#3938: Pathé

giiver à Västerviks Teater

Fredagen den-13 och Lördagen den 14 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 15 Okt. kl. 6 och 8 e. m.

Förevisningir med e

 

 

 

 

 

 

i

Världssueoes. llärldssensation.

lll  
H ill lill.

Llyodångaren Chinas förlisning.
Tuå år på en ööe ö.

Denna film är en af de mäst spännande som visats och
fotograferad i den ruäst förrjusande natur.

 

I Vi våga påstå. att  alldrig för vår ublik u visat tt f
imtjåonärånde däama fränhvärkligheten och ej lirjäller närgIdn dyräre Läs:
sa 1 en enna oc vad dess konstnärli a ffö 

står den högst af alla. g upp rande beträffar?

o Irgnelråll: Yi befinna oss ombord pä den stora passagerare-11
angaren Dhinau, da. den är på. väg frän England till Ostasien. På.
promenaddacket se vi hisioriens hufvudpersoner, Miss Helena Wilton,

v vännen Lord Tittare-n; . -
Miss Wilton tilldrager sig under sesan en Amerika Q", " i
 u nsk civilin-
gegigås ugpmåzksanåhet gchdlgör snart bekantskap med denne, men Lord
os n ora ar en re 1e,un "  " "
Öfverfan på honom. g ge ingenioren och gor ett valdsamt
Den intressanta resan fär nu en annan vändnin i d t i
u tt LLChi-
na" loper mot ett undervattensskär och " f . g -e.a
Ständigt vrak. ar på enlid at 2 timmar full-
I nästa naturtro na bilder få v" " " "
buken i Spänning. g Q. i se en strid, som forsatter pu-
t Skeppet gär till botten och den un e in eniören "
u " V i I i O h
gor en. liten flotte och härpå. räddar Helene g- ocgfi somadyets stånegsdiäl;
sin viljar- hiennes beskyddare-lorden. I I
u 1 re agar senare drifver llotten i land ä en öde kl"
sina treEutimatttade passagerare, halfd-öda af svältlO ippa med
k n n,o as ingeniören har ännu så mycket krafter, sä att han för-
mar att halla flotten fast vid ön och släpa sina två skeppsbrutna i land
och nu hao de? honom att tackavför sin räddning. y
I Tva lang-a ar lefva dessa tre människor på. den öde ön. Vi lik-
na dem yid Itobinson Crouse, och som framtidens naturmänniska.
I Var bild tilltager sedan i spänning. Det är nu djurens konung
lejonet, som en natt gör pähälsning vid den lilla hyddan. 7
a Ingeniören har gätt till stranden för att tända den sedvanliga
nattbalen, med hvilken de natt efter natt försöka att uppmärksamma.

rälglslantthör Helenet lganshnödskrik uppe frän sitt skjul - hon förmår
ic e a öra nälo ör ans räddnin . När in 

inner hanglorden gdöd utanför hyddan.g gemoren kommer hem

Vidare glida dagar och nätter i ödemarken och djungelns faser.

I Nu äro de endast två. Två. som sä innerligt älska hvaranclra

hvilket de förut ej vågat Visa för lorden. 7

Nu se de älskande döden framför sig, i det att de äro på jakt
nere vid. stranden. En stor lejonhane kommer rusande emot dem
följd af sin maka. ,

Förgäfves skjuter ingeniören. sin pil mot den och skjuter fel.
Döden -e döden synes oundviklig för dem, hvarför Helena i sista se-
kunden öppnar sitt hjärta för honom, hvilket utan ord förklarar sin
stora kärlek och sin stora tacksamhet för att han räddat henne men
nu mäste hon tillsammans med honom dö och lägger sitt hufvudiintill
hans bröst, för att dö denna tunga död. ,

I nästa ögonblick smäller ett skott. Lejonhonan, som just stod
på språng emot dem, sjunker till jorden af en dräpande kula. Fram
från djungeln kommer en skara engelsmän, förda afsjälfva Helenas bro-
der, som tillkallats af deras nödsignal pä ön. I

De kommo nu tids nog att frälsa dessa, pä samma gång lyckli-
ga som olyckliga människor, hvilka voro förenade för återstående de-
len af lifvet. - Ett drama som ingen bör försumma att se.

hfl" I.Å as Mar.)- " l "

2. lliilii 0 tim

"  lill.

Den Franska marinen har i dagarna drabbats af en fruktans-
värd olycka, i det att slagskeppst Liberte exploderat, hvarvid beräk-
nats att 300 man omkommit.

I dagens tidningar läsas om katastrofen följande:

uToulon, Måndag. e- Ombord på slagskeppet Liberfé utbröt i
morse 5 minuter före 6 eld i ett af kolrumnien. Man lyckades ej släc-
ka elden och en fruktansvärd explosion ägde rum, hvilken skadade far-
tyget .sä svårt att det sjönk efter 19 minuter. Man antager att 300
man af besättningen omkommit. En del af manskapet - man beräk-
råar ett hundratal - sprungo öfver bord och räddades i tillskyndande

åtar.LL i

 

 

 

 

regi-am: 

...nom nri.L gör-frasen till dettljärran, Osterm, under beskyddaf sinbroider,V

någon båt. Lorden är .i yttersta belägenhet för de vilda djuren. I "

 

 

 stort och intressen

 

 

 

 

 

Svenskt historiskt drama. I

 I   f I lill lil
lill llill .

Spännande skildring från vensk-danska kriget
under Carl X:s regering-

Den stränga och myndige riddar Gynge har ett enda barn, den
sköna jungfru Ellen. Denne har många beundrare icke endast för sin
skönhet, utan lika mycket på grund därat, att hon är enda barnet
och arfvinge till den gamle Grynges stora rikedom. -

Skön Ellen har gjort sitt val och då hon ärft sin faders be-
stämde. karaktär, sä står hon fast därvid och ingen mänsklig makt för-
mär att ändra .hennes beslut.

A Ellens lyckliga beundrare är den unge väpnaren Olof, som med
sitt statliga och vackra yttre förenar ett godt hjärta. Men har ett stort
fel (i Gynges ögon) han är fattig som en kyrkrätta. I I

Det är en annan Eilens tillbedjare, kapten Gottfried. som riddar
Grynge hellre vill hafva till mäg. Han är en man som af-jordiska ägo-
delar har lika mycket, ja kanske mer än Gynge själf. Jungfru Ellen
kan icke tåla den mannen .och bättre .blir det .icke däraf, att han för
hennes :föräldrar4 omtalas- " ett möte, somy hon har med sin käraste, väp-
nar Olof., Riddar Gynge afskedar Olof och han drifves med spett och
.spe från slottet, Olof är dock vid godt mod, ty kriget med Danmark
stär för dörren och under ett krig är det alltid tillfälle för en tapper
och klok man att skaffa sig en utmärkelse och befordran, däraf följer
merendels guld och sedan kan man vara lika god som kapten Gottfri-ed,
som vunnit sin rikedom på ett ganska hemlighetsfullt sätt.

Olof träder i tjänst i kung Karls lifgarde och en dag dä han
har tjänst på slottet, där kungen har sitt högkvarter, ser han kapten
Gottfried sammanträffa med en viss riddar Schlenz, hvilken som am-
bassadör star i förbindelse med fienden, och Gottfried utbyter diverse
papper mot kontanter af denne Schlenz.

" Nu får Olof misstro mot Gottfried, och då. gardets chef endast
skrattar ät hans misstankar, beslut-ar Olof att själf öfvervaka Gottfried.
Hans vaksamhet får snart sin belöning, då han snart därefter-ser Grott-
fried stjäla en fästningsplan. Olof förföljer honom och lyckas slita ett
stycke af papperet, innan han slås till marken af förrädaren, detta
stycke är dock nog för att bevisa förräderiet och det sår han erhöll af
kapten Gottfried vittnar om hans tapperhet. Olof blir nu af konungen
utnämnd till officer. i

Kriget är utbrutet. Ombord på konungens slagskepp där Olof
tjänstgör, lyckas han att förhindra ett nytt förräderi af kapten Grott-
fried, härigenom är Gottfried omöjlig som rival och Olof har genom
sin raskhet stigit än mer-a i sin konungs bevågenhet. Lyckan är åter
Olof gunstig, då han kort därefter lyckas afslöja Riddar Sciilenz säsom
den som innehar den stulna fästningsplanen, pä hvilken Olof vid sin
med kapten Gottfried afref ett höin.

Sedan freden afslutits gifver den folkkäre konungen en fäst på
slottet. Unge Olof träffar här ånyo sin käraste, jungfru Ellen, men
hennes fadder riddar Gynge är fortlarande ovillig till att mottaga ho-
nom som mäg. Emellertid lägger konungen märke till sin käcke offi-
cers sorgsenhet och dä han får del af orsaken slår han honom på stäl-
let till riddare, och den mäktige Grynge måste nu anse det som en ära
att mottaga Olof som svärson af konungens hand.

lför ett rör skull.

En mycket skraltretande bild.

5- Eanus

Hejdlöst komisk.

6- i i (industri-
i man a.

En särdeles intressant bild.

 

a-

vaxfz-thcx "57235th in-Xffe- "ä

      

Ett sevärdt och intressant
program ai förstklassiga bilder


 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertniusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
v Biljetter säljas från kr. 1-2 samt kr. 7 e. m. r i
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. lJb-s.l till 6- eller ull-föreslällningen.

Högakrnrngsrunri

Biografen I Pethé.

 

 

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad &-C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain