#3930: Biografen Excelsior

2.

 

4.

  
 

 

"C

 

 
 

OGRAFEII

x E L s I I -

gifver stor föreställning å

 

 

Templarsalen i Lindesberg
Söndagen den wl lettmbwlllzwkl. G uth hl. 8,30 t. m..

Gå dit och se det storslagna programmet och Ni skall sä-
kert rekommendera det för EdraV vänner och bekanta.

it

fit-örrtal fildelningen.-

Wladikowkas.

Kaukasiska bilder.

Wladikofwkas är en- fästning och hufvudstad i provinsen Tereky i Kaukasus vid floden Terek och vid
andpunkten af den frän Syd-Ryssland (Rostov) anlagda järnvägen. Staden anlades år 1800 för att skydda
O

den stora grusiska militärvagen och är en liflig handelsstad.
I" h ... n .
0

:Filmen atergifver en del intressanta bilder fran lifvet i Wladikowkas.
Pittoreska vyer.
Utomordentligt intressanta aktuella snapshots från amerikanska idrottsplatser.

1. Förenta StaternasI president Tatt, fl. Längdsprang. 9. Samtliga segrare vid. master-
som gast vid en idrottstäflan. 5. lOO-.meters löpning med flygan- skapstäflan.

2. Under oerhörd tillströmning af de start. m -. 1- -
åskådare ga masterskapsomn. 6. sieggkasming 0011 kuiswmrng. i" t Igår åläeffäåjkiftummåiffäje ma
game af stapeln i Pittsburg. 7. Diskuskastning. " I i

3. Häcklöpning. 8 Höjd- och stafsptäng. I

     
 

    

 
  

 
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

V 1 Y Y 1 1 1 Y 1 1
n. n. n. n. vn. q. q. n..

        

Från Amerikanska västern! Spännande drama!

Ett ödets utslag.

Ett andligt och ett värdsligt bröllop.

rar, Mary. och Jenny, bli förfärade om den älskade tillfrisknar skall hon
öfver att sfå en karl i husets. Den taga nunnedoket. Den sjuke gm
väntade-anländer emellertid, oclrrde gar krisen, och Ålen-öl:th förklarar han Å

Den unge artisten Charles Hill är
sjuk och blir älagd att resa till syd-
ligare luftstreck. beslutar sig

för att besöka en i New Orleans bo- unga flickornas förfäran förbytes sin kärlek för Mary. Hon omtalaratt
satt gammal vän till hans mor, och ganska snart i en varmare känsla. hon besvarar hans kärlek, men att
vi se honom vid en glad fest taga för den elegante, alskvärde unge hon är bunden af sitt löfte, ochhen-
afsked af sina vänner för att anträda mannen. nes hängifvenhet tager sig ett nytt
sin resa. Snart råkar Hill ut för en svår storslaget uttryck: genom hennes be-

lungsjukdom, sä att han sväfvar mel-
lan lif och död. Båda de unga flic-
korna gripas af förtviflan, och Mary
ger inför madonnan det löftet, att

Gripande bild ur lifvet!

medling blir Charles och Jenny för-
enade i ett lyckligt förbund, medan
hon själf firar wandligt bröllopr med
kyrkan.

Hos hans mors väninna där nere
i New Orleans slår underrättelsen
om den unge konstnärens ankomst
ned som en bomb. l-Iusets bada dött-

lilllll "lll llllll. lllllllll [Illlllllll ll. lllllllillll i thlllll.
w En grundlig husrengörning.

Ett par ungdomar ha fatt tag i en vattenslang, som användes för rengöring af en gård, och tveka ej
ett ögonblick att använda den pä sitt särskilda sätt. Alla hyresgästernas rum i alla våningar få: påhälsning

 vattensträlen, som slutligen spolar ut bäde möbler och hyresgäster. -
Ett uppsluppet roligt skämtstycke.

 

andra fildelningen.-

Heltimmesbild!

I-Ieliimmesbihl l.

  

 

Iodärnt verklighetsdrama i 2 delar, 46 tablåer.

HUF VUDPERSONERNA :
Miranda spelas af Fröken Gerda Christoffersen

I i fr. Casino-Teatern.
Herman, cirkusartlst ....... .. Hr Björn Björnson.

Georg Brown, godsägare Hr E. Neergaard.
Cirkusartister, landtmän, adelsmän, godsägare, värdshusgäster m. fl.
Handlingen tilldrager sig i våra dagars Frankrike, dels å. Browns gods dels å landsbygden i närheten.

Första afdelningenI q 16. Ett lif i arbarhet och glans. 30. Ett farligt par.
- m du. :åland förnämt folk. 31. Bakom kulisserna.

q.. I a" . , I I . I lesten pä slottet. 32. Fattig.
I" (äggen Och Muandas första 19. Mirandas dans. 3 . Ett långvarigt sjukläger.
2. Cirkus Loran 20. Skandalen. 34. Bland ormtjusare och svärdslu-
5, I Cirkusstanel; 21. Äfventyrerskan sitter kvar i kare.
"I y I. " I Miranda. , 35. Den sista resursen.
4" :såväråääåner Om ett möte 22. Miranda längtar äter till artist- 36. Vagabonden.
5. Falskhetens Belönin f hfvet. 37. Grefvinnan gatsàngerska.
6- Efter föregå-11mm eng. 23. Herman och Miranda återfinner 3& Ett lif i elände.
7 Så, d ä"d b g " hvar-andra. 39. Pä värdshuset.
8" På :litet-Il å cdi-agent" 24. Ett raskt beslut. 40. Dansa.
9" Miranda hog räven 2-5. MirandasÅ flykt. i 41. Arresterad.
10- En handel kärlek 26. En smärtsam upptäckt. 42. Ensam.
11- Ett älk. , " 27. Borta för alltid. 43. Längtan efter sitt barn.
t V 01: Caféet möte. J 44 I det gamla hemmet.
12. aga on . . .
13. Trä(Lgårdsfeiswl,I v Andra afdelnlngen. ggnàlàgafq? Syngåfkå
14- EII något för häftlg älskafe- Konstnär-sundet. " I e gl nes n l

I. Fem år senare. 28. I varieterestauranten.
15. Miranda. Grefvmna. 29. Artisterna Herman och Miranda.

 

 

  .l w w "Il w

Fjrortonårige dragspelsvirtuosen E. Ringström en
från Kopparberg konserter-ar.

Entré lll in för äldre, 25 än för han.
l

  
  
 

Vördsamt

.fingralen åxelsior.
I. Lindblom.

X

  
 

 

 

 

Lindesberg 1912, I

 

([:rgslagernas Tidnings A.-B:sTryckeri.

Fz-J

Information

Title:
Biografen Excelsior
Printed year:
1912
Place:
Lindesberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain