#3949: Biograf Continental

Program för Måndagen den 6 t.

m PROG

 

 

 

  

den Strattord ou Avon i Waiwokshire.
förflyttas.

 

 

Västervik
(s. i. Enanders iörra lokal.)

lilusik. M Första :ifilelnillgcii ff Musik.

.ellpciii tee .

Scenerier frän de orter, där världens störste drainiiturg lefile och verkade.

Den store engelske skalden och dramatui-:gen William Shakespeare föddes 1564 i den lilla lengelska ska;
Det är iiil denna stad och dess närmaste omg iningarvaskadärep har
Man ser bl. a. Kentvvorth Castle, Guys (J iii, gatnbilder från Stratfiird on Ave-n, Warwick bast-li),
ett parti ur sistnämnda slotts iaktpaik, Scottevy, med skaldens hus-true, Anne llifitiiewayslodeisegafd,:len kan;P
ola lörfatterinoan Marie (lorelli-i hem, Shakespeares skola, Shakespeares siaiiy iioliuaiidiaminnen :fill-skaloen semi
slutligen den pittoreska, vackra Avoniloden, hvars lugna vatten eieganta lustbatiir sakta glida train.

i Intressanta-1dyefwvs-fràirlonat - I

 

9- m- Sändaren den in Fem,

 

l

  
 

l

o n d.

   
   
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinemalograleradaf The Viiagraph Company of America.
En trogen ooniä ai mrs Stowes till alla kulturspräk öfversatta bok.

llisas i. ii. à öfver 800 teatrar i Hmeiika.

LLOnkel Toms stuga.LL har i socialt hänseende haft den största be-
tydelse. Ofversatt päalla europeiska språk, t. o, m. pä arabiska, ki-
nesiska och japanska, spridd i millioner exemplar, allestädes mottagen
med hänförelse, framkallade-denna bok i hela den bildade Världen en
storm af ovilja mot det nord-amerikanska slafveriet, hvars afskalifan-
de därefter endast var en tidsfråga. Boken utkom den 20 mars 1852
och rönte genast frän början en sådan efterfrågan att snällprässarne
knappast voro i stånd att hälla jämna steg med den. I en senare
bok LLNyckeln till Onkel rToms .stugaLL har lörfattarinnan visat att

se hennesmskmiloi-lriggwaf- arf slafveriet voro gripna ur verkligheten.

.m7 Mun...- -MMN .h

Första afdelningeii.P

Onkel Tom, tant Kloe och barnen. - Elise och den lille
Harry. - Familjen Shelby. - Haley, slafhahdlare.

Shelby har åsamkat sig stora skulder och måste för att rädda
sig och de sina säljaken del af sina slafvar. Slafhandlaren Haley
kommer tillstädes och köper af Shelby den gamle hederlige negern
Onkel Tom samt Elises lille gosse Harry. Elise, som af en tillfällig-
het får ähöra köpeslåendet om Toms och hennes barns lif, skyndar
att Varna den gamle negern, men denne nekar af kärlek till sin hus-
bonde, att rädda sig genom flykt. Den stackars Elise tvingas dock
att göra detta ock skildringen af hennes förtviflade ansträngningar att
undgå sina grymma förföliare är gripande. Med blodshundar tätl
i hälarne nödgas hon att tillgripa den förtviflade utvägen att på Ohio-
flodens drifis praktisera sig öfver till de för slafveri fria Nordstatew
nas område. Förföljarne stå andlösa af förvåning och stirra efter den
dödsföraktande flyktingen. Då. slafhandlaren Haley bortför of-kel
Tom, som nu är hans egendom, lofvar förre ägaren att åter-köpa honom.

Andra afdelningen.

St. Cläir och den lilla Eva. - Miss Ophelia
och Topsy.

llaley far till New Orleans, där uden svarta varanLL skall försäl-
jas. Vid fiodbåtens förtöjningsplats sitter gamle Tom sorgsen, tän-
kande på sin lilla stuga och de kära han lämnat. S:t Olair, miss
Ophelia och den lilla Eva skola med båten. Eva röres af den gamle
slafvens förtviflan och gifver honomI ett äpple, därmed förvärfvande
sig hans kärlek för liivet. Ute på Missisippi blir Tom i. tillfälle att
visa detta. Lilla Eva råkar falla öfverbordooh räddas af Toiii från

 

en säker död. Dels af tacksamhet, dels på Evas bön köper den ädle

 

Sedd i liewyoik afI.700,000 personer.

men svage Sit Olair onkel. Tom som sedan vistas tvä är hos sin nye
.herre - de lyckligaste åren i Toms lif. Under tiden upptages den
lilla svarta. yrhättan Topsy i familjen och blir allas gunstling på grund
af sitt glada humör. Guvernanten- Ophelia, som får i uppdrag att
uppfostra ostyret, är clock sä lagom glad, - Efter ljus kommer mör-
ker och detta yppar sig 1 att lilla Eva insjuknar. Trots gamle Toms
ömma omsorger vissnar hon bort och dör stilla och lugnt.

Tredje1 afdelningen.

Simon Legree, Sambo och Lumbo, hans lydiga

Efter Evas och S:t Olairs död blefvo slafvarne och godset ,
Oaktadt att den aflidne Szt Olair vidtagit åtgärder för Toms Iri 1 -
vände, hvilket hon lofvat lilla Eva pä hennes dödsbädd, blir Onkel
Tom ändock af Szt Oiairs grymma änka såld pä auktion och tillika
med Emmeline köpt af odjuret Legree, hvilken under hugg och slag
hemför sin nya egendom.

Den råe, djuriske slafhandlaren fattar begärelse till denvaokra
Emmeline, som dock räddas från förnedring af den manhaftige Kassy,
som äfven genom sitt ingripande hindrar Tom från att misshandlas ai
den grymme uppsyningsmannen ute pä bomullsplsntagen. Hon in-
griper äfven befriande, då. Tom oförskräokt nekar att piska en kraft-
lös neger. Det är hårda tider för de stackars slafvarnel Kassy och
Emmeiine besluta sig till sist för att fly, men skrämma först den vid-
skeplige och berusade Legree, genom att inbilla honom att han ser
sin moders vällnad De bäda kvinnorna utföra därefter en maskerad
flykt7 hvarvid såväl förföliarne som de utsända blodhundärne förlora
alla spår af dem. Ett par dagar senare, dä den hämdgirige Legree
låtit Onkel Toin undergà en fasansfull tortyr för att förma honom att
uppgifva flyktingarnes uppehållsort, verkställa Kassy och Emmeline
sin väl planlagda flykt. Di Shelbys son Georg kommer för att upp-
fylla faderns löfte att äterköpa den gamle iiederlige slafven, blir han
at Legree visad till den misshandlades läger, där Georg endast får
mottaga en sista hälsning frän Tom till. den gamla Käre familjen. l
dödsögonblicket ser Tom sin älskade Eva, St, Olairs döda barn, fram-
för sig-och glädjesträlande sträcker han sina armar mot uppenbarel-
sen. Under ropet: LLJag kommer-li) faller han, död ned på sitt tort-
tiga läger. i

 

 
  

Ett litet barns och en negerslafs lif och död.
Gripäiide, lärorikt, väckande.

 

En stoi It=sidig beskiifning fås i bilielrliickan för .5 öre. ,

 

 

han beslutar egna sig ät densamma.

pä rullskridskor.
vulsioner - så våldsamt ha de

 

Ram-f

Hvar-dagar lol. 7
Hälgdagafr kl. 2, 3,3 , (i,
dagar- Billighetsmatiné.

föras 6671121323 01" .-

 

 

Inn-iii under 12 år: Ezstu

 

 

 

 

 

 

Musik. -- Andra och tredje :ifileliiiiigeii e

 

Musik. - Fjärde afilelniiigeii.

 

  

Å

Kemisk een af Max Linder. i

Max åskädar en dag en boxningskamp, och denna ädla idrott väcker hos honom ett så lifligt intresse, att
Många förtretligheter för-skaffar denna passion honom,
han förvärfvat en viss färdighet, och en väcker afton utmanar han sin vän Greken på boxningskamp -- men
Efter QOzde omgången står Max som segrare pä valplatsen, medan äskådarne vrida. sigi kon-

anstrangt sina skrattmuskler.

Våldsamt lustig bild.

och 8,30 c. m.

1och slmlungdofm tillträde för endast 10 Öfrc.
Hälgdayar äro biljetttpfr-iswmea lill-a för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsla plats 35 öre, ändra plats
Till hillighetsmatiuén 20 öre Hår äldre. 30 öre för huru.

Öppet för hiljeltlköp hvarje dag en iiimma före första föreställningen: och ping-fiir sedan

:mf brutet under föreslåällllingziirue.

PROGRAM 5 öRE.

 

  

Musik.

Musik.

 

men slutligen har

 
   
     
 
 

 

 
  
  
  
 

Lördagar- Ii-i. (i. 7,30 ochy E) e. m.
7.30 och. 9 c. m.
Onsdagar och.

Söfn- och4
OBSJ KL, 2 och 3.520 på Sön-
Fi-cdniyafr. lvl. "7 c. fm.. äga bara:

.Efter IN. 2,30 på Sön- Och,

Gli"-

-Qr öre.

., 25 ,, "Exilim ., lö ,,

 

 

 

 

 

 

 

 

Köp biljetter i god tldl

att:

 

 

Föratt alla skola få se detta säregna coli dyrbara lilografpmgram
u kommer det att visas i. ii m. Söndagen den 12 Februari.

Hela Västervik på biograf!

 Hvarje lördag Sföreställningar kl. 6. 7,30 och 9 e. m.

 

Västervik 1911. C. O. Ekblad oz Czo.I

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain