#3945: Pathé

- giiver å .Västerviks Teater .

Fredagen den 8 och Lördagen den 9 Dec. kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 10 kl. 2 (Barnföreställning), 6 och 8 e. m.

 

 

 

 

 

 

 Program: e

Förevisninger med ett stort och intressant

 

 

 

llppseenbevackanbe nyhet inom Kinematogratien. För närvaranbe värl-
,-bens mest sensationella od) största succesbilb. Äbsolnt utan
konkurens. Älbrig förr har en så storartab bilb i
ÅDenna gren uppvisats. VVl-lela EuropaI
förvånas meb henna1 bilb.

 

Världens största cirkus. Rymmer 50,000 personer.

Den man, som under ofvanstående namn är känd öfver nästan
hela världen, är utan tVifVel den fullödigaste representanten som någon-
sin funnits för dessa amerikanska "Vilda Västernsu pioniärer, hvilka
under ständiga strider och oerhörda faror brutit bygd i ödemarken
och röjt väg för civilisationen. Han har också haft djàirfva föregån-
gare, såsorn Daniel Boone, Texas lack rn. ii. men knappast har nå-
gon af dem hos sig förenat alla de egenskaper som utmärka Buffalo
Bill och gjort honom till hvad han är. Oräkneliga äro de äfventyr
och bragder, som han utkämpat i Vilda Västern med dess indianer
och Vilda djur.

Buffalo Bills äfventyr äro berättade och nedskrifna af såväl
honom själf som dramatiserade af -en mångfald författare,j e - ske
ingeniltligars Bååna deäsfi hägssggpiåhfåsgastan alla språk .i Världen
och 100,000-ta1 af: hans böcker, däri han gjorts till hjälte, äro således
lästa af alla nationers folk.

Alla hans afventyr kunna ej af kinematogratien realiseras utan,
som Vi nog minnas, så har en del mindre bilder af hans äfventyr
förut visats och öfverallt har dessa "bilder af publiken mottagits med
förtjusning. i

De, som läst hans biografi, Veta att han efter sin hemkomst från
Västern kom på den iden att starta en stor cirkus för att därigenom
gifva sina landsmän en liflig föreställning om hans lif bland indianer
och cowboys.

Han engagerade därför en trupp cowboys och indianer af hvilka
han lförut haft en del såsom bundsförvanter och en del som fiender,
samt anskaffade en massa Vilda djur och började så en turné om-
kring i de stora amerikanska storstäderna. Han skördade den stör-
sta succes,-som i den vägen någonsin förekommit och snart Var han
genom prässen omnämnd i hela Amerika, ja, äfven till Europa kom
hans beröm och han emottog nu förfrågningar om han ej Ville fara
öfver Atlanten med sin jättecirkus. Han antog erbjudandat och be-
sökte storstäderna i England, Frankrike, Tyskland och Spanien och
begynte sitt segertåg i London. I månader å rad skördade han nu
succesi Världsstaden och öfverallt väckte han beundran, bland annat
må nämnas, att han hos framlidne Konung Edvard, dåvarande Prin-
sen af Wales, ofta sågs som gäst samt äfven hos den högre societen
i London. Så gick hans färd till de andra stora städerna i England.

. let alls "
f år lll ll

Gaumem Journal.

 

3. lll llllllll ll lll llllll.

Vår vän Lehman är ånyo ute på äfventyr och behöfva

vi väl ej omtala att bilden är bland de
roligaste som existera.

     

 

 

Hemkommen till Amerika igen7 börjadeV han att på ett storslaget sätt
omorganisera sin cirkus för att kunna representera alla grenar inom
genren, då han hittills hufvudsakligen endast framfört "Wild West"
lif. Således engagerade han de bästa cirkusartister af alla nationer,
som funnos att tillgå i hela världen hvilka i gage åtnjöto svindlande
summor. Hans cirkus existerar ännu och det är bilder från en före-
ställning i New-York som vi nu upprulla för publiken.

Vi Vilja nu i all korthet göra en beskrifning öfver bildens huf-
Vudsakliga innehåll.

Hufvudnumren utgöra, som litet hvar på förhand kan förstå,
"Wild West" ridt och därmed förknippade uppvisningar, då ju rid-

.5-

anstaen

konsten i Buffalo Bill funniLgn af sina värdigaste representanter, och

de unc a

br; .

Första afdelningen:

Buffalo Bill.

Parad. i .

Buffcljakt.

Amerikanskt kavalleri och artilleri under öfning.
Mexikanska lazzokastare.

Vattningsstället på prärien.

Ridt i den högre skolan.

Sudanesiska danser.

swseeewwe

Andra afdelningen:
10. Arabiska hästar.
ll.. Musikaliska elefanter.
12. Japanesiska fotakrobater och svärdfäktare.
13. Zuaver.
.14. Indianer.
15. En duell mellan en ung indianhöfding och Buffalo Bill.
16. Fotbollsspel till häst emellan indianer och cowboys.
17. Infångandet och inridning af Vilda hästar.
18. Kosacker.
19. Afslutning.

Kahlem! Kamera! Y

 ln lVldi en as limit

Spännande verklighetsskildring
från Cubanska inbördeskriget.

Senor Tolemanthes och hans son arresteras på lösa misstankar
som insurgenter. Ofverste Cephis i den mexikanska reguliera armen
dömer dem utan bevisning till döden.

Tolemanthes hustru bönfaller om nåd och förskoning för make
och son eller åtminstone en ingående undersökning, då hon Vet dem
oskyldiga till det brott hvarför de dömts, men Cephis afslår hennes
böner, gifvande order om domens omedelbara Verkställighet.

Enkan svär att hämnas, den upprörande grymheten.

Hon ansluter sig till insurgenterna och utarbetar en plan, för att
få Cephis fast.

En af insurgenterna, som ej som sådan är känd bland de reguliera,
beger sig till Cephis och inbjuder honom till en tillställning iett min-
dre mexikanskt hotell. Cephis går i fällan och då han nästkommande
morgon Vaknar befinner sig staden, till hans stora förfäran, genom
en öfverrumpling i insurgenternas händer, och de ha anförts af Tole-
manthes änka, som utvecklat den största tapperhet och dödsförakt,
med endast ett mål för ögonen, hämnd.

Cephis söker fly undan den hämnande segraren, men förgäfves.
Hon sätter, i spetsen för en liten insurgenttrupp, efter och upphinner
honom. -

En, i hast tillsatt krigsrätt dömer honom till döden och exeku-
tionen försiggår omedelbart.

Tolemanthes änka har nu fyllt sin mission och återvänder till
sin familj.

På. Söndag kl. 2P e. m. gilves enrstor Barnföreställning med
i nedsatta biljettpriser: Barn l0 öre, äldre 25 öre.

q=

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl.1-2 samt kl. 7 e. m4

Biljetter gälla endast till den da ooh plats de äro köpta. 0hs.! till 6- eller 8-föreställningen

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

lästervik 1911.

C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain