#3937: Pathé

BIOGRAFEN J

 

oliver å Västerviks - Teater

1
k,

Fredagen den 20Voch Lördagen den 21 kl. 8,15 e. m. samt
Söndagen den 22 Okt. kl. 6 och 8 e. Vrn.

Förovisningar morl ett stort ooh intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,-  Program: e -

De sista scenerna. tilldraga sig i Kapstaden. Hundratals burar
med vilda djur inlastas på ångare och i en förtjusande scen bland pal-
merna v1d Atlantens strand finna de tu hvarandra.

Uppseendeväckande nyhet! Största Glou!

 

 

Kontinentens mest våghalsiga

äfventyrsdrama,I
direkt anlänt irån världsiirman Selir Amerika.

med enorma kostnader bar Biografen Patte
iorskaiiat sig ensamupproranderätten
i (Gästeroik.

1-Illllllll Illll

eller

liurlrntrrrnt lrllrr.

Spörmunoe anrfensnrnmn pinne
ufrifrus niioöjur.

I tjäpnuosnätfrunoe jultiscener."

Det är ett sensationsdrama af världsrang, Biografen
Pathé denna. gång bjuder på, inspelad med verklig
lifsfara, midt i Afrikas urskegar och vilda djur

af den stora amerikanska firman Selig, hvilken är berömd för
sina storartade äfventyrsdramer.

I vildt spännande scener har den stora firman Selig här
med största dödsförakt och djärfhet skapat ett drama, och i alla
detaljer lyckats att vi med skäl kan kalla det för ett enastående
djärft företag att här med allehanda urskogens vilda djur inspela
ett drama.

Denna bild går nu på segertåg öfver hela världen för öf-
verfulla hus.

Ja, hela världen talar om denna bild, som är den mest
spännande vilddjursbild, som någon gång fotograferats. Icke al-
lenast de medverkande artisternas utan äfvens fotografens lif har
satts på spel under inspelningen af bilden. Endast genom de
medverkandes dödsförakt har det lyckats att föra detta våghal-
siga företag till verklighet.

Att beskrifva denna bild förmår icke vår svaga hand, utan
den måste ses af edra egna ögon för att öfvertyga eder om dess
verklighet och kapten Kates, djurfångarens dotter lif och upplef-
velser under hennes vistelse i Afrikas urskogar.

Clarence år en ung våghalsig amerikanare, som i spetsen för
hundratals infödingar infånga vilda djur för New-Yorks zoologiska
trädgård.

I nervspännande scener se vi hur lejon fångas i fallgropar,
leoparder i jaktnät etc. Allt i den mest bedårande tropiska natur bland
vlldar och vilddjur.

Helt oförmodadt påträffar Clarence nu i urskogen en gammal
djurfångare och hans vackra dotter, men under underhandlingarna om
samarbete, angripes den gamle af pastan. I en gripande dödssceu i
sitt tält nedskrifver han sitt testamente och öfver-låter allt på sin dot-
ter Kate.

Clarences expedition drar vidare,
blockhus med sina leoparder i månadtals.
markens ensamhet skickar hon så det visitkort hon fått af Clarence
med en svart bndbärare med bön om undsåttning.

Men utanför .och i grannskapet resa vilddjuren. Vi få bl a.
bevittna en strldsscen mellan ett par jättestora lejon och ett vildsvin,
där det senare efter en törtviflad strid faller offer för djurens konung.
Lejonen har nu fått blodad tand och de gå löst på Kates hydda. Bland
sina leoparder seri man henne skjuta skott på skott. genom gluggen,
tills endast ett återstår. I sin förtvrfian släpper hon så lös leoparder-
na, och en ursinnig strid uppstår mellan dessa och lejonen, som slutar
med seger för Kates skyddslingar. Triumferande slita de i de döda
lejonen när Kate vågar sig ut.

Emellertid har Clarence fortsatt sina jaktä-fventyr. och under
sina ströttåg påträffar hans sällskap ett skelett i sanden. Bredvid lig-
ger ett hans eget visitkort. Det år genomskjutet af ei- kula, vittnande
om det slut Kates budhärare fått, och Clarence skyndar att efterkom-
ma Kates bön om undsåttning.

och Kate är ensam i sitt

Gripen af fasa inför vild- -

 

 

Ett kinematogratiskt mästerverk.
Utlandets största sensationsnummer.

Har man sett det en gång, vill man se det flera gånger.

re 

-
Gaumont-Journal.

Parisermoder, Hattar från huset Carlies. Rambouil-
let, President Fallieres mottager Prins Chakrabhons, konungen
af Siams broder. Lorient. Franska krigsskeppet sConrbets
löper af stapeln. Rom. Stora fästligheter till minne af Roms
eröfring. London. Jätteångaren sOlympics efter sammanstöt-
ningen med Pansarkryssaren sHavvkes. Hampton WiSk (Eng-
land.) Kungl. kanotklubbens regatta. Brässel, Hundaribel-
giska sjukvårdsarmén. i

Flygnytt jorden rundt.

Venedig. Efter att under månader, i följd af svårt ned-
störtande, hafva varit fängslad vid sjukbäddeu, vinner aviatikern
Frey täflingen Bologna-Venedig --Runini-Bologna. Flygvec-
kan Vid lohannlsthal. Hellmuth Hirth. En af de mera be-
märkta flygarna Bruno Buchner. Den bekante flygaren Josef
Suvelac, Hirts lärjunge, på hvilken man ställer stora förhoppnin-
gar. Ellery von Garrisson flyger på tyskt sFarmans. Kata-
Strofen i Toulon. Då franske pansarkryssaren sLibertés ge-
nom en häftig explosion sprängdes i luften. Ofver 200 männi-
skor om komme.

lrlr lrrin rl vallen.

Komiskt.

mar Dinner

har fått sig en fästmö.

Kemisk bild af första rang.

5. Karrth

Härliga naturscenerier.

lmllni mellan
rr rullar.

En mycket intressant bild.
fffÄ-t fff-ÄQZfR-Xfirsf-XAKQ
fDetin program, som upplagor Jtnpten
Jtuie eller Djurftngnrens nollor, är
ooilttorligen .ett of tre tälta som nisois

ö någon öiogrnf. (Ensurni Det, gör

Biografen until ett (reson.
wwzwgJE-gd

.W

P

 

llli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.! till 6- eller r-B-föreslällningen.

HögaktningsfulltI

Biografen Pathé

 

 

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain