#3951: Biograf Continental

n-t=o4mm=g

liirilvliiliniilil

àstervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

 

w

 

Program för Torsdagen den 176 t. o. m. Söndagen den 19 Febr

Musik- - Första nfdelniiigen. w Musik.

 

 

ll

 

 

 

Svenska bilder.

. I! v
.l l" gin o
öfver Vettervag.
En resa med kyfPALLAS" från Motala till Vadstena, Hjo och Jönköping.

Vättern, det sköna, trollska, förrädiska och våldsamma men städse majestätiska vatten, som, synnerli-4
gast sett fran-"de dominerande-höjderna vid dess södra strand, snarare ter sig som en mäktig hafsfjärd än som
en vanlig insJo, har städse varit ett omtyckt ämne för saga och diktkonst. Dess tillkomst och fortvaro äro

höljda i dunkel, många. af dess rörelser oberäkneliga. För befolkningen på dess stränder har den blifvit ett
lefvande vasen utrustat .med allaP de största .och mast öfver-naturliga legenskapel-

Bildens innehåll: 1. uPallasa i Motala Ström. 2. lölafrens.lizifsafiÅ VIiÄiiikoiiiåli I
stena slott.l 5. Portalen lill Vadstena slott. 6 Knyppling at Vadstena spetsar. (Specialitet för staden knypp-
landet af spetsar och Vadstena smycken efter motiv frän den heliga Birgittas kista). 7. Afresa från Vadstena
till Hjo. 8. Torget i Hjo med kyrkan i bakgrunden. 9. Gatupartier från Hjo. 10. Vindarnas udde.

Sea i skolan.I

Lustiga interlorer frän det glada skal-lifvet.

Lea står liksom en del andra ganska försigkomna flickor under den stränga gamla lärarinnan mamsell
Digerlunds stränga kommando, men flickan har begäfvats med ett mycket uppsluppet lynne och ställer därför
ibland till med ett och annat puts, som förtretar lärarinnan betydligt. När Lea slutligen fiskar kakor från kö-
ket och narrar bakerskan att taga sig vatten öfver hulvudet, måste hon rädda sig genom en ganska brådstör-
tad flykt, som går öfver stock och sten, väggar och tak, tills hon slutligen svart och fördärfvad kommer ned
i köket - genom skorstenspipan!

Nu kommer hon ej längre, utan får sina gärningars lön ganska eftertryzkligt af de uppretade f. d.
skönheterna.

 

 

En mycket rolig historia. --.-

 

Musik. -l Andra afdelningen. - Musik.

.r-Xffl säs; "Dr-NG). "NäzåXzP-xixsfxfn) SINO;- XW

Amerikansk seenisk konst.

livirili wiillili lilli

U

VJT),

 

 

s tolv

eller b
o oo . 0 i
é ålàslslolden vid Newadafallen.
i Stort, spännande amerikanskt skådespel skildrande det fasansfulla lifvet Q

i v ll-j ull-.n- . i Elis-f I.. i.,

i Amerikas vildmarker bland fientliga indianstammar.

Ofverste Westley har en enda dotter. Vid sina långa ridturer i skogen ättöljes hon alltid af
s1n barndomsvän Roth Adams, en ung sergeant vid faderns regemente, deras vänskap öfvergår
emellertid till kärlek och de lofva hvarandra trohet. En dag under deras vanliga ridturer komma
de till uNewada Falls". De binda hästarna vid foten af fallet och begifva sig till fots uYosarmite
Valley". Då de återkomma återfinna de icke sina hästar, hvilka under deras bortovaro stulits af
en indian. "Under deras försök att-hinna dem gå de emellertid vilse och blifva slutligen nödsakade
att tillbringa natten vi skogen. Dä "dottern-icke sänder öfversten- en skvadron på. spa-
ning efter dem, hvilken också slutligen finner dem. Vid återkomsten till lägret blir sergeanten
trots sin älskades böner arresterad. -

En månad enare utbryter emellertid krig mellan trup .erna och indianerna. Vid en öfver-

i rumpling äro öfversteh och hans dotter nära att tagas till ånga af rödskinnen. Adams fårrnu till-
fälle att, visa. sitt med. och med fara för sitt lit lyckas han rädda dem. Hans utnämning till löjt- i
nant följer och med den öfverstens löfte att som brud få hemföra hans dotter. i

NMusik. -- Tredje afdelningen. -- Musik.

  
 
 
  
    
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

initial-lig i .Å i I

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.xeo oo o i o - .oo i
 - öaiiloiande scenarier fran land ocli s] .
Hafvets poesi.
Det är en härlig natur filmen här upprullar för åskådaren. Höga berg och djupa dalar, branta strän-
der och glittrande vatten. blåa fjärdar och idylliska lunder, pittoreska bergsbyar och ditofisklägen, lifvet på.
land och. på. hat, soldis och kvällsskymning, klockringning i ett gammalt tämpel - allt omslutet af denna
4. egendomliga stämning, som söderns himmel framtrollar. I
- "Långt 1" fjärran land i .söder . . .u
 Å g W  s
3 "thxvrlql Il,&.xx.lf"(.xx..lv el
i Indianslammell
.Of od J
i grå Wi IIDI) Sill SVXäll, W
Den lilla inbianflickans offer.
Tragebi från inbianterritoriet i Förenta Staterna.
Några medlemmar af en indianstam bege sig till nybygggrebyn på. andra sidan territoriel-
Q gränsen för att göra uppköp. Bl. aspasseraf de för-bi ett hus, bebodt af en ung nybyggare som
nys till sin glada öfverraskning fått besök af sina län re österut boende anförvanter, hustru och
dotter. De sistnämnda befinna sig utanför huset, och ickan bär en stor vacker docka på armen,
då. indianerna komma.. En liten indianflicka, som ständigt misshandlas af modern, har aldrig förr
sett en docka och blir så. intresserad af denna, att nybyggardottern skänker henne den.
Indianerna aiiägsta sig, men senareinna vi dem på .bytorget, där de komma i gräl med ett
par nybyggare. Resultatet blir att ett af rödsikinanen för bita il gräset. f - i
Indianerna skynda hem och berätta hvad som händt. Höfdingen gräfver upp stridsyxan för
att hämnas ooh snart äro alla stammens krigare på. väg mot nybyggarebyn, sedan de först utfört
den sedvanliga krigsdansen. .-
Den lilla indianflickan, som tätt sin. docka sönderslagen och under stor sorg begraft henne
på. indianskt sätt, inser att nybyggaredottern, hennes enda. välgörarinna, är i fara och skyndar att
varna hennes familj. Nybyggarna rusta sig och mottaga de iramsmygandeifiender-na med varma
servetter. Anfallet tillbakaslås, men ett af detsammas offer blir den lilla mdianliickan, som får
sin sista hvilostad vid sidan af sin älskade docka.
& Spännande drama. -hj
c w VV i g r W U
, Musik.- - Fjärde aidelningen. M- Musik. -
4 En bebröflig historia om nvcib stark ostlukt kan åstabkomma i ett bem.
. - En af be glabaste bilber som kan få ses.
01-.. Hvarddgar lol. 7 och 8,30 e. m. Lördagar hl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
i, 1 L i Hdlgdagar kl. 2, 3,30,- 6, I7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl.,2 och 3,30 på Sön-
, .I dagar Blllflghetsmatflné. Onsdagar och Fredagar lol. 7 e. m. dga barn
I." och skolungdom tilltrdde .för endast 10 öre. y-Eftcr lol. 7,30 pd Sön,1 och
Hdlg-dagar äro biljetttprflscrna liled för barn som för äldre.
BILJETTPBISER: För äldre: lista plats 35 öre, Quinn plats 25 öre. 
barn under 12 år: het-l ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,, - I
III - Till liilliglletsmatiuéu 20 öre för äldre, 10 öre för burn. 
Öppet .för biljetlköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafhrutet under föreställningarna.
g=g i 7 PROGRAM 5 öRE. q
l
Obs.. Nytt program Mandagar och Torsdagar. f
- .- --.i Hvar; 15:..LondagV forestallnmgar kl. J(3.171.211. och. 9 e. 
I. --- i i :mig f " .i I" .  i rm e är;
 I isemki i i w 4, . W

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain