#3931: Biografen Excelsior

BIOGRAFEH

gifver stor föreställning å
Goodtemplarsalen .i .Kopparberg I
Onsdagen den l-ilenemhcr 1912 kl. 8,30 e. m.

Gå dtt och se det storslagna programmet och Ni "skall sä-
kert rekommendera det för Edra vänner och bekanta.

Första aldeln inge-n:
I-leltimmesbild! I-Ieltimmesbild!

4å1=========iågg

0:69 oo
o
n

I

I
ll-I,
ut,

Svensk kinematografisk konst.

Regina von Emmeritz

och

Konung Gustaf ll fdoli.

Historiskt, dramatiskt utstyrselstyeke efter motiv
af Z.. Topelius och August Blanche.

En storslagen, vacker bild!

Broschyrer tillhandahållas vid ingången. .

.4:i========nllnn
Ändra aldelningen:

Zigenatkätlek.

En särdeles vacker, kolorerad bild!

lll mp ani farl

En ny, storartad uppfinning på flygomràdet.
Ett hydroplan. är, såsom namnet angifver, en flygmaskin som startar i vattnet. .Filmen ätergifver en

dylik märkvärdighet, hvilken synbarligen fungerar fullt tillfredsställande och lämnar ett nytt prof pà den.
modärna teknikens oerhörda skapat-förmåga.

M" Bör ses af alla! .W

i

:Q
, Ö
...I-
On:====

3arnåu86arn en.

En liten rörande barnsana.

Änkegrefvinnan Y. ser till sin, hus. Där komma de under goda ändtligen hunnit det sökta paradiset,

gränslösa sorg sin enda älskling på,
jorden., en späd dotter, hennes enda
barn, ryckas bort at" döden, och det
blir henne så tomt och ödsligt i det
rika hemmet, som nu helt förlorat
sitt värde för henne.

Än hårdare har dock ödet samti-
digt drabbat två, stackars små. flic-
kor, som för länge sedan mist sin
far och hvilkas mor äfven nu skiljts
hadan. De ha icke ens längre ett
eget hem, utan u=plptagas i ett barn-

och fromma systrars vard, men.. de
kunna icke glömma sin mor, flsom
gått till himlem. Och sä, besluta de
sig för att uppsöka henne där, och.
när barnskaran. en dag är nte och
leker, skilja de sig oförmärkt fràn
den och ge sig ut på sin hopplösa
vandring till sin mor. Här i värl-
den spörja de emellertid förgäfves
efter himlen. Icke ens när de nätt
grefvinnan st slott, hvars härlig-
lheter kommer dem att tro, att de nu

finna de den efterlängtade. IGlrätan-
de se de sitt hopp äter gäckadt.
Men grelfvinnan, rörd af de Smàs
Vackra berättelser om sin kärlek till.
modern och sitt fåfänga sökande ef-
ter henne, gifver dem själf en ersätt-
ning, så godt hon kan, för hvad de
förlorat och finner en sådan, för
hvad hon själf mistat, genom att
uplptaga dem i sitt hem och bli en

, andra mor för dem.

 

 lär lalvlas lit ärlva en Damer.

Komiskt dressyrnummer.

IBabylas farbroder, menageriägaren, är död, och. vid arfskiftet blir var hjälte ägare till en panter, hvil-
ken i sin n-ya tillvaro Visar sig synnerligen skämtsam och wulppseendeväckandea, åstadkommande allehanda
galenskaper, som icke här kunna specificeras, utan m à st e s es!

M" Ovanligt skämtnummer. "W

Entré 50 äre för äldre, 25 tive fiir barn. I

Vördsamt

fingralen åxelsior.
i 1. Lindblom.

 

 

 

Lindesberg 1912,
Bergslagernas Tidnings A.-B:sTryckex-i.

Information

Title:
Biografen Excelsior
Printed year:
1912
Place:
Kopparberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain