#3923: Stanley-Biografen

ii. u. m. Tuisinunn inn i I. u. m. tininuin inn Ill llni.

Föreställning-arna. börja. hvar-dagar kl. 7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 em.

SlUISlllQEi , lllSlllllglilill.

lln iärlluinllnsie liiuunlnvlinieinn finnas nlliii snmmnniiirin i Sinnlnv.

 

Första afdelningen:

1.  ..   i, N .   lf,   1 , V 1,,  - .

a erä.

 

F

 

Intressanta bilder från fågelvärlden.
a.- 

Kaspiska hafvet.

Storslagen natur-bild.

Fönstret åt bakgården.

Amerikanskt lustspel.

 

mmm 

 

 

En liten historia om tvänne unga makar. En fnurra på tråden. Hvad titten på bak-
gården verkade.

 

 

.mvmvmmvmv

Fårafvel i norra Mexiko.

Det är ej det upproriska Mexiko vi här få göra bekanskap med utan de fredligaste af alla skapade
varelser -- fåren.

Fårafveln intar i Mexiko en ovanligt framstående plats bland landets näringskällor och vår film
ger en mycket god idé härom. Hela landskap, som myllra af får, hur fåren klippas, vattnas, betas, ren-
göras etc. All-t åskådliggjordt i charmant tagna bilder. Y

 

En ovanligt intressant och instruktiv bild.

Senaste skämtnyhet.

Lehmanboxnrneslionunt.

Genomroligt skämt af vår gamle vän Lehman.

En plåtslageriarbetaresdebut

Dia-àpllg humant-esk.

i din.de :v-v "min

e k = V V i "i IHM-Män;

 

 

 

i

XIII;

Andra. afdelning-en:

 

innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnnn.
Uppseendeväckande utan motstycke.

 

 

Heltimmesskàdespelet

"Inn nian.

snnnnnnnn nnnnnn i z nnnnnnnnnn nnn ss nnninnn.

Utgifvet af den berömda filmsfirman i Köpenhamn.

PERSONERNA:

Zarro, löjtnant. 4 lrma Carlizca.
Ofverste Rainau, fästningskommendant. Brunoff.
Sylva, hans dotter, Zarros fästmö. de Gerwitz.

  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

lnspeladt af kända danska skådespelare.

Dramat har visats i Stockholm à. Biografteatern Tip-Top
öfver 300 gånger inför fullsatt salong,
alltså. ett slagnummer af rang.

Utdrag af innehållet:

Kändt är, hurusom stor-
makterna söka utspionera
varandras militära hemlig-
heter, och ofta läser man i
pressen om häktade spio-
ner. Det är på detta ämne:
dramat ))Fästni11gsspionenv
är byggdt. Det skildrar det
sätt, varpå ett spionband
lyckas komma i besittning
af några viktiga dokument,
som röra ett lands försvar
och som af en ung löjt-
nant skola öfverbringas till
kommendanten i en viktig
gränsfästning. På det mäst
spännande sätt redogö-
res för hur iöjtnanten
omspännes af ett nät in-
triger, hur han faller i en
ung kvinnas nät d en medlem af bandet - det djärfva sätt, hvarpå dokumenten stjälas,
och det icke mindre djärfva sätt, varpå de slutligen återskaffas tack vare fästningskommen-
dantens unga vackra dotter.

Detta är ett skådespel,
ojämförligt i fråga om
djärfhet och kraft, spän-
nande och skakande
händelser. Kärlekssce-
ner af sällsynt finhet,
handlingar af mod och
uppoffring, dramer i
järnvägskupéer, vilda
förföljer i automobil,
stoppade järnvägståg,
gränsen spärrad med
förföljande truppstyr-
kor -- allt är med mä-
sterlig konst samladt
till ett helt, som i glän-
sande framställning sö-
ker sin like.

Det är öfverflödigt att tillägga, att stycket är inspeladt af de förnämsta
artister i sitt slag.

 

Utanför hotellet.

 

l fällan.

 

 

Rikt illustrerade programbàtlner filmas alt tillgå i kassan.

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (ED. Torsdag.
I i l

 

 

 

 

Kristinehamn 1912. IX.-B.Värmlands Boktrycken

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain