#3940: Pathé

nroonerrmr 

J

  

IA

.oliver à Västerviks Teater

Fredagen den 29 och Lördagen den 30 Sept. kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 1 Okt. kl. 6 och 8..e. m.

Förevisninger med ell; stort och intressen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Program: i -

Första Svenska sensationella skåbe-f

spel för säsongen.
Stor att] akijonsnybel! Konsime!

 

 

Expressnyhet från Th. A. Edison.

Första nande uppföranuerän rer Perhe.
Jättekonstfilm!

" I. i .g o 0
" r 7- I o
. I o l i I I I I I I
Episod fr. nationaldagen d. 4 lulr r Amerika.
[Is I  Vi Hufoudpersoner:
i I i Borgmästare . . . . . . . Marc Mc Dei-mott.
Änkan . . . . . . . . . Mary Faller.
1 . Änkans son . . . . . Yale Boss. .

 

Borgmästarens dotter . . . Mildred Hutchinson.
I I Boromastaren i en af Newyorks förstäder ombedes af en ung
storslaget Svensk-hlstunskt drama" anka, som han högt älskar, att lata den sedvanhga nationalfasten den
" 4 juli försiggå utan användande af de farliga exploderande fyryeike-
Monopolfllm. rierna, då hon fruktar att en olycka skall träffa hennes egen lilla
Som vi lite hvar känna till Kristan Tyranns väldsregernente i gosse Och- lzpfålå-mäSU-:feniägdäågiuiidzälépfvna hennes bön, då han
Vårt land under den första (klen af Ego-muita behöfves ingen m- e1"fftrBCf)rftånlecilsltitlilskrelt làerdare staden förbunditdsig med fyrverkerihand-
leqdnitnåäförklarlng utan gå v1 genast att skildra den handelse som lat-:16: (Och att han genom att taga parti för dem) äcldm Yitltla 
Vau aVasa hade samlat ett större antal anhängare omkring sig köp I fY-IVfåfiFfååflPlä-Sg läålarirlleenfåät(Igiärmäiålläl 565311de6: d år? rgsolu-
för att söka fördrifva Kristan Tyrann fullständigt ur riket. Denne borgmasglle ànlingla- atiåårlldllaeng Hcl-ande på Sedvanlig-t Sätt.
hade på många satt sökt få rebellen Gustaf Vasa fast, men utan resul- UOII tlll Offrf 01 11 -f-r Cs l .än i b o. :stal-en ett tal ill-Vilket
tat Han låter sin 0-uvernör utfärda en kungörelse om 10,000 guldens Då afgofandef Skall Ufldffasrlhc el gbg:- hem-les bön :på ett år.
belöning åt den sorinj åt honom anvisar Gustaf Vasas gömstalle. han till den unga .foiundiraåiå flyer Och köpa Som förr Om
Af svartsjuka upptäcker en usling, hvar Gustaf Vasa håller sig NaturlätV,lS,r-àà(f bell 11111 å fl
dold, men en liten yngling uppenbarar för Gustaf Vasa förräderiet, åren nyyefretflplàds àr-lkar no ha Öfver det Som hans lina dotter köper,
Emellertid uppdagas den lines medverkan till Gustaf jxjhflsas häls- men 1äloeltgtgerrn däsralgldltt några ragketer som tyckas vara alldeles ofarliga.
- . - . I -- -I "f f sta asts 1 as .. , . .. - - i - 1 lf
nläg, rieårfäåkgghstgääeåfåånlqååslfläuäuäg0132:,hand p Ankans son däremot forser sig 1 hemlrghet nofed ettkantalrålssevmmare ,
vi VDzåiskar-nas uppmärksamhet har emellertid slappats och inom SOm han lägger tlllsitiimflltlnsdälei Sääååagiåfàfåå Säälàickàn af en
kort är Gustaf Vasa med Sina anhängare Öfver dem, i lagom tid för raketPgllfittlieinhärticdregii ElA-griklans son 1klättrar upp På gårdsmuren för att
att beifriä Sålafrägggge Och fängsla Knstlan- till flickans nöje aintanda en "svarmare" dar-uplpe. Mensldådåpsdsäern
" u I I" " - " f" (l -- ossen Ye -
2. Kristian T yrann, Unionskungen, gifver öfverståthållaren order Sååånusslådfifäåfffät :ägåodåàgg (15:25: gånags att rädda Synen.
I - cr .(- b UL i L f" . .I Å ! I.. c
r ]aDtt undertrycäm :ygåsgäml .utnämna Gustaf Vasa till Sin an. Borgmästaren gor sig naturhgtvrs Iforelnäelser och deg-.unga åntltmål
å. r--e upprons "a C är förtvitiad. Snart kommer borgmastaren också 1 oro or sin o el,
4 are.täthftllarens roklamation ty till såret har sällat-sig-feber. .Men så snart krisåaniuar ofvsetgnodcn-
5. uI VårSM Kristian Iijzs Unionskonungens namn utlofva Vi här- han I VGL att hOIl Skall Ullfflskna, Ullkallzlfnhån lättfåuatt (gäräqiälpa 
I med-tilll den som upptäcker upprorsanföraren Gustaf Vasas Bartlet 001] underrätta-1" dem Om att halå (ut :HS um .are Sätt d V S
tinnyktsofr en betoning af momsen (10 000) Guiden". nu, att naste årrtnanmllaldagen färska tpglrvlmmsdäriör Ane-n l-mn-
" I l i " -- - -l --4 - n de farliffa Vrver erierna. n an t i t de n , n Afa
6. af afundsluka anglivel en formdare Gustaf Vasas Ieljtaglömrna atat gånom hans förvållande hennes gosse annu ar sjuk
1 y Sor- -- " 4 " i i fara att förlora sina öO-ons ljus.
7. Gustaf Vas-a (-Dch hans anhängare befinna [Sig 1 Valdemars- Och lEtt år senare har natioonaldagen ett annat utseende. Alla slags
8 åltcistfäts rumel- lekar, danser, upptåg och processioner äga ioch näåthfzfttånreår
. "ai . O , u . 4,. - a m n i
9. Kristian Tyranns tillfångatagande. Gustaf Vasa utnämnes till äfven ett fyrverkeri, menhundeurwsttjnå upp-.sim Muuyhmånmmd.
Sveriges konung i Dagen förlöper vacker och vinner så rikt b1fall, att änkan känner,
i. l. . .. . att han gjordt allt, som stått i hans förmåga, och då hennes gosse nu
Naturtrogna Iscensattnmgan Forstklasslgt spel- tillfrisknat och återvunnit synen förlåter hon honom och låter det
Konstnärlig fotografering. förflutna vara glömdt. llust som aftonhimlen färgas röd af fyrverke-

riet lägger hon. sina händer i hans, och-freden är sluten.

Afdelningarna äro i korthet:

C 0 Ii .
i i 1. Borgmästarens hus. 10. Katastrofen.
2. En deputation. ll. Vid sjukbädden.
2 3. Handlarnes sammankomst. 12. Ett besök.
I . i 4. Demonstrationer. 13.
o

Krisen.
De - t t b-m I Borgmästarens tal. 14. Räddad,
nna en Tessan a e en"er- mru japanerna begagna sig af en -- . el J -11 . 1. IF :I w r r, -
slags fåglar, koromomer, för upptagandet affisk. 6. Forbeied ser tr d. 4 ln 1, Q, Ndbtd Lu,

7. Ett hemligt inköp. 16. Fästen.
8. Ett lätt sår. l7. Fyrverkerier.

aldrottstäflingarne i Stock-  
4 holm den lO Sept. lQll.

Intressant bild.

 llllri ir llll i rirsl.

.En utomordentligt vacker bild. i

5. slrlrr rr ll lan ll. Desam.

Kemisk. Med omgifningar. Intressant naiurupptagning.

Denna bild visar oss på det krassaste sätt skillnaden emellan

 
  
 

l

Denna bild ha. vi mot- dryga omkostnader lyc-
kats erhålla för 3 dagar, hvarefter den går
tillbaka till Berlin, där den förut
gått för fulla hus.

     

I i n;-

3 dagar.

Stad Och land- " :röriglsigorten
7- -I n N -- 4. Jranplatsen, Augustini-trunnbaeen.
5- En hedelsaffar- ö. Malestenhotellet och Badplatsen.
Motsatserna äro har så upperligt illustrerade att man måste ovil- 6- Lisetlaliänalen-
korligen skratta. 7. Malasteatempel.
ö

. Augustinibågen och Tier-bryggan.
9. Kanalen.

6 i   Pesare är provinshufvudstaden uti italienska provinsen Pomur-
I .

bino och belägen vid Adriatiska hafvet vid BolognaeAncona järnvä-

gen och staden omgifven af fastningsverk, har fem stadsportar,

I ett ovanligt vackert hufvudtorg. regelbundna gator med en massa

 prnktfulla palatser, ett liertal kyrkor, af hvilka domen tilldrager sig
g. " den största uppmåirksamheten.

:I Staden har l1:3,547 innevånare. .Dess industri består hufvudsakli-

VPetterkvigt har kommit ut På vift som vi se. gen af sidentillverkning. Handeln är tämligen lifaktig och utföres

Stackars Petterkvist. vin, olja, fikon, tryffel, siden, läder och hudar, tvål, ost, järn och bly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.
ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast tiil den dag ooh plats de äro köpta. Obs! till 6- eller B-föreställningen.

Högaktningsfullt

-e Biografen Pethe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilj i 

 

Västervik It

Information

Title:
Pathé
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain