#3901: Stanley-Biografen

ii. i. m. miiiiiii iii i iii. i. i. m. uiiiiiii iin iii

Föreställning-arna börja hvardagar kl. 7 o. 9 om.
Söndagar kl. 5, "Iioch 9 em.

Sloislnet Z-limuisiiioiium.

llll lillllllllllållt llllllllllllllllBlBlllil llllllill illlllll lllllllllilllllllllil l slillllll.

 

 

 

Första. afdelningen:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 s t 0
Skämt.
En charmant bild från Portugals förnämsta städer:
eller
F o få n an offer
a g s .
Lutspel.

Unge herrn är kär och blyg och plågas af för trånga skor. Nå, med hjälp af. boxarens resoluta
husföreståndarinna gå ju de värsta kärleksbekymren snart öfver, men värre blir det då boxaren kommer
hem. Först blir det en lektion i boxning med många näsknäppar, och så följer den fasansfulla upp-
täckten. Men ett bref rangerar allt, och allt slutar i frid och sämja.

l "k iil 1
Amen ansk konst m.
Sista. nyhet!
. Ett storslaget amerikanskt drancia;y inspeladt af American
Biographs bästa förmågor.
.. i f:
- lllxx Briljant spel. Grlpande scener. ll
K l. .F :Ii I: J." I: ä
i?
" Högkomiskt skrattnummer.

Ett tokroligt skrattnummer om hur en betjänt får i uppdrag af husbonden att under dennes borto-
varo spionera på frun och alla de äfventyr han därunder råkar ut för.

I
.Andra afdelnlngen:

.I II I I
Säsongens slnrsla filmsansalmn!
llllllllllllltllllilllllllll llilll llllllllfll flllllS-llzll, lllllllllllillllll.
Personerna: WARME, Major, ALMA, hans dotter,
WILNER, Godsägare, SVEN, hans son, NILS, Kusk.
(inllSlQlllt llllllltlt tull llllllllt lll lllilllll Sällllull.

Att gå från allt på gamla dalr blef den efter sig. Den exploderar och snart ljudet s-Kvar-
gamle major Wärmes lott. Han hade varit djärf. nen star i ljusan lagas. Klockorna klamta 1 byn,

och vågat sig på spekulationer och följden blef och.I snart kommer befolkningen-n pa benen." For-

att en vacker dag satte sig hans värsta ovän, skrackt reser sig Alma i sin sang. Hon hor rop

godsägare Wilner i besittning af hans gård. Men om eld pch skyndar anande en olycka ut.. En

den gamle majoren hade dock för sig undanta- fruktansvärd syn möter henne, kvarnen brinner

.git en gammal långa, som låg intill kvar-nen. och hogt dar uppe befinner sig hennes lilla barn.
Här slog han sig nu ned tillsammans med Ingen mer an hon vet ju-om .aKv-arnens hemlig-

sin vackra dotter Alma. Tiden går och läker heta;- utom Usig vill hon slita sig lps för att kasta

alla sår. De båda äro nöjda och lyckliga med Slg m 2 lagoma, men, .Vanmakllg Sllmker hOn

sin lott, men så är också Alma idealet för en nEd- Lagoma frOSSa gmgt den gamla kvarnens

sparsam och arbetsam liten hushållerska. Vaggaf- , ,- u

En dag var hon på väg att köpa mat, då Da kommer Sven.h klan har gripits aflangtaon

hon möter godsägarens unga son Sven Och de efter sin älskade. Pa langt hall har han sett la-

båda unga göra hvarandras bekantskap. Snart goma IOCh äfven har-.hall Sell att det af an

träffas de på nytt Och deras hjärtan dragas än gamla1 kvarnen Som ar lagomas fof- Hasllgt
mer tillsammans. Men godsägaren får reda på skyndar han in i tornet. Afven han har ju del
saken och han ger genast sin son alternativet: af den stora hemligheten. Han klättrar genom
antingen går du från hemmet eller lämnar henne. eld och rök uppför stegen Där ligger barnet,

Han väljer att lämna hemmet och begifver lågorna ha ännu ej kastat sig hit upp. Men re-

sig till hufvudstaden för att där söka sin utkomst. trätten är stängd, då fattar han ett djärft beslut.

Efter ett rörande afsked från modern och den Han binder fast barnet vid sitt bröst, och klättrar

älskade reser han. r uppför stegen upp till en af kvarnvingarna.

Några månader förgå, då får Sven en dag Ett djärft språng, och han befinner sig långt

ett bref, däri Alma meddelar honom att hennes ute på en af de väldiga vingarna. Gnisslande

tillstånd är sådant, att hon ej längre kan dölja för den sig, och långsamt sänkes han ned mot

det för sin far. De öfverenskommo då båda att marken. Där stå byns innevånare iintensiv spän-

han skall låta Nils hämta henne och hon skulle ning, skall han lyckas med lifvet komma iir den

för sin far förebära att hon mäste resa till en förskräckliga situationen? Men han har lyckan

väninna en tid. Hon reser, och blir intagen på med sig, snart är han helbrägda nere på marken

barnbördshuset, där hon föder en son. Sven be- och mottages af hjälpsamma händer.

söker henne här men har ej tillräckligt med me- Ett ögonblick förgär - då störtar kvarnen

del att kunna gifta sig med henne. Hon reser med ett väldigt brak samman. Men där nere på

i således tillbaka och han skall försöka försona ängen ligger den stackars Alma vanmäktig. Då

 sig med sin far. Sitt barn döljer honiden gamla når ett jiibelrop hennes öra, hon reser sig lång-

: kvarnen. samt, där kommer Sven bärande deras barn.
Tiden går, hvarje natt måste hon uppikvar- Och nu är hemligheten röjd. De båda fä-

nen till sitt lilla barn och pyssla om det. Men derna stå midt emot hvarandra. Ett trofast hand-

det blef svårt för henne i längden och hon skrif- slag och all fiendskap är glömd. Vid skenet af

ver till sin älskaderatt komma hem. den brinnande kvarnen, hvars reflexer åter-kastas

ter är det kväll, i nattens mörker har hon mot den strålande sommarmorgonens sol, bindas
.1 smugit sig in till sig, men glömt släcka lampan samman kärleks- och vänskapsband för lifvet.
l.- Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast till första föreställningarnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l:sts afdeln.: Hvard. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m.

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.

 

 

 

l

 

Kristinehamn 1912. A.-B.Värmlands Boktryckeri

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain