#3936: Pathé

gilver à Västerviks Teater

Fredagen den. 3- och Lördagen den 4 Nov. kl. 8,15 e. m. samt
ISöndagen den 5 kl. 6 och 8 e. m.

Förevisningnr niorl ett. stort ooh intressant .

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografiens senaste triumf.yy "W
W Säsongens märkligaste nyhet.

Verklig .Iäliokonslnlnil

Skådespelet

En kärlekssaga från den homeriska
i tidsåldern.

Första afdelningen.

Ett kärleksförhållande.

Konung Diomedes sköna dotter Clio älskar i hemlighet sin
faders hövidsman, den tappre Pfiletes. En dag öfverraskar dem ko-
nungen själf mitt under ett ljufligt möte. Men Diomedes värderar
allt för mycket sin höfvitsman och älskar allt för högt sin dotter för
att1 vägra denna förbindelse, och ger alltså paret sin faderliga välsig-
ne se. " - i

         

 

Kung Haexar kommer.
Samtidigt kommer sändebud från barbarkonung Haexar med be-
gäran om gästfrihet. Diomedes ger sitt samtycke och nu se vi kung
Haexar intåga i staden åtföljd af sin svit.

Fästen.

För Hanar som mottages under befolkningens jubel, tillställes
nu stora fästligheter. Därvid kommer Clio in i fästsalen för att hälsa
barbarkonungen. Denne upptändesvid första anblicken af en häftig
kärlek till den sköna Clio.

Anbudet.

Han framställer också till konung Diomedes sitt giftermålsanbud
men tillbakavisas af denne under förklaring att Clio redan är trolof-
vad med Pfiletes. Haexar råkar dä i en häftig vrede och svär att
hämnas skymfen.

Barbarhorderna komma.

Han begifver sig genast hem, men återkommer snart och då
med en stor krigshär, med hvars tillhjälp han Vill inta staden och
VNhämmas. .

66Fienden öfver oss!66

Emellertid får en herde se krigshären komma. Han kastar sig

upp på en häst och skyndar till staden för att varna invånarna.

. Vin-ningen.

Det är torgdag och vi få nu skåda en utmärkt kulturbild från
antiken. Konung Diomedes har just afgjordt en tvist, då herden
spränger in genom stadsporten och berättar att fienden nalkas.

Belägringen.
lKonung Diomedes befaller genast att stadsportarne skola stängas

och kallar invånarne till vapen. Första anfallet afslås lyckligt; men "

i ett obevakat ögonblick lyckas barbarerna spränga en port och trän-
ga in genom denna. i
Strid.

En häftig strid uppstår nu, men barbarerna äro för öfverlägsna
och allt motstånd är fåfängt. Pfiletes lyckas draga konung Diomedes,
som blifvit lätt sårad, ur stridsvimlet och för honom till en herdes
ringa koja, medan han själf återvänder till staden för att rädda Clio.

För sent!

Då Clio märker att fiender-na strömma in i staden, gör hon de
sista förberedelserna till att lämna palatset, men tyvärr för sent. I
spetsen för en skara störtar konung Hanar in i palatset och medan
hans förföljare döda dem, som ännu hnnas kvar i palatset, söker han
upp Clio och griper henne7 utropande: "Nu är du min!u

Andra afdelningen.
Hjälparen. i;

Då Pfiletes intränger i staden finner han .öfverallt döda och såV
rade. Han tränger sig dock fram till palatset och ser genom ett fön-
ster Clio i en sal, där I-Iaexar vid bägaren firar segern med sina man.

1 Ulio i stor fara.

Slutligen stiger den rusige -Haexar upp och griper den stackars

Clio och för henne till ett inre rum.
Hvad är att göra? 1
Förtviflad ser Pfiletes allt detta, men kan intet göra för att rädda

henne. Då får han en gudomlig ingifvelse. l-Ian tränger sig ned i
palatsets källare och antänder där ett bål.

Räddad.

Under den förvirring som uppstod genom branden, lyckades Å

Pfiletes komma in i palatset och just som Hanar vill omfamna Clio
intränger Pfiletes och dödar konungen samt för ut Clio.

Gudomlig räddning.

. Men nu strömma barbarerna till och flykt synes omöjlig. Clio
ber då Pfiletes döda sig, men innan han hinner fullborda den hemska
gärningen inträffar ett underverk. Palatset-s väggar ramla,lbegraf-
vande förföljarne. Tackande gudarna, omfamna de räddade hvar-
andra och med dem instämmerkonung Diomedes, som de sedan
hämtat.

Denna film, som kostat enorma summor genom
dess enastående praktfulla dekorationer, är ett abso-
lut enastående kinemåtografisktwerk. "

5,000 personer ha medverkat vid dess inspelande.

Städer brinna och palats störta.

Konstnärlig lologrolorlng Mästerligt opel.

 Program: 

 

 

 

 

 

 

v v v v v v v v v v v ol r v v f
ett det om det ett ga, det ere ett ett ett ett att

0 O O O 0 O Q

Nim! ÄWOMI Ända-ll hdtv! AV r; I; "05 N; "sl 0 "f "- "0
g . c r x u 0 u hu u ln u in. u in 053 in ut nu ut in. ul
nu? 12.2! ett? ett? 1:80: en? 1:30: 11:95 1:30: att: att!

:ozon nagon i
.- .. - - .-

 

 

I Sensationsnyhet från världsfirman "Kalem"!
W

-Från Amerikanska inbördeskriget 1864..

Generalen vid en af de federerades divisioner uppmanar dem
som frivilligt vill vara med om att per lokomotiv gå inom de confe-
dererades linie. I

Ett antal män anmäla sig genast och bege sig i väg-under befäl
af en kapten Andrews. Undgående den tientliga patrullens uppmärk-
samhet komma de, genom att simma öfver en bred flod, in på lien-

   

dens område.

Vid Big Suanty togo de så lokomotiv och en lastvagn med hvil-
ka de bege sig ut på linien, brytande upp järnvägsskenorna här och
hvar efter sig.

Emellertid har under tiden järnvägsfolket upptäckt det skedda
och varskor de i närheten varande Confedererade, som genast med
ett annat lokomotiv begynna förföljelsen.

Denna förföljelse och därmed förenade strider framställes här i
de mast spännande pointer.

Afdelningarna äro i korthet.
I högkvarteret.
Ett farligt uppdrag.
uFarvälu. x
3 dagar senare. .
Första åsynen af fienden.
Ett farligt gömställe.
Öfverfallet
Upptäckten.
Allarm.
10. I fiendens högkvarter.
11. Förföljelsen.
12. Ett bryderi, som afhjälpes.
13. Bränslet slut.
1.4. i  foster-landet. Y-
15. Ingen barmhärtighet.

fogeölgplrp-SÄJNl-v

Denna bild är den mest nervspännande som
Visais ao någon biograf

 

 

- - .
10:-- -13-1- :ot-"w i" ma :en .1:a i :a .wa-:n - - - -.- -

. i. O O .o
140.9! 120.01! 12"!! får! IM!! fm! row: ha! u w 0 i "i" 5.0" "Om
dom". iväg. 490.2 :då ha? :på hö? 10:00 fo ...w Iz. jaga! 100.02! 110.0!!
mt 4:44 4:31! 4435? Ägg? i;th 4222.? 44";sz 4332,? dig? 4223? dig? dig;

 

 

 

 

.f llll illllllll ll lll.

Sim-attsuccés.V i
En befängd skämtbild som söker sin like. Alla måste skratta.

. frin rlo inn nnlri .

V Vid floden Vaoluses källor.
Öfverdådigt fin, kolorerad natnrbild, utgången från världsfirman
Leon Gitumont.

i

Föranstaltad af Maharadsehan af Baroda.

Baroda. är hufvudstaden i den engelsk-indiska vasallstaden Baro-
da med ett innevånaràeantal af c:a 100,000.
Maharadschan at Baroda  jämte Maharadschan af Kachmir-en "

Indiens under:

 

 

5.

 

i af-de "rikaste furstarne i Indien.

Maharadschan af Baroda har med anledning af en större fästlig-
het anordnat de storslagna elefant- och buffelkampar som vi genom
vår bild framvisa. i

Tilloppet af åskådare är fenomenalt stort och hälsas segrarne af

storartade ovationer.

. nln nn lnln.  

Komisk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"i -Konsertmusik af Kapellet NONAN.
ENTE: salongen so iire, 1Liikininn .as are, earn 25 om.
Biljetter säljas från kl. l-2 samt kl. 7 e. m. I
- Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller 8-flireställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett fint program

 

Västervik 1911.

C. O. Ekblad 81 C:o.

 

 utsökta bilber.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain