#3871: Biograf Continental

f

 

 

and

Musik. -

 

Milsik.

 

4.
n-n-n-å

 ill!! ll l

Västervik 

(s. J. Enanders förra lokal.)

Fl Program för Måndagen d. 6 t. n. m. Onsdagen den 8 Mai. 
:lå :auf-f" P Roo RAM: vem-Dwag

 

Första nfdelningen. -

eckodflevvn.

flytt från alla lanb.

ähfixwp-WNVXEN WszXCÄW-MQ "QX

Denna gäng gäller besöket Enkedrottning Sophias härliga sommarställe Eriksberg å. Kol-
mården, Östergötland, där man ledsagas genom de ståtliga trädgårds-u och parkanläggningarna "samt
blir presenterad för den vördnadsvärda härskarinna, hvars goda hjerta och varma Intresse for de
småJ och lidande i samhället liksom hennes sträfvan att höja och förädla den allmanna moralen
förvärfvat henne en lika välförtjänt som uppriktig popularitet I hela vårt land.

UM Mw;wergJ-JTWQ ..

 

- Andra afdelningen. -w

 

Lg-n-:n

, ll l l F I i ll

   

 

 

Musik.

  

..J)v 

U

Musik.

 

 

Gripande skådespel ur verkliga Iifvet.

Ett medelålders
fosterdotter Isa.

Vi föras in i familjen till moderns dödsbädd. Där finns intet
hopp och i hast tillkallas Isa från pensionen i staden. Hon hinner
lagom hem för att få trycka den döendes hand.

Hon skall nu resa tillbaka till staden men beslutar sig för att
stanna till stor glädje för den ensamme Iosterfadern.

Ett är har gått, och våren står i sin fulla fägring med blommor
och spirande blad. Uch äfven i [sas hjärta spirar kärlekens blommor
En aning om detta får fosterfadern, dä han en dag ser en bukett
blommor ä sitt bord ditsatt af Isa.

Emellertid har en närboende godsägare Kurt fattat kärlek till Isa
och ber att få aflägga ett besök. Detta beviljas och det blir en oför-

par har inga barn och har därför adopterat en

likneligt vacker mänskensafton för de tre i trädgården och ute på sjön.
Vid godnatt-tagandet mellan Isa och fosterfadern inträffar en episod.

 

 

 

 

 

 

 
 

Hvar-dagm- lnl

 

,Hälgdagar kl. 2,
alanya?a Billighetsmatiné.

 

O

barn under 12 år: 1:sta

 

 

 

 

Musik. - Tredje afdelningen. à Musik.

Smyrno.
En intressant orientalisk stab.

Den stora handelestaden i Mindre Asien med dess betydande export och sjöfart (hvem har ej ätit smyr-
naiikon och russin?) upprullas här en rad vackert kolorerade lefvande bilder af sällsynt skönhet och intresse.

Bilden är ju för öfrigt så. till vida aktuell, att det ju är fråga om att italienska flottan skall bombar-
dera den vackra och idoga staden, ett barbariskt förödelseverk, som vi skola hoppas mä afvärjas.

 

Musik. w Fjärde afdelningen. - Musik-

 

 

Skämt om hur Fritz skolkade från skolan och l stället för läxorna lärde sig Jin-Jitsu-knepet.

Lille Fritz är alltiö rolig.

 

 7 ochy 9 e. m.

kllöfrda-gnw kl. 7.30 ochl .9 e. m. Sön- och
7,30 och. 9 e. m. OBSJ Kl. 2 ochl 3,30 på Sön-

Onsdagar och Fredang kl. 7
och. slamIfungotnml tillträde för endast 10 öre-

.Hälgdayafr äro biljettprfolsefrna Mim för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:alra plats 25 öre.

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet :för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen (beh pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.

PROGRAM s öns. g

Fosterfadern kan" ej underlåta att kyssa Isas hand, men Isa drar sig
skyggt- undan. Annu är ej stunden kommen. I

Kurt prisar i ett bref Isa och omtalar att han hos fosterfadern
anhållit om Isas hand. Isa svarar i bref, gär in till fosterfadern, som vi-
sar henne Kurts bref. Isa lämnar honom sitt svar att läsa och gär.
l brefvet får Kurt nej, därför att Isa aälskar en annanx

I En dag hittar fosterfadern, då. han skall ut och rida, Isas medal-
jong, hvari han till sin outsägliga glädje och förvåning finner Isas och
sitt eget porträtt. Han rider ut, råkar ut för en olyckshändelse och
forslas till lasarettet.

Hit skyndar nu Isa och värdar den särade, som en dag igenkän-
ner henne och förklarar sin kärlek. Hon låtsas kyla, men då. fosterfa-

dern tar fram medaljongen, kan hon ei längre behärska sig,v utan faller
i hans armar.

   

HH

      
  
 

 

 
 

 

 

 

  
    
  

e. m. barn
Efter ltl. 7,30 på Sån- och

   
    
 

,, 25 ,, 2:!1ra ,, 15

 

9!

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Föreställningarne lr. n. m. i dag giives ld. 7 och 9 e. m.

 

"vägra-vik lgizf C. o. Ekbnd a cm.

 .l "Visas äfven för b

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain