#3904: Stanley-Biografen

lr. . rr. ltlnrlrurr in ll till. I. u. m. rrlrurr in lt lll.  W.

 

Föreställning-anna, börja. hvad-dagar kl.. "7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

Första. afdelningen:

Veckans Nyheter.

IPathé-Jqurnail.

Illustrerad tidning öfver allt som händer och sker på jordklotet.

oglm II  D - Diao

ARCELONA. 

 

 

 

 

 

OBSÅ Natu rfärgade bilder.

 

 

 

 

 

hl-

"f Jmf
r

n vi J: Bk "i

 
   

Leion-

kt i eller -
ll En nog-ers attentat..

Ruby och jim äro syskon och bo hos sin mor i den afrikanska vildmarken.

En dag bege sig syskonen ut på lejonjakt och äro lyckliga nog att träffa på en lejoninnas rede, i
q: och sedan modern skjutits, ta de hand om ungar-ne. När så Ruby sitter och leker med dem kommer ::
negern Pete och försöker närma sig den unga flickan men atvisas och får senare på natten. då han
stryker omkring stugan, ett törsvariigt bett at den ena ungen. à Två år ha gått och chonungarna ha
vuxit upp och blifvit ett par duktiga lejon. - Petes lusta Itill Ruby har e] slocknat och en dag öfver-
taller han henne och bär henne till skogen. Emellertid lyckas Ruby frigöra sig och skyndar hem och 

1:
I

omtalar det skedda för sin bror, som genast stiger till häst för att ta reda på Pete. Han finner honom
:: och en vild kamp uppstår de båda männen emellan, som slutar med att brodern svårt såras och Pete flyr.
Ute r skogen släpar sig brodern fram och när slutligen ett jätteträd. Här får han plötsligen syn på en
flock vargar och skyndsamt kratlar han sig upp i trädet. Det var hög tid, ty nedanför stå snart med
flamtande tungor 6 stora vargar. e- Hemma har emellertid Ruby bundit det ena lejonet och rider ut
att söka brodern. Lejonet sliter sig emellertid löst och i ilande fart rusar det, ledt ai sin instinkt, till V
den plats, där brodern belägras af vargarna. Och nu uppstår en kamp mellan lejonet och vargarna,
- som väl torde kunna kallas den intressantaste och måst spännande, som någonsin gått öfver en biograi- i
scen. Lejonet dritver vargarna på flykten, dem det icke sönder-sliter, och Ruby anländer nu och torslar
hem den svårt särade brodern. Men för Pete återstår en uppgörelse. Lejonet har snokat reda på ne-
gern, kastar sig öfver honom och det dröjer ej länge förrän efter en törbittrad kamp Pete döende, sön-
dersliten och blödande, kryper bort.

Men hemma ta vi bevittna en attoumältid, en förtjusande scen, däri lejonet deltar som hedersgäst.

W Uppskakande vilddjursstriderl Förtjusande naturscenerierl m
h rg :r :r A r: r: då!

Storartad n yh ett

u
àr

 

 

 

 

 

 

 

 

För vänner at hästar och ridt.

Militär ridska i Spanien.

 

 

Amerikansk nyhet från dimman Kalem, lNewyork.

:1 nADETTUPPTÅG.---

Ett gladt och roande lustspel.

 

 

 

Andra. afdelningen:

tjg utmärkt storslagen kunsrlilm. - Sevärdhet ut ränta ring i
. Heltöreställningsbild

 Drama i 3 akter och 20 tablåer af Urban Gad. f
l hufvudrollen den världsberömda ASTA NIELSEN.

Urban Gnd, den kände lalnngfulle dnnskejörfallnren kallar
icke utan skäl detta Asla-Niclsen-skddespdl "Dödsdunsen" för
hennes yppersta. Men så förslår han nog också mer än någon
annan skrifva saker som just passa för Asta-Nielsen, och i detta
drama med dess skiftande taflor och spännande innehåll får den
uppburne skädespelarslmn mer än annars tillfälle nfl lägga i dag-011
hela sin glänsande konst..

De djupaste kdnslosliimningar. den svåraste själskamp, år allt
förslår konslnärinnan att gifch ell lcfvande och snnnl uttryck.

Oclr den miljö, hvari lzonwlcnna gäng rör sig, gör nog sitt till,
all "DödsdansentQ trnts många föregående storslagna skådespel
står främst, ty som medspclare" har Asta Nielsen denna gdngflcre
uf Tys-Irlands förnämsta krafter inom skädespelarcknnslen.

Ej underligt då ut! Urban Gud valde just denna tfDödsdmlsenfl
nlt vara den första af fircts utkommanrla Asm Nielsen-film.

"Dödsdansen"

öfverglänser allt hvad i samma väg gifvits.

  
   

Ett fullstänth mästerstyclre af spännande dra-
matisk tell-Hill; lwuri den framstående konstnär-ilman iir-rar en Verklig triumf."

Programböcker tillhandahållas i biljettluckan.

 

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas
.lzsts alzhean Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Mår-:idag Q Torsdag.
l ,

 

 

 

. Kristinehamn lilla.. A.-3. Värmlands Bnktrycker

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain