#3956: Biograf Continental

tillit llllllilltllil

å,

 

Västervik
(S. J. Enanders förraI lokal.)
4 Program för Torsdagen den 11 t. o. m. Söndagen den 14 Maj.

 

Musik. -

Första afdelningen. 1- Musik.

rar-"fa PROGRAM;m=-.==a=

Ett fantasi- och utstyrselstyoke i
ntförbt af elever i mille Vane önberts bansskola i Paris.
Kinematografi i färger. I

Synnerligen ögonfögnanbe, färgrikt arrangement,
utförbt meb verkligt parisisk grace och cbarme.

Första klass sevörbbet för alla ålbrar.

rannotini ae aj aa teater.

Dràplig skämtbild.

i
i
J

sessssssssss

i En hjältebragd. l--

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

FQAQQD-nà

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Marinltimant in" in 

 

 

Ett krigsskepp .genomkorsar de afrikanska farvattnen. -- En dag
erhåller kaptenen ett 4telegram med underrättelse från hans regering,
att svära förvecklingar uppstått vid nordafrikanska kusten och man
fruktade för de hvitas säkerhet i dessa distrikt. Löjtnant von Brin-
ken, som vid flera tillfällen utmärkt sig som en hjälte i ordets. bästa
bemärkelse, fär här ett tillfälle att ge prof på. sin oförskräckthet. Kap-
tenen ger honom nämligen order att gå. i landoch underhandla med
de upproriska. Men krigsskeppet har redan längesedan varsnats af de
upproriska morerna. En" samvetslös agent och underhandlare från en

främmande makt har från bör"an upphetai morerna och förmått dem i,
an griper till det fruktansvärda medlet

attiiresa sig mot regeringen.
att undervisa araberna, hur man förfärdigar de farliga dynamitbomber-
na. och sätter dem i förbindelse med ett urverk, sä att de explodera-
vid en bestämd tidpunkt. Marinlöjtnant von Brinken beger sig emel-

l rtid of" k kt ktit 11 det pal t k furste bodde.
vias- HW M." H

   

 

  
   
 

   
 

  

 

 

Musik.

gnz=n=né

.KF-"-

 

...v
hsa

Föreställningar: 1

 

 

V

 

 

 

 

 

- Tredje aidelningen. 1-

Aktuell nyhet af största intresse. I

Charmanta bilder af svenskt idrotts- o.turistlif vintertid.,

Från den så-uppmärksammade och at hundratals turister från Sverige ooh utlandet besökta Åre-Veckan

= vinterns största idrottsevenemang:

har vår utsände fotograf hemfört en längre serie alldeles ypperliga bilder,
hvilka säkerligen skola tillvinna sig största 1ntresse.

Första serien.

 

1. Stockholmstäget kommer till Åre. I 6. Världsmästaren Salchows uppvisning i konst-
2. Åre i vinterskrud. åkning på. Åres]ön. n .i
3. Med bergbanan upp till östra platän. 1 7. I bobslelgh-backen. Förberedande taflingar.
4. Efter det stora yrvädret. Bobsleigh-banan 8. I svängen.

renskottas. - 9. Kullkörningar.
5. Stockholmsturister pä skidor. - 10. Siesta på Grand Hotell, Åres veranda.

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

"Petter som amma.

Kemisk scen af Prince.

En dräplig historia om huru mister Petter rakade illa ut,l
när han gaf sig ut på förbinden kärleksstig.

Ett skrattnummer af hög. klass.

v

 

Hvardagar hl, l7,30 och 9 e. m. Lördagar kl. l7,30 och 9 e. m. Sön- och
Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 Ioch 9 e. m.
dagar Btlltghetsmattfné.
och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hdlgdagar äro btljetttprtserna ltloa för barn som för äldre.

BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, mdr-u plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Löjtnanten och hans följeslagare öfverfallas och förasåi säkert förvar i
furstens palats. En spion tager på sig följeslagare-ns kläder, och för-
sedd med en dynamitbomb beger han sig ner till kusten för att låta.
slg tagas ombord på. krigsskeppet. Ombord på. vkrigsskeppet bedöfvar
spionen vakten och placerar oförmärkt bomben pä ett lämpligt ställe.
De härpä följande spännande scenerna visa oss, hurusom von Brinken
lyckas befria sig, simmande uppnår skeppet och förhindrar explosionen. -
En fruktansvärd tvekamp mellan löjtnanten och spionen slutar i vatt-
net till förmån för den förre. Spionen har snart fått sitt välförtjänta
straff. Men den upproriska staden och dess härskare, som bragt skep-
pet 1 sådan fara skola också fä sin vedergällning. Staden bombarde-
ras fruktansvärdt och sättes i brand. Natthimmeln färgas af det eld-
röda skenet, och den för nägra få. timmar sedan så vackra staden äter-
speglas nu på. ett fruktansvärdt sätt af hafvets spegelblanka yta.

 

 

 

v

 

 

A.-

.mk

OBSJ Kl. 2 och 3,30 på SönN
Onsdagar och Fredagar kl. 7,30 e. m. äga barn

se 25 .UA zulra w 15 :y

 

 

 

7-

 

OBS-l Ändrad tid för föreställningarna till;x

Hvardagar kl. 7,30 och 9 e. m. Söndagar van-lig tid.

 

vasremk 1911. c. o. Ekblad a c10.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före först-a föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne. i - i
v-uipkomamvl 5 vORE. g u J

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain