#3932: Biografen Excelsior

IOGRAFEll

i -

gifver stor föreställning åV

 
  

Templarsalen i Lindesberg
Söndagen den ll Nnnemben lllZ Id. d eeh Id.- 8,30 e. m.

Gå dit och se det storslagna programmet och Ni skall sä-

 
   
 

fiörsla aldelningen: ,
I. scenerier Jurabergeno Storslagna alpvyer. -

Vär fil-m återger åtskilliga lika vil-

  

Bergssystemet jura sträcker sig ning frän nordväst till sydost. De

  
 
   
 
 

 
 
  

  
 

frän Rhone medanför (Geneve inord-
ostlig riktning till öfre Main. De här
visade bilderna härleda sig frän
fransk-schweiziska Jura (utom den-
na finnes Schwabiska och Tyska j.)
ett starkt verkadt kedjeberg med rikt-

.. illvenn Wesllen nnn en ddslnddn vid den elelln.

sydöstligaste och högsta kedjorna hö-
ja sig brant från schweiziska hög-
slätten. De förnämsta topparna äro
Cnét-de-laneige, Reculet, Mont Ten-
dré, Dole, Halsennatt, Röthiiluh och
Weissenstein.

da som vackra partier frän dessa
alpomräden. lHöga fjälltoppar, svind-
lande bràddjup, vilda fall och forsar,
storartade järnvägsanläggningar etc.

omväxla.

Sevärdhet för alla naturvänner.

lMycket roande.

I

Stort, spännande amerikanskt skådespel, skildrande det fasansfulla lifvet i Amerikas
vildmarker bland tiendtliga indianstammar.

Aldrig har väl ett drama arrangerats i

Öfverste Westley har en enda dot-

ter. Vid sina långa ridturer i sko-
gen ätföljes hon alltid af sin barn-
domsvän Roth Adams, en ung ser-
geant Vid faderns regemente, deras
vänskap ö-fvergär emellertid till kär-
lek och de lofva hvarandra trohet.
En dag under deras vanliga ridtue
rer komma de till eNevada Falls).
De binda hästarna vid foten af fal-

let och begifva sig till fots till

komma återfinna de icke sina hästar,
hvilka under deras bortovaro stulits
af en indian, under deras försök att
finna dem gå. de emellertid vilse
och blifva slutligen nödsakade att
tillbringa natten i skogen. Dä dot-
tern icke återkommer sänder öfver-
sten en skvadron pä spaning efter
dem, hvilka också. slutligen finner
dem. Vid .terkomsten till lägret blir
sergeanten Wtrots sin ätskades bönerP

vackrare omgifningar än detta. Men det är också upptaget
i YOSEIIIITDALEN, och bättre bakgrundsmotiv kan man näppeligen finna fiir en skildring som denna.

En manad senare utbryter emel-
lertid krig mellan trupperna och in-
dianerna. Vid en öfverrumpling äro
öfversten och hans dotter nära att
tagas till fänga ai rödskinnen. Adams
får nu tillfälle att visa sitt mod och
med fara för sitt lif lyckas han räd-
da denn. Hans utnämning till löjt-
nant följer och med den öfverstens
löfte att. som brud fä hemföra hans
Vdotter. -

:DE NYA SKOENA-

Amerikansk sensationsnyhet!

 

 

 

wYasarmite Valley). Dä de åter- arresterad.

natpiusuogesuas :Isuezgyatuv

  

 

    

-
:hl
-

Urk blommornas lif.

Lika praktfulla som Iärorika interiorer från växtvärlden. Kinematografi i färger.
Sticfklingen afskiljes och planteras. - Omplantering i större kruka. ä Plantan beskäres. - De mindre utvecklingskraftiga
knopparna borttagas. w Åtta dagars tillväxt p-ä tva minuter!

En ny kinematografkonstens triumf!

i - kert rekommendera det för EdraA vänner och bekanta.

 

  

Amor på lur. i

Bustspel.

Ändra fildelningen.-

  

Biograf-Succé! Biograf-Succé!
..gàtt=l=n==n=l=äi,gg
O 6

 
 

i Den Sköna Helena "

  
      

och .
Konstfllm.
. Sdafven öfverbringar till Mene- 10. Trojanerna glädja sig öfver gre-
laos underrättelse härom. - 4 kernas affärd, och
Grekerna besluta ett hämadstå-g 11. för att tacka gudarne släpa de

 
  
 

hästen in i staden.
. Hästens storlek tvinga trojaner-

 
 

tager afsked af sin gemål He- fen" 12

 
  
   
     
    
    
  

lena. 8. Trojanerna tillbakasiå greker- na, att nedriiva stadsporten.
I . 1. , nas sista anfall. .

3.. Paris, Triamos stone, kommer 13. Greken Slchaeus ser detta och
som sändebud till Menelaos skyndar tillbaka till grekiska
har. u ll- flottan.

4. Palgåsl 1:örklarär Helena SHI 9. Grekerna rusta sig till uppbrott 14. Staden stickes i brand.

r e . I

 
 

och lämna kvar utanför Troja, ,, .
en jättehäst, Som Skall Skyd- 15. Grekerna eröfra Troja.
da deras hemfärd. 16. Paris död.

 
 

5. Paris bortför Helena med gud-
innan Afrodites hjälp.

 
 

 

 

 

 

I. 6
1. Homeros besjunger hjältarne i
nrojanska kriget. 7.
2. Menelaus, spartanernas konung, mot TmJa för att aftvå Skym-

 
 
 

 Detta storslagna skådespel bör ses af alla. 
Oo För den spännande handlingen redogöres i bifogad, elegant illustrerad bilaga. Q

  
 

o. Q...
0en=n=l:l==n=n=ia.-

  

Bannfineställning Id. 5 e. m. Entne: äldre 25 ine, hann lll dne.

Till föreställningen kl. 8,30 e. m. äga barn ej tillträde annat än i föräldrars
eller målsmäns närvaro.

Entne: 50 ine lön äldre, 25 dne-fdr hann.

Vördsamt

fingralen åxelsior.
I. LindblOm.

 
  
 
 

 

  
     

.w
.

Lindesberg 1912,

  

 

 

Bergslagens; Tidnings A.-B:a Tryckeri.

Information

Title:
Biografen Excelsior
Printed year:
1912
Place:
Lindesberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain