#3950: Biograf Continental

i llllllll [lllllllllllill

Västervik ,
(S. J. Enanders förra. lokal.)

 

 

 

Program för Måndag t. o. m. Onsdagen den 1 Mars.

 

 

Musik- w Första afdeliiiiigeii. - Musik.

 

 

  

o I o 00 lo I I o Cu
Skädespel af hr Daniel Riche.

Herr Paul Capellani . . . Löjtnant de Malperthuis.
Herr Andre Hall . . . . ,Baron de Frangeade.

Frkn Goldstein . . . . . Rosaline de Carmignol.
sFrkn Betty Daussmond . .. Y de, Clermont.

Kinematogrnii i färger.

 

Löjtnant Malpcrthuis får order att infinna sig Vid sitt regemente och måste taga afsked af
sin trolofvadc7 Rosaline de Carmignol, som med sorg ser sin älskade försvinna. Det dröjer emel-
lertid ej länge innan Rosaline tröstar sig med kusinen Frangeade, som länge älskat henne och som
så småningom Vinner hennes genkärlek.

Löjtnanten å sin sida vinner inträde i det förnäma Parislifvet och har snart glömt sin tro-
lofvade, enär han fängslas af en strålande Vacker flicka, dotter till Vicomte de P.

Så en vacker dag mötas de båda f. d. trolofvade. Äterseendet är helt naturligt något
genant i början, men snart ha de båda situationen klar för sig och lyckönska hjärtligt hvarandra.
Hvarefter vederbörande mödrar skänka sin välsignelse åt de nya lifsförbunden7 tillkomna tack

Å "vare e ömsesidig otrohet! i

Prälttigt iscensatt, lika fängslande som muntrande drama.

 

vi Vi;

 

v AAAAAAmmmmAAf-NAAA
aaaaaaaauauaaaaaaaa

lll

Den 20 sistlidne oktober sjösattes i Belfast Hvita Stjärnliniens nya jätteångare HOlyinpic",ntills vidare
Världens största fartyg. lätten mäter 40,000 registertons, längden uppgår till 280 meter och höjden till 
meter från kölen till öfre däck. Kostnaden för den Väldiga oceanångaren, som rymmer 5,000 personer, belo:
per sig till ej mindre än 30 millioner kronor. Största matsalen rymmer 600 personer. Inredningen blir i
hög rad luXu-ös. . C I. i

få g Till jämförelse kan nämnas, att uGreat Eastern", som på sin tid ansågs som ett sannskyldigt undei-
verk, var 200 meter lång och matte 19,000 tons. Cunardliniens "diam-emma", före uOlympic", Världens stor-
sta fart " mäter 31900 tons och är 260 meter lång I u o i
yEgiylmecn återger olika moment under byggnadsarbetet från det kölen Istrackes- a den kollosalt langa
bädden tills jätteskrofvet färdigt löper af stapeln. Man får här en lika äskådlig som intressant inblick i det
modärna skeppsbyggnadsarbetet i dess olika detaljer. i o u I
Af särskildt intresse är stapelaliöpningen, som kinematograferats fran tre olika sidor.

Enastående sevärdhet.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

in d il din ldin tilll.

En hafvets jätte.

 

 

 

 

 

dviwur-bmuwp-U-d

.

:- (- 2 " I 
-I-.fl-w- -w-m"--dw, il

 

W eller 

tj; , Hvad blomman sade. 

Sf! Drama ur .l.ifvet. 1 W

i A n U I L A .i

 

 

 

 

 

 

w j ..
. l uÄlskar mig, älskar mig icke älskar mio" . . .tt Marta och AWilly, tva-.älskliga unga systrar, 
u, stå midt i ett przåstkragefält och döka.af bloihman få Veta den alskades känslor. Sovaret blir jaZ 
- - och glada skynda de hem. Snart se Vi Martha i ett zigenarläger, där hon hosl en .spakvinna soknei 
 bekräftelse på blommans utsago. Härvid uppmärksammas hon af en ung, ståtlig zigenare, som fol- 
 jer henne och förmår henne att glömma sitt hjärtas kärlek. U På en Vacker plats invid ett Vatten- . I
 fall möter hon honom och sjunker i hans armar. I .i u I i i 
 Martha öfvertalar systern att också låta spå sig hos zigenerskan, Och foljden- blir att afven 
- - hon bedåras af zigenarynglingen. Denne möter nu å skilda tider båda flickorna vid forsen, men 
 en dag öfverraskar Martha zigenaren och Milly där. I i U . C 
 Inseende bedrägeriet, försvinner hon utan att bli sedd, och .strax därefter kommer flickor- . I
 nas fader till platsen. Han blir ursinnig öfver att finna sin dotter i armarna på en zigenare. 13111 
 Ordväxling uppstår och zigenaren tilldelar den gamle mannen ett slag, som faller-.honom omku 1. .
f Ditlockade af Millys skrik komma några farmare, som-förfölja Våldsverkaren. De aio nara att nå 
ej denne, då han räddas af Marta7 som gömmer honom i en potatistunna. Snartufå delmellertid tag I . 
Å i gynnaren, som tvingas att lämna orten, hvarefter de båda systrarna återvända till sina enkla, 
 trofasta tillbedjare. I . I
W Spännande skådespel. - Vacker natur. 
av 1-11!!! - 
slåss-seesaw::esseeeseeeeeeeeeeeeeeeseeeeeee
I Musik. -e Fjärde afdelningen. -- Musik. J
Från Col di rllenda till Ventlrniglia. 
Col är franska-benämningen på hålväg eller bergpass och förekommer i en mängd benämningar på
a119193155, t- eX- 1111 C01 dl Tenda. Sagda pass är ett af de af Napoleon l anlagdaeller förbättrade sju militär- å!
I vägarna öfver Alperna till Italien. Vägen slingrar sig i Våldsamma och djärfva bukter och för bl. a. förbi 1
I: staden Tenda. Vår bild låter oss få enlblick på järnvägsbyggandet mellan Vievola och Nizza, på staden "
Vievola m.. fl. En djäer spänd hängbro 1 Piena få Vi skåda, liksom Ravajbron och den vackra Rojatioden,
som faller ut i medelhalvet vid Ventimiglia. Detta är en stad i italienska provinsen Porto Mauriz-o. Den
har något I10,000-tal innevånare. Det hela är en underbart Vacker färd med storartade naturscenerier och j:
manga prof på mänskligt snille. Man beundrar och förvånas. f
I I En faim: som .rem ska!! glo-mmm. 
E I , o o I. I, 
I " il
 Uppsluppet skämtnuniiner. i . å.
i i- 0 m.m-=.. i: I
Föreställningåf." Hvardagwr kl" 7 och 8,30 e-.m- Lördagar" kl. 6, l7,30 och 9 e. m. Sön- och

 

 

i-

Hälgdagar let. 2, 3,30, 6, 7,30 och .9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön.
dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och Fredagar hl. 7 e. m. äga barn
och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. Efter hl. 73301112 :Söm- och
Hälgdagafr äro biljetttpriserna lila-a för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdrn plats 25 öre.
barn under 12 år: Izstn ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billiglletsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

 

i Öppet för biljettköp hvarje (lag en timma före första föreställningen och pågår sedan

oafbrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

F. ...

 

 

g-

  

? PaooRAM 5 öns. 

 

:i ll=

Obsl Nytt program Måndagar och Torsdagar..
Hvarje Lördag 3 föreställningar kl. 6. 7,30 ooh 9 e. m.
llbsl Alldeles enastående vackra sevärdheter.

i Västervik IQII. C. O. Ekblad 8: C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain