#3911: Stanley-Biografen

j Fr. u. m. Turstmm im Zl i. u. m. lmimm im 2!! min.

Storsluset Z-timmursnogrum.

im värdefullaste hmunmvlmmtna finns alltid sammanlimlm à Smiley.

Föreställning-arna. börja. hvad-dagar kl. 7 o. 9 om.

Söndagar kl. 5, 7 och 9 em.

Första. afdelningen:

Veckans Nyheter.

Pathé-Journal.

Illustrerad tidning öfver allt som händer och sker på jordklotet.

 

u u JL I
n u n n n

Från Sveriges bygder:

RONNEBY.

Vacker kolorerad bild.

Kirehebuchs universalarivinge

KOmISKt.

 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAA AMAMAAAAAA
YWVVVWVWV VVWVVWVWV vvvvvvvvvvvv

WE Selig-Film! "Hål

RANCH LIF.

Storslagna cowboy-bilder från en af Vesterns största farm.

ii
1:
1)

v

Det är återigen världsfirman Selig, som med sin kamera besökt vilda Vestern och på
films uppfångat några märkliga och spännande episoder från de äfventyrslystna cowboys lif.
Att i tryck skildra hvad vi få se är icke möjligt, vare det nog sagdt att den Öfverträffar den
djärfvaste fantasi. Eller hvad säges om en bedrift som denna:

Fyra cowboy bestiga en automobil, begifva sig i rasande fart ut på ranchen, anställande
där jakt på den vilda boskapen. En präktig tjur skiljer sig från hjorden, bilen far efter den,
förgäfves tar djuret språng till höger och vänster, bilen är öfverallt efter den. Till slut är
bilen jämsides med tjuren. En cowboy reser sig upp samt tager ett djärft språng mot tju-

rens hufvud. l ett nu rullar djur och människa om på marken. Man kan icke tro annat än
att båda äro döda, så är dock ej förhållandet. De resa sig och en brottning mellan djur och
4 människa äger rum, till slut är djuret besegradt. Människan har lagt en ny lager till sitt
herravälde öfver djuren.
En annan gång far cowboy i sin auto och fångar stående i bilen med sin lasso det ena
se djuret efter det andra. -  "
 Att äfven kvinnorna äro äfventyrslystna och djärfva visar vår ranchbild. En ung Vesterns
modiga dotter sätter sig upp på en snabbfotad mustang. Utväljer sig en präktig tjur, anställer
jakt på den och då hennes häst är jämnsides med djuret kastar hon sig ned på tjurens hals.
Djuret, oförberedt på bördan, slår med amasonen på nacken en formlig Wärmöllaa. Inästa
ögonblick äro båda på benen. Den präktiga flickan släpper icke tjurens horn förr än hon
b fått sitt djur på rygg och stolt som en fältherre svänger hon sin hatt som segertecken.
b Af hvad som sagts torde tydligt framgå af vår bild: Ranch lif är en sevärdhet af första rang.

AA AA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAW

lnnmtmmn mm lilim till mmm.

Härlig stereoskopisk bild.

AAAAAA
VVV Vvvv vvv vv

vv e vwvvvvv vvvvvvvvvv

 

 

Danskt lustspel. Enastående skrattsucces.

jag vill hafva en son.

Doktor Meyer tycker nog i grund och botten om sin unga vackra hustru, men han förebrår henne
dock, att hon ej skänkt honom någon son.

Så reser han bort för ett vikariat, men en dag kommer ett bref från honom, däri han kort och
godt meddelar: aKommer om 8 dagar. Meyer) Frun blir naturligtvis alldeles utom sig då hon ej kan
finna ett enda ord af kärlek i denna biljett, och tillsammans med några goda vänner uttänker hon sin
plan för att åter vinna sin mans kärlek. Denne får således till sin glädje och förvåning plötsligt med-
delande att han fått en son. Hals öfver hufvud reser han hem, och stor är hans förvåning, då han
finner sig vara lycklig fader till små välskapade bytingar.

l samma vefva har han emellertid satt ut en annons i tidningen om fosterbarn, och följden blir
att han håller på att blifva alldeles öfverlupen med barnungar.

Slutligen får han dock veta hela sanningen och nu utbrister han med känsla och öfvertygelse:
aGudskelof att jag ej har någon som.

 

 

Andra. afdelningen:

 

 

 

 

P-

 

I. aEWE-f

Sensationell nyhet!

     

eller

HANS FöanU-I-NA.

En storstadsbild i 3 akter.

ll-
I

n
I.

 

 

sl det förgångna finnes rikligt med stoff till sorg och ängen) lä -L
Det är en bild ur lifvets strid som här visas å vår bild. Den unge mannens
fåfänga kamp att åter uppnå ett aktadt namn. allt grusas genom att hans för-
L flutna upptäckes. Och dyster och ensam vandrar han genom lifvet... förbi...

 

 

 

 

 

Beskrihzing 111111 012 dabälles i biljeiilu clean.

 

 

     

 

 

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast. till första föreställningarnas
lzsta afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl.Y 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (22). Torsdag.

 

Kristinehamn 1912. Å.-B.Värmlands Boktryckeri

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain