#3952: Biograf Continental

"f" wfn... - 

 

 

 

v Västervik i
(S. J. Enanders förra lokal.)

I

I i 1 Program för Torsdagenden 19 tio.. m. Söndagen den 22, lan.Å 

 

w"
f i
 Musik- - Första! afdelningen. - Musik.

  

ditwnudling pà ieilie

l många händer innan den kommer på vårt-nordlig! 1.

Citronen är: sedan början ai 14:de århundradét Odladbi Syd-Europa, synnerligast i Medelhafsområdet.
På CicilienV är citronen allmänt.iörekommande"och-"skörden aflden nyttiga och hälsosamma frukten syssel-
sätter en god del af öns befolkning] I långa rader tågar folketskördedagar ut till arbetet. Träden plundras
och frukten sorteras 1 korgar, hvarefter den packas i lådor och på öns egendomliga kärror transporteras till

narmaste hamnstad.V Här skeppas citronlådorna på den till Nord-Europa gående ängaren, och några dagar
senare njuta v1 har hemma vid bordet den syrliga frukten. 7 1

Sårdeles intressant. i! i

 

 

 

Musik.Å - I Andra afdelningen. - Mias-:lila

 

Storslagén konstlilrnl i. Nonqvplus ultra!

  

  efläål"  

G olefl jh es. iä sei-et: k
i I I bearbetad och iscensatt V 
af . I "

 

 
    
   
   
 

   
   
  
   
   
  
   
     
 

   
  
   
    
    
  

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 
     

 

I 1 v i q xx k i .Synnerligen intresantaibiliääiii;  1 N in i! v,
v i En Vallde- märkligaste industrier är helt .vist den i södrakKalifornien och specielt i Los Angeles yr-
kesmässigt bedrifna uppiödningen af alligatorer. Bilden är så illusorisk, att en lätt rysning går genom oss

k vid åseendet ai hur man handskas med djuren.v - " f-f " Å I

ut-

 

  

 

lltelegram! . H V-Uppseendeväeliapde!

 (l M -Bildieniföridagenl Vi i
 testamentet 

Houndsditehmorddramatsi
 Kinematografe-ringen verkställd från hus intill"bntnljfplnllsen.

Det-torde vara öfverliödigt att lämna någon detaljerad redogörelse för det k.Houndsditchdra-
mats förlopp. vaela världen har så. nyligen lästom och uppförts af dessa händelsen." hvilka slutade
i med ett par bofvars död i det belagrade huset i Whitechapel för nägra dagar sedan, att alla dramats

detaljer ännu äro inifriskt minne. I f I i ..
I, Vår bild visar den aistä-ngda gatan SidneyiStreet, vid hvilken huset där polismördarne uppehöllo 1
sig är beläget. Man ser de väldiga människomas-sor, som uppehålla sig utanför -afspärrningskedlorna f
i 1polisrnännens och soldaternas försiktiga anryckning mot huset i skydd af husväggar och utsprång,
skottlossningen mellan brottslingarne och de belägrande, Winston Churchills ingripande iattackenlmot ;
. huset., antändningen af huset, brandkårens ankomstÅ och släckningsarbete, sedan anarkisterna-mördade. i.
ej längre hörde till de lefvandes antal, o. s. v. . 1 I -- i 1 i i

I Bagar-namnvngflaegi Vstämma talm- om. q V

 

I X4Lheman har fått en Spar-kyl." 

Lehman börjar att bli en gammal bekant har och för hvar gång-bekantskapen förnyas" blir han
roligare och roligare.V " V - - i , " . -

I denna bilder han" oemfotstäildligt  i I, i . Vi:

 

arr.. Ham-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. lLördagar kl. 6,1 l7,30 och 9 ei m. HSÄön- och

 

 

fr dagar BilIfftfg,hästar-mlatdftté.1 Onsdagar och.1 Eedagar kl. tf ef"  bam

faen skvmngdom murade far endast 10 öre. Efterm. 7,30 på sön. och i ] l

Y" Hätgdagar äro biljetttprfäserna lika för bam .som för äldre."
BILJETTPBISER: För äldre: lmtà plats 375 öre, 2:Hia plats 25 öre.
barnrunder 1-2är år: hem I ,, 125 ,, moln-a " ,, 15 ,, 
Till bnlighetematinén 20 öre nar äldre, 10 öre för bam.

Öppet för hiljettköp hvarje dag en. timma fån-e förstaV mregtàllningen och pågår sedan:
v I kr i 1 i oafbrutet under föreställningarna. i -

 

 

9:--v v- 7 PROGRAM .5 öRE. I 

 

 Obs-l Nytt program Måndagar  och - Tal-Staaf.

Hvarje.. Lördag 3 föreställningar kl,4 6. 7,20 ooh-9; Åe. fm.

 

 

v lVänterilil-z 191.1.,V C. V(J. å Cze.

 

Hazgdagarml; 2,; 33:30,!6, k 7,30 och 9 e. m. 4 ostJ Kl. aaah "3,30 pa sön-V

 

 

 

 

. eg.. ..,V4

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain