#3872: Biograf Continental

-n=gq
Västervik I, . x lI

(S. J. Enanders förra lokal.)

0:?
-O
=
i-I
:I
ä

i
=
-l-
-O
= .
C:
=
-III-
:I

 

Program för Torsdagen d. 9 t. o. m. Söndagen den 12 Maj,

 

 

 lo ans lll elr

Särdeles intressanta världshändelser.

 

--
-----.

 

 

    

 

 

Rekord Express yhel.

En af århundradets största världs-

händelser i lefvandebilder.
Åizeftarange aktualitet.

illJ lllllllfll Illlllilll fllllllll Silli
lill IlllIllilill.

Storartad jättefilms på öfver 600 meterslängd.

Scott, Den engelske polarfororen, om [Jones öoe mon ännu. soäfnor i ooissilet,
sönoer en of egpeoitionens meotemmor, fotografen geröert ponting, titt
(Europa men en serie npperlign öitiler oisnnoe egpeilitionens
iifoentgrtigo lärt) genom polnrregionernn.

Kinematografkameran afslöjar ej blott allt det storslagna k.som mött de djärfva upptäckts-männen, utan framställer
äfven i bjärta färger alla de faror som varit med expeditionen förenade. " Terra Novas" kamp mot drifisen,
de väldiga isbarriererna, stämningsbilder från lägret på Kap Evans och roande scener från djurlifvet
i dessa antarlrtislra trakter, allt framrullas lifs lefvande för vara blickar.

  

 

 

 

Den intressanta filmen indelas i följande afdelningar:

 

 

Första afdelningen. 8. nen 9 dee. mötte skeppet ettisberg, Andra afdelningen.

 

 

 

l. aTerra Novas lägger ut. Soul kom drifvande 800 km- från is" 14. Panorama från aTerra Novas), däck.

2- Ledarne at färden. hafveh I lo, Hastarna landsättas.

, 0 9. Ater 1 kamp med isen. 16.. Provlanten utskeppas.

å. Ute pa redden. I , 17 Bl d - -

4 Ombord på uTerra NovaLL 10. Innesluten 1 Isen. 18. E an lplilgvmer.

. , . . . .. . . n .po ar eJoninna med sina ungar.

5. Kinematografen Herbert G. Ponting. lcl" Yetenékaphga urfdexisoknmgar" 19. På Mont Erebus.

6. Löjtnant Renich som barberare. M- ngvmer SOm-fodoàmne- 20I Från lägret; till Kap Evansi

7. 1 drifjsen, 13. I närheten af isbarriären. "21. ,,Ten.a Nova,d

q Uttalanden i tyska pressen: .ä
aLokal-Anzeiger" 14 mars. Scotts sydpolsexpedition på. biograf- l -uBerliner Tag-oblattLL let mars. Med kapten] Scott till sydpolen

duken. Från kapten Scotts sydpolsexpedition äro nu de törsta klne- ll är titeln på en him, som 1 gär af firman Gaumont förevisades för en
matografiska upptagandena anlända till Europa och komma redan den inbjuden publik. Bilderna äro tagna under första delen af färden ooh
23 mars att blifva förevisade å. biografteatrarna. Den välkända films- visa först lifvet ombord på wTerra Novaa, skeppets kamp med drifisen
firman Léon Gaurnont förevisade filmen i går för pressens representan- och slutligen lägret på. Kap Evans. Från denna punkt skickades bil-
ter. LLTerra Novas" kamp med drifisen och de väldiga isbergen, stäm- derna till Europa, under "det att expeditionen fortsatte sin färd mot
ningsbilderna från lägret på. Kap Evans och roande scener från djur- den efterlängtade polen. Afven om kampen om sydpolen utfallit till
lifvet i dessa antarktiska trakter, allt rullades upp för blickar-ne i rik- norrmannen Amundsens .favön så bjuda dock dessa bilder en god in-
haltig och intressant omväxling. Vid tanke påJ alla de svårigheter, som blick i de faror och svårigheter en polarforskare har att kämpa med
fotografen herr Herbert Ponting haft vid upptagandet af desssa bilder, "
mäste man beundra det förträffliga urvalet atI samma. Afven måste 
man skänka sitt erkännande ät totografiernas klarhet och skärpa. l u u u u

En hel del andra tyska tidningar, såsom Vossische Zeitung, Hamburger Echo, General-Anziger fiir Hamburg-Altona
Hamburger Fremdenblatt m. fl. skrifva om filmen lofordande notiser.

I Stockholm, där bilden för närvarande visas, insatt för tvenne dagar sedan, drar den proppfulla has och hufvudstads-pressen
i skritver långa referat om densamma, idel loford och beröm.

Med oerhörda kostnader har Biografen .Continental lyckats Serhålla
Ensam uppföranderätt för Västervik.

äbsolut enastående. Måste och bör ses af alla.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FÖ-Igstå-llnjnkgalu, Helen-dagm- ltl, 7 och .1) en. Lördagar lrl. V17.30 och 9 e. m. 4 A Sön- Och
Hotlyetdgfjmm Itt. 2. 3.510. 0,. 7.30 och 9 0.111. OBS! .KL 2 ooh 3.30 på Sön-
(lagar Billigltetsmatiné. Onsdag-aff- ocll liiredrtgrw Itt. 7 e. m. äga barn a
och .sit-offrengdom tillträda för" lindo-.sr 1007114. Ewer- lrl.. 7.330pri Söer- och i!
Hälgdayrrr" (inr-0 Iriliettpfr-fisefrna film, för bame som för äldre,

BIL-IEÄIYTPRISEB: För äldre: lzsta- plats 35 öre. "Bah-:a plats 25 öre. 

bar-u trender 12 år: Emm .., 25 ,. 2:11111 .. lö
Till inilliglwtsmatilndu 20 öre kliar äldre. Mb iår-e för learn. g

(öppet liner Eniijeeetkögo lower-je (lag en tinalina inre första tiil-(eartifsileoåeegere their Emy-gap Nmagw,

lm I" brutet un d er föras tai-ill :I i nga noe.

 

 

 

 

 

PROGRAM a one.

 

   

 

 

055.! Sista och bästa programmet tor säsongen.
Brad hela iläsrervik måste se risos e 
 Visas äfven för 

Eli Väldigt täck till älld Som llltdtf SäsGllgtli btåölifiiilogfältll.

 

Ii..

  

Vördsamt Billgraf COllllilGlliai. g

Västervik IQI2. C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain