#3896: Stanley-Biografen

Q. BIOGRAFEN

 

 

 

 

ii. n. n. klnilinin ilin lli I. n. n. liniinnin lin lll lin.

Föreställning-arna. börja. Iwan-dagar kl. 7 o. 9 om.

Söndagar kl. 5, 7 och 9 om.

Första. afdolningen:

l.V

 

.0 Pathé Journal den sistvutkomna 0

rniinniiiiiins niin W iiiriiisiir

Hubertnsjakten ijärrfva söndagen den 3 november 1912

 

 

eckans Nyheter

 

 

 

en esynnei lg i ga staden
Åter en al dessa tokroliga historier, där kinernatografknepen tillämpas och alla måste

ge sig i skrattets våld.
L. :r- u n :i Jm

 

 

l-EEÄ

 

Liiku iii den olnililiee

eller Sänd. Iràn himmelen.

En vacker dramatiserad bild, ett ur lifvet direkt fångath blad.

john Masson är otröstiig öfver sin hustrns och sin flickas död, och vill göra slutl på sitt lif. I
den närbelägna kyrkan toner klinga och i detsamma kommer hans gamla mor in och raddar hans hf.
ver sig ut på en läng promenad i hopp att därigenom finna förströelse och glömska.

damen vill skilja sig från den gamle hunden och vill jaga bort den.

lapp som hon skrifvit. n A .I 4 u
elin liten flicka med sin hund ar till salu for icke manga pengam

 

lilla till si -.
Ochg från denna stiind ler solen och lyckan på nytt mot honom och hans barn. -
EU hiäffegfipander Vackert bamadfama. Hufvudrollen spelas at en 6 års flicka.

 

9
00

 

 

MISS BANOLA

Den berömda Trapez-konstnärinnan i sina bästa prestationer.
Bilden är vackert kolorerad.

Då hör han i
Han begif-

l ett hus bor en gammal girig ungmö och har vård om en liten niece och dennes hund. Men den gamla

l hemlighet tar dock den lilla med sig hunden och går. Hon sätter sig vid ett träd och fäster upp en liten

John kommer förbi och då han ser plakatet förstår han att detta är en törsyneris skickelse och han tar den

0 i. F 99
e Franska eskadem i Engelska kanalen e
9 . b
Go Intressant verklighetsbild. 
QQQGE 54660

 

 

Villy som trollkonstnär

-- KOMISKTW

saker, som de andra familjemedlemmarna få.

I På kvällen lskulle det komma en trollkonstnär i huset och då skulle man ha en massa godter.
tiirhgtvis beslutar sig Willy att äfven han skall få en del af konfekten och lyckas också.

och med värre än han själf anar.

mantel I och visar sig för det förskräckta sällskapet.
terna sig väl smaka, tills de ertappas af det hemvändande sällskapet.

 

 

Lille Willy har återigen blifvit den siste i skolan och följden blir, att han ej får njuta af alla de goda

Na-
. Oerhörda saker pas-
sera den aftonen i Willys hem och trollkonstnären ser själf till sin förvåning alla sina tricks lyckas, ja till

Men han vill råda bot för allt och skall frambesvärja den onde, och Willy får i hast på sig mask och
De fly naturligtvis, men Willy och trollkarlen låta god-

 

 

i

 

Andra. afdelningon:

 

Heitimmesskàdespelet

Våliiade

eller
s Kvalfulla. timmar.
Drama 1 2 akter..

lnsneladl ai framstående italienska och iranska skädesnelane.

Beskrifning tillhandahålles i biljettluckan.

1.
i.

 

 

 

 

 

l-l

Barn äga tillträde i målsmans sällskap endast tillförsta föreställningar-nas

lzsta afdeln.: Hvarcl. kl. 7-8 e. m., Sönd. kl. 5-6 och 7-8 e. m

Nytt program Måndag (Q. Torsdag.

.sh-...M

Kristinehamn 1912. A.-B.Vlirmlands Boktry-:kei-i

Information

Title:
Stanley-Biografen
Printed year:
1912
Place:
Kristinehamn
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain