#3929: Biografen Excelsior

Vi befinna oss ombord på1 den sto-
ra, eleganta passagerareangaren ute
på. Atlantiska oceanens oroliga vå-
gor. Passagerarna roa sig pä bästa
satt ombord, medan fartyget styr
han mot det rika landet där nere i
Afrika. Rundt omkring synes endast
hafvet, hvars enformighet afbrytes af
passerande fartyg.

2., Fä

Jack och Minnie älska hvar-andra,
och den unge mannen infinner sig
ho-s Minnies fader för att anhålla om
hennes hand. Men han får bestämdt
afslag. Ett försök af flickan att be-
veka fadern misslyckas likaledes.
Men Minnie är en handlingskraftig
kvinna. Hon låter i hemlighet viga

Den ryske polischefens hustru är
en kvinna med nobla tankesätt och.
varmt klappande hjärta för de fattiga
och nödlidande. Öfvertygad om de-
ras ärliga sträfvan för de armas och
för-trycktas väl, later hon sig intagas
i ett hemligt konstnärssällskap, som
polisen länge haft ett misstänkt öga

a.
Vid första sammanträdet hon är
med pä, tränger polisen in i rummet,
ooh till sin fasa upptäcker den fruk-
tade polischefen sin hustru bland de
innevarande. Med ett par ord later

Mont aBlanc är som kändt Alpernas
högsta berg, 4,810 meter högt. Be-
stigandet af denna världsbekanta
topp är förklarligt nog förenadt med
oerhörda mödor och faror, och man.
gen har ock satt sitt lif till vid för-
söket. I sällskap med tre djärfva

August Blanches sensationsskadee
spel ejärnbärarem skrefs 1846, be-
arbetadt efter hans berättelse med
s-amma namn. Det är indeladt i tre
akter och sex tablåer. :Första gän-
gen gafs stycket på. Djurgårdstea-

. Y

 

 

 

 

Templarsalen i A
i Söndagen den 15 lleeemhen llllll hl. Green kl. 8,30 e. m.

Gå dit och se det storslagna programmet och Ni skall sä-
kert rekommendera det för Edra vänner och bekanta.

 
    
       
  
 
  

IOGRAFEN

-

gifver stor föreställning å

Lindesberg

Sa göra vi besök i Dakar, den be-
fästa hamnstaden i franska kolonien
Senegal, på1 södra kusten af Kap
Verdes halfö. Sedan den vackra
staden besetts, fo-rtsättes färden mot
söder. Snart fa vi" i sikte Pierre
Leone, en osund kuststräckning i
Öfre Guinea frän Kap Verde till
Kap Messurado, och göra som hasti-

Intressant film.

En munter skämtbild.

.. i äkemiigt gi fetma .

Intressant familiedrama.

sig med Jack, och sedermera lagar
hon så, att såväl hon som mannen
bli bjudna på: en veckas vistelse hos
en vännina till fadern, fru Barring-
ton, ute pä hennes vackra landtstäl-
le. Ingen vet här, att de båda äro
gifta med hvarandra, och det häller
därför pä att bli skandal, när man

Väl utfördt stycke.

Amerikansk scenisk konst.

Bhelen län tsnnens hemlige polis.

Stort, gripande skådespel i 38 afdelning-ar. En historia. skildrande rysk despotism.

Handlingen försiggår dels I Set Petersburg, dels I Newyork.

han sina underlydande gå, och för
att rädda sin hustru bryter han sin
bana och flyr i sin hustrus sällskap,
förklädd till Amerika. Här uteiden
fria västern slär han sig, sin hustru
ovetande, fram som kypare på. en
bättre restaurant. ,

Åren. gä. En son som födes växer
upp och tager sina examina med
heder. Han blir kär i en studiekam-
rats syster och trots faderns önskan
att dröja något kommer giftermålet
till stand. Slumpen vill att bröllops-
middagen skall afätas på samma re-

Gripande och medryckande.

Där den eviga isen rår.

alpvandrare bestiga vi det ahvita
berget). Vår vandringsstig gär öf-
ver Giantens gletcher och upp på.
toppen af Giantens väldiga nande.
Pä 3,500 meter släs det provisoriska
tältet upp för en stunds välbehöflig
hvi-la, hvarefter det äter bär mot

Naturbild af rang.

En konungarike för

Låt bli att skratta om Ni kan.

tern den 5 aug. 1846 och upplefde
under ett är ej mindre än 43 repre-
sentationer. Det har sedermera upp-
förts pä åtskilliga andra hufvudstads-
teatrar pä 50-, 60- och 701talen.
Nar ejärnbararem nu bearbetats

Extranummer:

Vördsamt

Eiogralen åxelsior.

lo  .1,1

   

Första fildelningen.0

På resa i Kongo.

Vackra siö- och landscenerier.

gast en titt pä kolonien Sierra Leo-
ne. Här stiga vi pä tåget och göra
en tur till det inre af landet, ett af
världens pä samma gang yppigaste
och osundaste trakter. Och så. ga vi
äter ombord för att nä målet för var
resa. F-

rgfläcken.

0

kommer under fund med, hur förtrö-
ligt de umgås. Men sa uppenbaras
anledningen för värdinnan, som äta-
gier sig att ställa allt till rätta, hvil-
ket hon också med någon svårighet
lyckas, hvadan slutet blir fröjd och
frid samt familjelycka.

staurant, där den gränade, kyparen
serverar. Sonen vet lika litet som
sin mor om faderns yrke loch det
kommer till en pinsam scen. En af
de närvarande gästerna igenkänner
den gamle mannen, som han lange
förgäfves sökt, och har glädjen med-
dela honom tsarens näd- och hans
medgifvande till förnyad. anställning
i det mäktiga rikets tjänst. Den gam-
le kyparen kan äter intaga sin förloe
rade sociala ställning.

 

Bestigning af Mont Blanc.

höjden, långsamt men säkert. De
vyer, som här uppe bland snö och
is erbjudas, äro så underbart vackra,
att man väl kan fatta den entusiasm
hvarmed alpvandrare beskrifva sin
färd.

en krage.

andra aldelningen:

l-Ieltimmesbild!

För kinematografen efter August Blanchs drama.

lscensatt af 11.-8. Svenska Btografteatern, Kristianstad,

för biografduken, ha en del scener
mast utarbetas, medan andra äter
för tydlighetens skull tillfogats. Li-
kaledes har sista akten icke befunnits
lämplig för bearbetning.

iölympislea spelen.

Entré 50" öre.
ånga öarn dilieller Ii!! detta program.

- Fjortonårige dragspelsvirtuosen E. Ringström
från Kopparberg konserten-ar.

 
  
 

 

 

 

Lindesberg 1912,

Bergslagen-nas Tidning-s A.-B:sTryekeri.

Information

Title:
Biografen Excelsior
Printed year:
1912
Place:
Lindesberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain