#3879: Biograf Continental

Pmigram för MåndagenV den 28l0kt. to. m.fS"ndagen den 3 Nov.

Tagsammanstötningen
i. vib malmsléitt.

i - Nattsnälltåget från Malmö sammanstöter med ett blandadt tåg vid Malmslätt,
nära Linköping.

Vår fotograf anlände omedelbart efter tågsammanstötningen och vår bild är den åskådligaste som hittills
blifvit tagen vid någon järnvägsolycka.

 

 

 

eller

lllll lllllll.

Stort sensationellt skåbespel från Jyllanbs
västkust, i 3 att). och 52 tablåer.

Personerna; i Andra afdelningen.

På väg till storstaden,
Besegrad.
I lycklig ovisshet.
Grefvinnan önskar att Karl skall stanna.
I ovanlig omgifning.
I .kaptensuniform.
LLAnnu inget bref !u
I Miras rum.
En upprörande underrättelse.
aMan talar om förlofning.u
o . Marias silirg.

. . LLJag skal få honom med hem.u
Tablaer" Samvetskval.
Den förföriskas valde.

Första andningen" . Kustvakten och hans dotter i det grefli-
I kustvaktens hem. ga alatset.

Karl får af Maria besked om hvad han . För ofningen.

skall inköpa i staden. . LLMira befaller sin Karl att kasta dem på
Affärden b d dörren.u

Grefve Se erg med otter ankommer å. - 1, - .

besök till konsul Berg. p lledle afdelnmgen"

Grefvinnan Mira fattar tycke för den . Dagen därpå. Afresan.

unge tiskaren. . En kallsinnig fästman.

Tillbaka från staden. . Maria på sjuklägret.

"Han har seglat hem till Harboöarnau. . I hög sjö.

LLVi resa dit ut.u . En ödesdiger lampexplosition.

Oväntadt besök. . "Fartyget brinner!LL

Ett litet puts. . Maria uppbjuder sina sista krafter för att-
Ensamma vid stranden. signalera: uFara å. farde!LL

Oväntadt motstånd. . Räddningsmanskapet kommer.

I Miras hytt. i . Räddningsbåten köres ned till stranden.
Kvinnans list. . En kamp för lifvet.

LLMira är sjuk och vill resa hem i afton. . Räddningsbåten ute i den våldsamma sjön.
Skaffa en kapten.u . Räddare.

Karl åtager sig att segla. . Grefvinnan i kustvakthemmet.

Afskedet från Maria. . Den sanslöse kaptenen.

uGrrefvinnan vill hälsa på den nye kapten.LL . LLNu hör han oss till a
uAlltjiiiznt.omöjlig!LL .- I i . T hamn

Seberg, grefve.

Mira, hans dotter.

Berg, konsul.

Magda, hans dotter.
Jespersen, kustvakt.

Maria, hans dotter.

Carl, fiskare, Marias fastman.

. 80905193 .UI tP-.w .Ni-l

 

 1llflfilwf-dll.yli-W kl.. offra 8,30 e. m. i Lördagar kl. 6, 17,36? och 9=.e:m. - Son" - och,
I - f I, " I " I Halgdwgafi! kl. 2, Å1,330, 6, .7,30 .och 9 P.. mf VOBSJq Kl, 2 .och 3,30pàfsön-
.n i; .. I, .j   i. 4 .i aräagamwBth-gmtamtiné; -VV-Duädagar-ionhV-.Fredagan Jcl. en-mf-ägazbarn , i
. LILL f 5:, , m I". . w w-v f . " k". . .- w- Lenvik får", Kjtllgijfe:  på. ww-:Dch 

 

 

v . r 1Jama får barns-om för-äldre.. I
 ...ful-Innzrmrizisnnf Jie;- aldne; Lem plats-.35 me, nam--plats nanm.

i vbarn under-"12 år: izsta 1 ,, .7"25 v - .2:11ra .. 15 ,,

ATill lnillighetslnatinéll 2001-13 för äldre, 10 öre för barn.

  
 

74 Öppet-för biljetlköp hvarje dag en timma [överför-sta föreställningen och pågår

sedan Il
- b oaf hrut et- under föreställning-arne. I

l
Änl

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Q PROGRAM 5 öRE. g

 

 

V
v s..

0st För att alla skola komma i tillfälle att få se betta ståtliga
I program kommer bet att visas t. o. m. sönbag. i

. Visas .ej -för .. barn. . V

Västervik 1912. C. O. Ekblad & Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain