, bl. a. S; f
 del af Ön är ofruktbar, men å andra ar " i I
,  dels araber. y ., - i " . i i .
Malta i,une-.hadesV är raden af Ilohanniter- eller Malteserriddnrna, men tillhör nu England,
som skapat httfvudfstiaden, L "Val-etta., till en ointaglig fästning. I
 :lf-Filmen"framställer vyer från ön med
, .byggnad-er, bl. a. guvernörens (f. Vd. Malte I
interiörer från fastningsverken o-Qh i .i 

  
  
    
 

  
   

tgören enda hög platå..
Agl;iIskepps:brott. En stor
Befolk Ingen består dels af européer,

a kusten samt u

   

  

 
   
    
 
 

 

 

  
 
 

  
 

.S fOft Och öfriga större
I i. fl. Vid-are I

 

  
      
   
    

ll

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ti ill;nt i i 

 

 

  

 

 

 

  

Äta. I. 
pth; Nfilt. q

   

 

Frkn lenny Roelsg 
lrir Aage Schmidt.
F NLAHHelseng-ren,

 
 
  

 maan Bissard .
V :Grefvinn an Stazafifrokoz QIWP
få Regiei- Hr -

  
  
 

 
 
   
   
    
   
   
 
 

 

  

 

  
 

    

   

   
    
  
   
   
    
    
   
 
  
   
  

 

 

  

  
 
   

 

  

 

 

   

 
  

   
  

 
   
   
  
   
  
   
   

 

 

 

Luxemburg, ar sk i i I .
orernahängaefter honom iamt de . v(mt. - I I I I I . .I I I
Förstak gången vi, se grefvenf-.jaf Luxemburg, är han på karneval 1 Paris somÅ gast .hosNW . I . -
laren Armand och dennes " miöl-äjuliette. Som sialfva Prins Karneval] kommer grefven mburen -, I:
i; till -sina vänner idet enstnärshemmetä Glädjen blir-emellertid kortvarig, enarfordrmgs AI y .
 r a " .om ha7 infor fwfatdt med fri-Given? -ass ,. I . l II i i i . I,
 taga n vfå: när; 4459 onen ter sigkzsom mörkast,rkomm . I .I .- ske plagar, då det galler Ilyckobarn .I Å I i 
- ii" anlitat,H enV raddande angel grefvéntill hjälp, i d f fall i skepnad af furst Bastlowitsch. som . 1 - , I -Iw I
 nderhonöm enY summa pet-5009010 francs, :gi han vill" gifta s1ngdI. v. s. endast proforma, I I . ,,
med Q en Vbetagande operasångerska,1 fröken Angels Didier. .Det ar namligen att ful-sten slalf I
i lidelsefullt älskar fröken Qidierf men är af hög börd för att kunnav akta en otrnlsel. Nu ar" hans ., i .b I f I
 tankegångV att först .låtar-:iden Ifattige grefvenfvigas med henne och Så efter :se månaders förlopp - II . . I
 7s" "f gifta. Äsig mefd" figrefvinnan". Ett oeftergitligt villkor ar, attgreivenpch Angele vare sig få .III I 
 N" eller enslara kanna hvarandra till namnet. I i i  1 I WI I
Medanfvigseln äger rnm,,har fursten ett staffh pla-ceradt mellanfbrttd och brudgum. Ofti- - II i I
cielt måste grefvenb för Angele uppge sig vara baron. Reval.  . II I , I I I . 
f Genom ödets nycker blir grefve-n [ltan samband med-giftermålet förälskad V1Åroperasanger- .
 skam Han har ej Iminsta..anirigÄom.attlden sköna, stolta lffröken Didierfai-.hans hustru.I I j .
I, " I- tid Ågår:allt:insänt-gilla gång; tills en vacker dagkrfielja hemligheten uppdagas at grefyens , I I
i i förtrolige var-17,1ntålåren Armand. I f Y- I I I I II I I III .
X 1 ;Fursten,":som haft godt hopp om alter-hans plan skulle lyckas, kan el förhlndra fot-troligt I
fnöte mellan gtefv-en och grafvinnafn.v i . 5 -I .I I II -
Ö " i "Armand och Juliettel Vkormna(tillstades. Det är tva äkta kenstnarsnaturer, som e1I tankaipä
annat-an dans Och säms- - i"   17-.L : V I . . i.. .
" i Till .slut presenterasf4 vi för Nfursftenfssyagasida", en äldre givet-vinna, Staza kokozovv,soln ,
.han tidigare i-ofvat äktenskap men hvilket löfte han sedermera framgått. II. I. :I I .-
f Grefven af .Luxemburg vet att reda -ut tråden. Nu-Vfär det :lurstens tur- att komma bakom I .
i VI lStackars gennlaIBas1lo-vv1tschlVV Lycklige grefve. Reneel I .I I I, I
iTvå -afdelningan 1----fllI-ellan första ochf-ahclra alfdelningien tvål minuters paus; I. I
"b Fran-införandet varar öfveiåién half timme. f 
.Iäittiifilml = . I , I I l f Kunstfllm. I. é,
 Musik.4 -e Fjärde afdelningen. --- Musik.- I
få
f humorefsåiYYIVVV I
 Hvawtäggar kl, 7 och e. Lördayäv- kl. 6. 7.30 och 9 e; m. vSåcn- ooh
Å . -V i i .Hälnåiiyam wo., 6,- 2.30 men .9 p. m. ons: Kit, 2 "en 3,30 pet-Sön.
kr v I. . dagar Billdgjhetsmatiné; sdagam och Fredayafr PIH. 7 e. fm: äga,- hav-In

och. sllfolIuigIgIdornQtitlträdé för .endast 10 öre.. Efter Iaf. 7,30 på-I Sön- och
EälyåaàäwEiiffiiföifljatttprfisema Miaa-jm- barnrsom för äluxrle.I

:BILJETTPBIISEllr För äldre: Isf-fä:y öre, 2:11:sz plats 256113. iii
i . barn nliilfélfålgkår: Emm ,, 1245 ,, 2:1lra 3,1", 15 ,.,
-Txill-hill-ighets-inatifinénl .20 öre för äldre, ll), öre för inn-:1. I

 

Öppet för bil-jletlliöp hvarje-dag enr "innehåll-iförd .Känsla iöreståilliiifÄgYe-n uchrpjtgàr- seclzuiI
"i - uafhrutet unge-11föifinåiiifllàllniingnngeàl  i i I

 

 

 

 

   i 5 täkt..4
liniment.
I? Ififfel?fIw-öfdas;3; före-Ställningar kl. 6, 7,30 Hoeh "9, mi.  

g :femmetiiesmfmnw kl: 2, 3,301 Sigma-fth 9 Bi 
 mmm:ilsa-.1,1iii-sfpimuläraste krhiligrafpfrn9ram-

 
 
  

,;sikinewnammntg

 

 

Vw.

 

IUSICYVIK [ULO- w. m.

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain