#3954: Biograf Continental

n-n=nMg-n=n

lirurrl lrnlinrnlrl

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 1-5 Febr.
 .W- P R O Cl RÅ M:

Musik. Första nldeluingen. se Musik.

Patbés Journal.

Bilder till. dagshändelserni.

 

 

.V

 

 

då

 

 

Lä

l

 

testen-verser. - Paris. En auto-

PariS. Storertmde löpnin ar, n :fu-.mur b- .v  , y, y q . J i o q
mobil. 301m fi . I n" :i :f i ine frn Iout de Ascheveche. - Senaste Parrsniodet. -INizzaz
Cheshife Cat vinner vandringsprrset. - Melilla (Marockol: Svår storm i hamnen. Gigantiska vågor. Reims.

Wayman slår världsrekord genom att flyga från Beny till Reims och åter. - Le Bourget. Elirsomrupiden snö-
ter samman med ett godståg. -" Melilln. Alfonso XIII åser marockanska kavallerrets rörelser i terrängen.

Dagskrönika i bildar.
J k J b..
Little Willie om boxas-a och brottare-

Muntrande portbild.

Willie är aliten till växten men stor till sinne", och han klarar gladeligen såväl i boxning som brott-
ning sin dubbelt större motståndare, hvilken slutligen måste erkänna. sig besegrud och lämna Willie ensam på
-valplatsen Publiken jublar.

    

h.Fenomenal sportar-ti".

 

Musik. - Musik.

Andra utdelningen. -

" "f QXVM I Nfc-MG:- X

Kärleken dör aldrig.

Den unga vackra Margit skall på bal. l-Ion letver under anspråklösa förhållanden, hvar-
för hennes baldräkt är enkel, men några blommori håret och skärpet gör henne vacker nog.
På. balen går det lifligt till och "balans hiälteu, den unge inlanterioiiiceren är omsvärmad af
unga damer. Blott Margit delteger icke i den allmänna glädjen, utan söker ensamheten Hvad
gälla månne tankarna? Ar den ståtliga officeran föremålet? Stackars Margit, hon vet alltför
väl sin rrnghet. Då står plötsligt den unge mannen vid hennes sida och han lyckas snart få.
Margios ansikte att lysa upp Kanske är han icke sålikgiltig för henne. Vi se de ungaimuntert
samspråk och kanske skulle de helt funnit hvarandra., om ej ett telegram kommit emellan. MRas
ögonblickligen till Edart regemente i Manillnu, lyder ordern och de unge måsta skiljas. Bådes
ögon uttala hvad de icke med ord säga. Så svann en vacker ungdomsdröm.

Tio år ha törflutit. Margit sitter som änka med en liten son Hon har sitt tarfliga. up-
pehålla genom sömnad och nngdomsminnet är glömt. Till granne iår hon en rik änkaman med
sin sjukliga dotter. De båda barnen skiljas från hvarandra-endast af en gammal trädgårdsmur.
En dag då gossen roar sig med att blåsa pilar mot, muren, lår han genom ett hål i densamma
se den sjuka flickan och bakantskapen är snart gjord. Kärlek plågar börja med kastning,säger
man, men äfven vänskap kan den åstadkomma. Flickan kastar trädgrener öfver muren och gos-
sen besvarar artigheten med blommor. Ett tu tre äro de båda barnen uppe på muren och inom
kort är flickan på samma. sida som sin nyförvärfvade lekkamrat. Där finna föräldrarne dem och
där igenkänna grannarna hvarandra. Den rike "ankemannen är balhjälten från ungdomsåren. Bar-
nen ha fört dem tillsammans och ungdomsdrömmarne bli verkliga sent omsider.

En vacker skildring ur verkliga life-et.

 

   

rh- AcIf-x f) fx
.M . g.qu

 

Musik. Musik.

Sn färd på floden Cam.

Storslagna naturhilder i färger.
Turn är liillod till Guronnc i andra Frankrike. Den rinner upp på Lozcrelwrgen i Celvennernn på
1,600 m. höjd, llyter mot väster genom iom departement samt faller nedanior Moisac lràn väster 1n 1 Guronne.
Längden iir 375 kilometer, ut hvilka 147 äro segelbzira.
Denna segelled iir vidt berömd för sin skönhet och talrika turister
den hastigt rinnande floden.

- Tredje utdelningen. -

 

begngnn sinr ork ni färden längs
Af synnerth intresse.

llllllllllll llllllllllillll.

Den siste konungens död.

i gbardunnpulos var, enligt grekiska histoiieskriivnrc. den siste konungen i Assv-
rien. en :ii iorntidcns mäktigaste eroirnrestuter, hvars ursprung historia, kultur och religion nnrn
summunialla med Bubyloniens. kr, L

Den grekiske historieskrifvaren, Som hur .sin berättelse ur persiska källor, omtzrlni" Sarda-
napulos som en lustbnr Vällusting, som endast tänkte på sina egna nöjen. Folkets utkomde Ara-
buce och Belesys i Ninive iorebràdde honom också upprepade gånger (ut hnn Iorsummut sitt rike
men utan resultat. konungen ioretog-i stället utfärder med sina talrika husrrur och :mor-dundeI
faster, dnr glädjen var :vrllenn rådande. Vid ett sädnnt tillfälle upphöier hun högtidligt en sluiinnzr
på hvilken hun kastat sin-.1 blickar och iunnit behag i, till sin drottning. kr I

Det iir orostidcr, men konungen ioredrnger alltjämt det glada liolliivet irzimiör kris-nrliivets
vedermödor och nfir därför folkets utsände komma till honom med en begäran att kullahtill strid
kastar hun det honom räckte svärdet till golivct. Uppretndc uf konungensv veklighet och tor-sum-y
mclse besluta .iv-menccs och Bele-sys en snmmunsvélrining mot konungen. som dock izir .reda på
densamma genom sin invorithustru, hvilken rnknr in hora de snmmunsvurnes rädslan.

i bkriimd vid underrättelsen och uppmanud :ii sina hustrun drugs-r då krmungcn till sist mot
lie-uden, men förlorar slaget. l Iörtvillun sätter hnn eld på sitt jmlzitstoch inncliriinncs tillsammans
med sina hustrun

Elden sprider sig och i :iska och ruiner ligger det fordom .så stolta Ninive.

 

A..- .- 1-h np-y 

 

 

q

Musik. -V Fjärila- aldclningen. -- Musik.

 

e. X;

XXfins-11.113ffs. "vår-1

När björnar-na uppvakta 7.7 januar-fi,

En glad skämtbild, huru den stackars Robinet finsfittes ai sini f " r" " I "
I - I u i . . .1. r yoidrm sa nu d- r 2" i "
han till sist lyckas skrämma björnar-na på. Hykten genom att låna. ett lejon. g g L in l lmu M mh hmu

tre

" Mix-...le .

 

 

D-u-J-m-

 

 
   

 

 

 

 

VA -w- mlåföwfm"2bh i Wil: -..-
u

 

FÖTESZÖOIIHIIHQGI; Hvar-dagar Icl. r och 8,510 p. m.

Hälgdagar lol. 3:, 3,30, (i,

Lördagar kl.. 6, 7,30 och. 9 c. ym.
OBS." III, 2 och1 3.30 på Sön-
dagar Buliyhctsmatinä Onsdagar och Fredagar lol. 70.1". äga bar-fn
tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Söw- och
Hälgdagar äro biljetttpriaerna lika för Ira-rn som för rim-re.

Sän- och

-. l-
i .f

 

7.30 och 9 0. m.

 

il

och. slrolungdom

BILJETTPRISEB: För äldre: lzslu plats 35 öre, 2zdru plats 25 öre.
barn under 12 år: lzstu ., 25 ,, 2zdra ,. lå ,.
Till hillighel-smatluéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för lliljetlköp-llvarje dag eu timma före första föreställningen: och pågår sedan
Q cafhrulet under föreställningar-ne.

y PROGRAM s öns.
iv=llli- q

Obs! Nytt program Måndagar och Torsdagar.

i Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

 

 

 

 

 

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad 81 C:o.

 

 

t (Q
få här..
a. "I ff?

se.. så
.4- e
K. "i".- Fal:
 
"AW-q à..-
"N-u i:

s. rs-a

manif- i
år fix
ifs,-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain