#3948: Pathé

gliver å Västerviks " T eater

Fredagen den. 24 ooh Lördagen den 25 Nov. kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 26 kl. 6 ooh 8 e. m.

Förevisningar med ett stort och intressen

 

 

 

 

 Program: w

 

 

 

 

 

Non plus ultra! Kolorerad Jättekonstfilml x Non plus ultrai

 

083.! Säsongens mäst sensationella nyhet, utgifven af den
i. världsberömda firman "American lip-x".

i Glansskådespelet

   

sv

eller

 

 

Skogen . brinner!

Till tårar gripande familjetragedi.

Filip Thomas heter hjälten i detta drama och första scenen visar
oss hans hem, där han lyckligt lefver tillsammans med sin hustru och
sitt lilla barn. I

De erhålla nu bref från hustruns syster, hvilken är anställd på
en variete, att hennes hälsa blifvit vacklande, och att hon genom en
tids vistelse i deras lugna och friska hem, vill försöka återvinna den-
samma. r i 4

Tåget ankommer och Thomas går för att möta henne. Det är
första gången han ser sin svägerska, han finner henne och de. begif-
va sig mot hemmet. Hon är sjuk och trött efter resan och måste
genast intag-a sängen. f

Thomas äter sin frukost och begifver sig sedan till sitt arbete i

skogen, och nu får man en inblick i hans tunga. ochrarbetsa-rnmalif, " i

för att kunna uppehålla sig och de sina.

Nästa scen för oss åter till hemmet, där vi se hans hustru i fullt
arbete med att styra och ställa, medan hennes syster lat och likgiltig
förströr sina dagar.

Systern, som vid första sammanträffandet med Thomas blifvit
häftigt förälskad i honom, begifver sig en dag ut i skogen, uppsöker
honom och förklarar för honom sin kärlek.

Thomasy hustru, som äfven begifvit sig till skogen för att hälsa
på sin man, öfverraskar nu dem i deras ensamhet, men vill ej störa

Afdelningarne

1. I hemmet. 14. Vid arbetet.

2. Brefvet. 15. En idog hustru.

3. Systern får komma. 16. Skådespelarenaturen.

4. Tåget kommer. " 17. Förmaningar.

5. Jim mottager svägerskan. 18. Besöket.

ö. Mary varnar systern. 19. Fresterskan.

7. Den enda liggplatsen. 20. I demonens klor.

8. Blanche åter frisk. 21. Hustrun - offret.

9. Hon glömmer löftet. 22. Bortkörd.

10. Koketten. 23. Blanche hämnas.

11. När hustrun stör. 24. Barnet som tröstarc.
i 12. Mannen är kall.  Genom urskogen.

12 . Dålig tacksamhet. 26. 6Jag är bortkördf".

dem utan återvänder till hemmet och visar sedan ej pålnågot sätt
att hon uppmärksammat dem. Systern öfvertalar nu Thomas att han
skall resa med henne till staden för att där föra ett gladare och tref-
ligare lif än i skogens ödemarker. 

Thomas och systern göra sig i ordning och anträda resan till
staden.

Hustrun kommer hem och finner att skogen utanför stugan står
i lågor, men hon förmår ej genomtränga lågor-na, för att komma in i
huset. Och vi se hennes förtviflan öfver att hon ej kan rädda sitt barn.

En underrättelse när nu Thomas och systern, hvilka befinna sig
vid järnvägen, att skogen omkring hans hem står i lågor. Och det
blirnn en annan vä dning .i deras förehafvan i I 1
 ilariaff-arlrla Lnäifftterfritt-rotahemmet  .tt-"rädda de sina; "Han
ankommer och finner nu att hustrun är afspärrad från huset., men i
beslutar sig genast att radda barnet, och med stor spänning se vi
honom med dödsförakt springa genom lågorna och in. idct brinnande

huset, där han lyckas rädda barnet.

För att nu åter komma till hustrun så måste han ånyo genom
lågor-na. Och sedan vadar han öfver sjön till andra stranden, där
modern med öppna armar mottager sin make och sitt barn. Nu blifva
alla felsteg förlåtna, och slutbilden visar oss att. de åter äro förenade
genom sin kärlek till barnet.

äroé i korthet:

27. Demonens makt. 38. Till hjälp.
28. Då samvetet tystnar. 39. Genom nrskogen.
29. Hon vill försvara sig och 40. Skogen brinner.

I sitt barn. 41. Finns ingen räddning?
30. Pa järnvägen. 42. Ett missöde.
.31. För sent. .43. 66Rädda vårt barnl"
32. Stilla väntan. 44. Genom elden.
 Lidelsernas slaf. 45. I sista stund.
34. Ofvergifven. 4G. 1 lifsfnra.
3-5. En sorglig sanning. 47. Kläderna. fatta eld.
36. 6iSkogen brinner vid ditt 48. En räddande sjö.

hem". . 49. Räddad.

37. Samvetet vaknar. 50. Försoning.

Det är ett rörande kapitel ur kärlekens historia som upprullas för våra ögon och vid de två måst gripande och vackra scenerna "Stilla
väntanu och "Försoning" har månget öga fuktats, månget stenhjärta rörts.

Hvar een en där se detta. éznernezziegmjfens nensfnerffé, fnlléeneizlgä enastående genom nànfàäfnn-

de scenenzerf, engine!! jzkcereseizlinz-ng mäktig! gnzjmneie nandfzing een efeeeflelgse! spell

088.! Bilden har å kontinentens större städer gått för fulla hus. 088.!

 

 

2. Ålgier med omgifning. "

Luhin. Amerikansk seenisk konst. Lubin.

.Alltib en nivå .

Harry Balford och Flo Sidney hysa en brinnande kärlek till hvar-
andra; men deras förening stöter på ett oöfverstigligt hinder i hennes
broder, pastor Sidneys motstånd. Då Harry hos honom anhåller om
hennes hand, visas han helt kort och godt på dörren. Då pastorn
trots detta ej kan hindra de båda unga att träffas, låser han in Flo i
hennes rum. Förtvidad ber Harry en vän om råd. Denne anser att
det bästa sättet är att enlevera Flo, och lofvar att han skall hjälpa
honom, l automobil fara de ut till pastorns villa, denne har just gått
till kyrkan. Harry hoppar in genom ett fönster, finner nyckeln till
Flos rum i" pastorns. skrifbordslåda, och befriar henne. Just som de
skola aiiägsna sig återvänder pastorn för att hämta sitt koncept öfver
predikan. Flo lyckas komma osedd ut, men Harry gripes just som
han håller på att hoppa ut genom fönstret. Pastorn anklagar honom
för att hafva brutit sig in i hans hus samt ber sin hustru tillkalla po-
lis. Ropen höres af Harrys vänner, som skynda till, uppfatta genast
situationen, taga Harry i armen samt lofva att föra honom tillpolisen.
I I automobilen utanför väntar Flo, Harry föres dit, de "bege sig
till en affär som har maskeradkostymer. .Harry och Flo maskeras till
indianer hvarefter de återvända till pastorn och begära att blifva
vigda. Denne som ej igenkänner dem gör detta, men beredes en för
honom mycket obehaglig öfverraskuing.

Briljant spel.-

4. Bilder ir. Västerns kavalleri.

Trell ig handling.

 

 

Fiolselarens son.

5.

En fattig tiolist ligger nära döden. Före sin död skänker han
sin lille son en fiol, som han omfattar med rent mänsklig kärlek, i
förhoppning att denna skall blifva medlet för1 sonens framgång som
en berömd konstnär en gång i framtiden.

Fadern dör och inom kort härska nöd och fattigdom i den lilla
familjen. Allt hvad som kunnat omsättas i pånningar äro borta och
uppätet, endast den dödes hol återstår och vill ry; modern i sin för-
tviiian låta den omsättas i bröd. -Detta motsätter sig den lille som
håller faderns arfvedel som en helgedom, men i hans lilla-hjärna rin-
ner en ide upp4 Mamma kan ju sjunga så vackert och han kan ja
spela fiol, hvarför ej ge sig ut på gårdarna och söka sin lycka.

Genom ,, omfamningar och öfvertalningar förmår han modern att
medfölja.

Dock, det synes som om ingen af de förbipasserande skulle bry
sig om att ens skänka ett öre till de torftigt klädda människorna och
till sist vill modern, till ytterligt nedslagen, att de skola återvända
till hemmet, men den lille förmår henne att göra ännu ett försök och
uppstämmer hon, accompagnerad af sonen, ännu en sång, denna gång
framför ett stort vackert hus.

Däruppe är en lysande skara församlad, åhörande en berömd
fiolkonstnärs prestationer. Denne afbryter sitt spel och åhör förun-
drad den från gatan uppträngande sången och musiken. Förargad
öfver afbrottet sänder värden en tjänare för att bortjaga de båda
gatumusikanterna. Emellertid har konstnären uppfångat en blifvande
förmågas toner och insamlatI nu medel till förmån för de arma, som
han genom fönstret öfverlämnar till modern, bifogande sitt visitkort,
hvarå han ber den lille holisten uppsöka sig, då han vill göra något
för honom. Glada ila de båda mot hemmet och försumma ej att på-
följande dag besöka den berömde mästaren, som1 efter att ha ytterli-
gare pröfvat den lille, lofvar, i för-vissning om att han en gång skall
göra honom glädje, sörja för hans utbildning till konstnär.

Kaptenens jungfru.

En rolig historia. om en tokig kapten och en iii-bar jungfru,
i uppdelad i 12 tablåer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt. kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.l till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

, i  0bs.l. för dag endast en iör tstätlumg hl.. 8,15 t. m.

 

fäster-vik 1911. .C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain