#3917: Stanley-Biografen

"f

M
(KE-13."wa I
t-wafwrsfra

 

 

 

li. u. m. lurstneen len ll lur. I. n. m. linleuen len l Ilse.

x

Föreställning-arna. börja. hvar-dagar kl. 7 o. 9 em.
Söndagar kl. 5, "7 och 9 em.

 

j Första. afdelningen:
xI WWW-eeäeeeewwweewäw
Utflykt till ett af

Världens skönaste slott.

räåäwwwvmäåäwwäååämääååw

IN QllllleS IGQEIIlEIllSlllölll.

Mischka..

 

Ute i parken vid Göta gardes kasern promenerar en liten gråbrun luden varelse. Det är Mischka,
regementets afgudade lilla björnunge. Från kammarskjutningsbanan ljuda skotten tätt på hvarandra, men I
det generar den lilla Nalle inte det ringaste. Liten och mjuk i sina rörelser vandrar han oamkrmg bland
sina tvåbenta vänner och tigger om smekningar. Ty Mischka är bara två och en half manad gammal
och mycket begifven på att leka. Och oftast får hon sintönskan tillfredsställd. u

En gång hade man dock förbjudit Mischka att klättra upp i ett körsbärsträd. Men det. var for-
gäfves. Till slut fick man Iof att sätta vakt vid trädet. Till en början säg det ut som om Mrschka re-
signerat. Hon tycktes nämligen vara så särdeles intresserad af en gruppmed rabarberplantor 1 twradets
närhet och vakten var kanske inte så påpasslig som i början. Ett tag tittade han bort och vips far han
se Mischka springa fram till trädet och ruska af alla krafter för att strax därpå återvända till rabar-

bern, då hon såg sig observerad.

 

 

 

. lill lusuurenx till.

 

 

 

 

 

 

6

guHHEIIHUIHIICIIHNDDDEIIUHHHUHUIIIIIHHIIBIIPIIHIUQ
6

Japansk film. I

Huru Petter vann sin ltillheddes kärlek.

Lustspel
med Rolighetsministern PRINCE i hufvudrollen.

HDIIIUIIIIIEHIIIDDEUIÄIIllilmllllnnIIIIIEIIDIIIHIEIHIIIUHHIIHIHI9

 

 

 

BEIHEIIEQO

66
9
oautumn-mikaeluO

on

 

 

Andra aftlelning-en:

:i . :: :W 4: i:
Heltimmesskàdespelet I

 

 

 

 

 

   

:Bh
=
==
.1
:ä
III-
:B
=
:3
1
.=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drama i tre akter af i
URBAN GAD. I

PERSONER:

Excelensen von Linde. . Herr Laurence.
Hans gemål . . . . . Fru Gude.
Kuno, deras son . . ., Herr Sterler.
Tekla, deras dotter . . - - -
Mr james Hill . . . Herr Flink.

- - H ASTA NIELSEN.

 

 

t
X
4 k

 

 

 

ät E;

Kinematografien har under
senaste åren frambringat myc-
ket skönt .och äkta. Men ett
verk som detta, i hvilket konst-
närrinnan af sin roll gör nå-
got verkligen glansfullt, har
ännu aldrig visats å någon
hvit duk.

Det är ett verk, lyckligt i

val af ämne, lyckligt i kom- 1

position, oöfverträffadt genom
den mästerliga framställningen

 

 

 

 

Beskrifning tillbazzdalzälles i biljettluckan.

af den kvinnliga hufvudrol-
len, från första till sista sce-
nen, sannt och lifsvarmt, fritt
från all konstlad sentimentali-
tet. Och då därtill kommer
att filmen bjuder på de måst
hänförande naturscenerier och
i fotografiskt hänseende är ett
mästerverk, då är ju ej un-
derligt att det fängslar och
tjusar från början till slut med
oemotståndlig makt.

 

 

 

il u
.I n

   

 

 

 

i:

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (à Torsdag.

 

 

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Värmlands Boktrycker

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain