#3953: Biograf Continental

i i  Program för

 

 

 

  

ämbetsmän,

 

 

  
  
  
 

skämtsamt

 villk

   

  

  
 

 
 
 

1 iii-"Ögren kommeiI V.fö

 
 

 hemmet
I förtvii-lan-.afP oro.,

  
 

 
 

Winona, en
hålles fängslad i

I af frihet i hopp a

sma tarka

 

lyokats ställa sig

H LLSvarta IBjör-netziu

:Ås - Qi,

 
 

 

 

 

 
  

 

, . å 1: :Paiva-111111011: Y -f
Dråplig framstä-llnimä7 IW-hifirnfeletikoiznmiéliiTatt. ternsi-fg, när
Imyndighetspersoner, militär, poliser, knakar, arbetare .- hoppa omkring med tnnnband "om benen, .

i) l,j,.?l?1al!åiljhkurer-benen slutligen kämpa för sin frihet :look-vinna den. i 2 I " . i f U  r 1

 

M

, e . i IVT-waa i oboksförsäljareil

Det är hårdt att vara. fattig, ochI äfven de små känna. bittert sitt armod .vid sidan
årigas bättre förhållanden.

omringasi får?"fleif"ningäA ska-ramsom med törtjusning köper af gnbbens skatte
i lille Maoké kvarn-och ser med1 tinrlrandevg Von-p-åpgubbens skatter.
I ettföre i sin ficka. I
i örat ochI lämnar honomflnågra exemplar af sina unde
I oförmärktestoppar några slantar 1 gossens korg. .
1 i  Jublande fortsätter Maoké sin-väg

 IQ1I:lälsningfglömmer han -af tid ooh rum och faller sill sist i sömn. af vrtrötthet,
I ;- Den. nnwvandrar: denI kfattiga

ans fyorvanade ö
J :WDet ärA svårt :att slita-sig därifrånlfmien
saker-nas förlofvadelandIIfHdriiifro ., min. 5:,-
f fviiliekenfmed1.;rullbandw-llllrankéfharfåfäelårigö iIfff-nialtiL fia,
 i I i Men så, kommertillsist metgången.- Icke en gång
. Mackespringer .författad vidare tills de sirlclå,v fötter

kull och .vaknarfpà gatan, .där han -- somnat. - -P f

Wtomtar hartydligen ledt hans-steg. I

 i.. :11-VIllUtmärktvaekeàf drömfylld bildserie., YI  . 5,:V 

i 4, uSvarta Björnen", har rattat tyckeför det vackra". G.blekansikteta
I .1 I Sån-en dag, när Winona skall-hämta, vatten i en närbelägen b
1agarenndack; Stron I

I I I idel-timar och

V vgay ut för attinfånga. henne. ,
I I VRöolskinnen följa dellyendes
man vän-der åter till indiaiiIQäInget.K i i, .
 I Väigen är lång, och manrastajr Pute i vildmarken;
- :friar hon. den älskade, Ihvarelteläfdåfånyo"
 ene" efter q"deinIIandre få bita" i gräset för jag
1 Sex UI1211,åillfäätler senare .ärolJaek och 

rar endast i att .Winona-räddar den,I lömske h

 

 II: h , f ,,.

 

 

 

Västervik q i in
(S. JesiEn-ainders. förra lokal.) i 

 

Måndagen den 20V t. o. millnisclagenb den 22 qFebr.4 

Vllluiilirk. w Första afdelningen, W-W Musik.

   

 

 

 

i.)

"1011801". 

I "eller . k i I

 

  

 3913  i

 

icke -lilett kvinnorna, utan-Va enÄ männen --

  
    
 
 

i I--Verkligt toleroligt nummer.

 

 
 

 

 -a- 1 Andi-awafdelningen, ,,-, Musik.

 
  

fiKonstlilm i-fä-V-rger. 

 
  

   

jl brommamas mke..
Egen, inspelad: af artister-från opera eomiqué-Ii Paris. i

Hr Alexandre."
Fr. Berthe Bovy. ,

   
 

 

 

f Bo ens lle

 
 
 
 
 

2Qvinfaimsina j ämne-1P i
Lille Macké har varit i skolan och Åstormar som del andra,""ball-(neni ut -- 
gammal .sagoboks-försäljiare, alla barns vän, kommer 4vandrandejgatan- framåt :ochl U

r. Till sist står endast-
Staekars gosse",v han hade ju ieke v
.lillesvbelägenhet Inyper honom. i -
rbara sagor, samtidigt som han

 
 
   
    
  

Den gamle .avsaäoloo sförsäljaren- förstår-[den
1 mot hemmet, men, upptagen som han är af sin intressanta

gossenui drömmen illisaornasI-vnnderbarå- 

 
 

e ka. all Vi
i, - ing .
men, lina. rödlnrgxågiiäner .tom 
I V1-GL"-efvjilumlef Itenfnsoldateli, aus-må; harar,
det fanns så- mycke-t roligt till

 
 

r :urpvaktning- prakt -chh fgr

 

 

go hvart - han - blickar.b i

    
    

H 1 q I fldrömmen Ikanfman undslippåi den:l
r. att.. taga lilla rödlufvan, ooh trots en förtviilad flykt, lyckas hiimftillsist;IV Lill
naÅ ej längrevilja bara;V honom. "Han Lfil-faller fem i

har -Maokés Äniorfreden-:Län-ge Pväntat sin lille gosse och hon är nästan bragt till-51-A
när han ändtligen kommerhem, hurulooh på hvilken väg det Vvethon inte; v Goda i

    

bild-alle SåvälVV gamla Som unga, ramlaV s-evmed-frärtiusnmg. i

 

l!

 ens - S

 

 

 

Vi Musik- é Tredje .afrlelningen --.-Ii Musik. i. i

 MEirdjärli" befrielse ur imilianhänder.l i i I
fager nyliyggaredotterv i vilda västern, har tillfångatagits af Sionx-ind-ian-er och. Vi
en Wigwam under bevakning af en gamal indiankvinnat PStainme-nsV Vvhöfding,

t och beviljat henne en viss grad
tt vinna, hennes gunst, några rymningstendenser-. har hon ej visat. - -V I

ä-ck, möter hon sin förre älskare,
, oon denna förmår henne att fly med ho .I
pptäoka Winonas flykt, och. stammens

spår och öfverraska dem, sofvande Ii-s-kogen. Jaoknfängslas och
o I b Jack är17 säkert bunden, men Winona :har U .
sa hos LiSvarta Björnenu, att hon får: vara. fri.vx Då indianerna fallit -i sömnf be- 
 inom kort-j förföljda af rödsklnnen, hvilka dock den
reins ooh-"hans bruds säkra lod. I I 1 i
.I i i vi ,.:Jfl;19na"välbeställda ägare till-"ett blookhus i"vildncn-irken.1
gör Inuannu ett försök att kommaI den hatade rivalen tilllifs, men detta resulte-
ö-fdinglenvefrån en Vsöker död. I
.Spänn-ande, åfventyrsrikt amerikanskt dramaÄ -u-

  
 
 

   

 
    
   
 

 

 
 
 
 
 
 

. -Q "frn-f .
w, .i , V v; Gwen-.w M ,
-vnkvrie -,-;x-=f hä x i i

 
 

 

    
 

 

Musik. - Fjärde afdelningfeni. -W Musik.

 Vf i -

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I Häll-förande.natur-målning. i i 1 En i I i i; I
i Iller; som f vallenpump. - X
 i p Genomgående ; i vf" 1!
ä - FåyestàyjnjHQÖf-.igmmmqgwr m, r och e. m. Lördagen-r. 6, 7,30 oéh 9 e. m. söa- ban I
1 , . I KI kygfrergrgdagar m; 2, 3,30, 6, 7,30 och, 9 Gym. 01:51.! Kr, 2 man :mom sön-I v u
få .i I H H 4 dagar Biilquiighejtmnatlmé. Ons-dagar och Filmdagar kl.PV 71.7 e. m; brafrfnre :p
 ,, .och skotwgaom tillträde för endast 10 öre.. Efter Y7,30 påsen. och i
1 "Hälgdagafr äro biljettfpriserfna lika får barn som för äldre. u I
nunnan-PRISER; i Rör äldre-1: mm- plats 35- öre, anna-prata 25 öre. I
v 1 han-n under 12 år: lzstd ,, f2ö ,, 2-1]er , 15 ,, I
1 Till lilillighetsqiiäagfllléll 20 öre för äldre, IO öre för Ibarn. J
I .Öppet [är lbiljelllliöp hvar-1:e "qéIh-I lvifniina förex [försla föreställningen och pågår sedan
dig-5,, v VI H mlfhrutet- under föreställningar-ine. . I I i
 i .Pm-GRAM 5 Ö-R-E- 
i k . k I b. w w .77) :1.
- 088.! ill enaslàende prakljulll program.
i Obs.. é Nytt-progran Mandagar och Torsdagar.
.ll-TXXP-Jfri-whb- i :Vi n ha annu; l- 1. Q I v w v--IVV- M1 Å I. ...V i .v I -; I. Å 1- i. VL. H k., I :rv- J V 1 V
 - Hvar-ge Lördag 3 forestallnlngar - kl. 6. 7,30 ooh 9, e.- rn.l
 astefvik 1911.. VC. O. Ekblad 8: C.0. g

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain