#3925: Fyris-Biografen

FYRlS-BOGRAFEN

s Järnbrogatan lt] s

Program

Torsdagen den 28w Söndagen den 26 November 1911.
:z

 

 
 
  
  
 
   
    
    
    
  
    
   
  
   
  
  
    
    
  
    
  
   
 
   
    
    
     
    
    
  
    
  
 
   
  
  
  
   
    

 
 

 

 

1.
Niagara-fallen.

Niagara fotograferad af vår egen fotograf, som för närvarande år stadd
på en världsturne för fotografering af naturbilder.

2.
Tre små kissar.

Förtjusande bilder ur djurens värld.

Brehm, den store djurkäimaren, yttrade en gång, att. människan har tämt
katten för att få smeka tigern. Det är drag ur tre dylika små rtigerungarsw lif, tre
de allra näpnaste kissemissar, som vår film upprullar, där all den smeksamliet och
graciositet men också den vilda, otämda naturen hos tigern kommer till sin rätt.

Ingen djurvän bör föl-summa detta nummer!

Den frivillige från 61k

Spännande skildring från amerikanska kriget.

Gabe, den fattige landtmannen, ser en dag en massa trupper tåg-a förbi och
förstår att en drabbning är förestående. Och då äfven han gärna vill offra sitt var-
maste hjärteblod för att rädda sitt fädernesland, skyndar han in, stoppar några ku-
lor i en väska och griper sitt eget gevär för att begifva sig till fronten. Matie, hans
unga hustru, beder att få följa honom, och då han afslår denna hennes bön, beslu-
tar hon, att honom ovetande begifva sig till hären. På vägen öfverraskas hon af
ett kompani förbundstrupper, men lyckas dock undkomma dem och förena sig med
de trupper där hennes man år. Och snart. erhålla de nya rekryterna elddopet.
Gabe, stådse i värsta striden, blir plötsligt svårt sårad, då Matie visar sig och räd-
dar hans lif, samt lyckas föra honom till ett fältsjukhus, där han snart tillfrisknar.
Och sånkunna de båda i lugn och ro begifva sig till sitt hem.

Annu fyrtio år efteråt älska de dock sitt hemlands flagga, fast de dock nu-
mera äro lagliga undersåtar under stjärnbaneret.

Bilden, som är spelad med ovanlig realistisk kraft, innehåller en af de mest
spännande strids-scener som någonsin visats.

4.
Katta thclmqg.
rUtförd. af Förenta Staternas lätta kavalleri.

Af alla ryttare- och militärbilder, som hittills hafva blifvit kinematograferade
intager helt visst ofvanstående bild hedersrummet.

Det en sann njutning att se med hvilken prestation och lätthet Kadriljrid-
ningen utföres af Förenta Staternas lätta kavalleri.

Med stigande förvåning och intresse följes de olika turerna af åskådaren, som
helt visst skulle önska att bilden hade Varit ännu längre.

En av de intressantaste film vi varit i stånd att förevisa.

5.

Little Moritz på jakt i afrika.

Komisk scen af Machin.

Just i dessa dagar har i dagspressen förekommit meddelanden rörande de
oerhörda resurser, hvaröfver de stora filmsfabrikerna förfoga. Den bildserie som
här visas är en särdeles belysande illustration härtill.

Little Moritz har jämte en vän tagit en liten afstickare ned till Afrika för att
fånga storvildt. Försedda med riklig utrustning och svarta bärare tränga de in i
urskogarne, och det dröjer ej länge innan de möta villebråd - först en hyena så
en panter och till sist en noshörning. Men de bålde nimrodarna hålla på att bli
villebråd i stället.

Slutligen lyckas de fånga det första offret, en -kanin Så blir det natt,
kaninen tjudras och de gå till hvila, men väckas snart af en stor boaorm, och så
är det slut med hvilan.

Mätta på jaktäfventyr återvända de till Europa, sedan de telegraferat till sin
klubb att de snart anlända med fångna vildar och djur. Deras hemstad anordnar
ett storartadt mottagande för upptäcktsresandena och jägarna, med tal af borgmäs-
taren och puss af borgmästarinnan och sång af skolbarn och allmänt jubel.

Men så slipper en panter lös...

Obs! Alla djuren äro äkta w utom ett.
Storartadt arrangement. - Mycket komiskt.

Föreställningar:
hvard. 6-10 e. m., sön- 0. helgd. 3-5, 6-10 e. m.

 

 

 

B-itjettpriser:
Första plats 50 öre
Andra ,, 35 ,,
Barnbiljetter i i 25 ,,

 

 

 

Program 5 öre. NH" 5.

uttala, nu. swing, tsunami

Information

Title:
Fyris-Biografen
Printed year:
1911
Place:
Uppsala
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain