#3928: Biografen Excelsior

4. . 

 

 

 

Försla aldelningen:

Heltimmesbild!

Folkets vilja.

Ett kärleksdrama från samhällets höjder.
Konstfilm i 50 afdelningar.

Prins Leopold al Kronborg ............. ..
Furst Wolmer v. Krakau ................ ..

Ett par vilsekomna.

Den vackra vägviserskan.
Adjutanten fotograferar.
Vid vattningsplatsen.

När kärleken vaknar;
Vingskjuten.
Jaktsallskapet.

:Ett schackparti.

Prinsen längtar.

Hvad adjutanten fotograferade.
Hårlocken.

Adjutanten handlar.

Hos änkefru Hjort.
Sommarbostaden hyres.
Ett gladt budskap.

Pa landet.

Ankomsten.

Ett återseende.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.andra Målningen: I 
Revy öfver veckans nyheter.

Senaste Vecko-Journalen, som innehåller verklighetskinematografier från olika delar af världen. I,

Twin-ag o ch .yli-(tåg.

 

Vi föras till en liten. station pä
de kanadensiska jarnvagarna. Tvä
järnvägsman rivalisera om en ung
kvinnlig telegrafists kärlek, till en
början synes hon villrädlig, men
vänder snart sitt hjärta mot james.
Hon beseglar sitt val med en kyss.
tilll hvilken rivalen, Charles, oförmö-
dadt blir vittne. Han svar den an-
dre en blodig hamnd.

Snart yppar sig ett tillfälle. Bada
rivalerna skola i tjansteärende med-
följa taget nzr 26 och Charles har
sin post som bromsare på. en af vag-
narne. james kommer tillfälligtyis
förbi och Charles beslutar sig att
strax sätta sin hamdplan i verket.
l-lan kastar
stryper honom.. För att dölja brottet

lmp. Film.

Sommar-sol-

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdornlig lycka och glädje andas ur hvarje scen af denna alsk.
liga bild. Man formligen fattar intresse och kanner sig glad vid åseendet af de tre lyckliga studenterna och
Klara, som plötslitgt ser sig på. den öfverhlifna kartan, vet dock att hjälpa sig ge-
nom att sjalf köpa och sätta en gyllene ring pa sitt finger. Visserligen den falsk men hennes lilla list
lyckas och snart är den utbytt mot en akta, och glad sällar hon sig till de andra tre lyckliga paren.

deras alskliga kärestor.

I len kvinnliga lnln

sig öfver rivalen och i

HUFVUDPERSONERNA:

Lyckliga dagar.
Ungdomsglädje.

Den första kyssen.
Stadsrådet.

Ett ödesdigert beslut.
Posten. kommer.

En blixt fran klar himmel.
Sista nyheten från hofvet.
Ett brustet hjärta.

Änkefru Hjort tröstar.
Afskedets timma.

Förbi.

Hos kungen.

Döda icke min kärlek.
Hvad landet krafver.
Kungamakt.

Stilla sorg.

F örlmalningen tillkannagifves.

 

Komiska clowner.

 

kopplar han sa af vagnen, dar den
fallne kamratens kropp ligger och
nu upprullas för vara ögon nagra
episoder den våldsammaste spän-
ning.

Först se vi den misshandlade vak-
na till. lif igen. - det nesliga brot-
tet har nämligen ej lyckats - och
finna, att han befinner sig pia taket
af en jarnvagsvagn som allt hastiga-
re rullar nedför en sluttning af ba-
nan. Den olycklige ser ingen utväg
att hajda vagnarnas rasande fart.
När .han rusar förbi ett litet stations-
samhalle lyckas han emellertid ge
en signal, som föranleder afsändan-
det af ett telegram, hvars mottagare
ar just hans egen fästmö.

Dödligt förskräckt öfver den fara

Spännande och lifiullt!

 

Amerikanskt lusispel.

Entré 50 öre, Barn 25 öre.

.Wela programme! tillåtet lör öarn.

Fjortonårige dragspelsvirtuosen E. Ringström
i från Kopparberg konserten-ar.

Vördsamt

.73i09ralen

1. Lindblom.

Hr Carlo Wieth.
Hr Einar Zangenberg.
Frk. Ingeborg Larsen.

 

nnlislens hjilletlid.

Ett uppförande drama ur verkligheten. - Rivaler i lif och död.

f ii ei lörhil Stanna ut inlägggå
I DERAFE"

EXELSI

gifver stor föreställning å
Templarsalen i yLindesberg
Söndagen den 29 December lllZ kl. 6 och kl. 8,30 e. m.

Gå dit och se det storslagna programmet och Ni skall sd-
, kert rekommendera det för Edra vänner och bekanta.

 
 
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

lHeltimmesbild!

37. Allt hopp ute.
38. En förstående vän.
39. Adjutanten handlar
hand.
40. Kolm med mig.
Jag mäste se honom ännu en
gång.
Vid målet.
Det sista mötet.
Förspild lycka.
Stackars prins.
Farväl för evigt.
Eder brud väntar.
Förmälningen.
Folkets hyllning.
En bruten lilja.

pa egen

 

hvari james svafvar skyndar hon
i bort och lyckas fä med sig nägra
karlar i en ängdressin, som nu an-
ställer en vild jakt efter de lösa vag-

 

narna. l. allra sista sekunden lyckas
Vågspelet - ängdressinen hinner

fram. till en. växel och kommer tids
nog att kopp-la in vagnarna på ett
sidospår. Charles ar räddad.

lVlen samtidigt har den hjältemodi-
ga unga flickan raddat lifvet pä hun-
dratals personer, ty minuten efter
kommer expresstäget framrusande pä
samma spår från hvilket olycksvag-
narna nyss bortkopplats.

Till. sist ia vi. se hur missdadaren
föres till sitt väntande straff.

 

mp. Film.

 

 

 

åxelsior.

 

 

 

 

 

Lindesberg 1912,

Bergslagen-nas Tidnings A.-B:sTryckeri.

n .

4

Information

Title:
Biografen Excelsior
Printed year:
1912
Place:
Lindesberg
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain