#3868: Pathé

oliver à Västerviks Teater

Fredagen den 16, Lördagen den 17 Febr. kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 18 kl. 6 och Be. m.

Förovisningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Program: n

- Siste." nyhet 
märkligt storsl. lionsttilm. w i Pasquali-Ftlm.
Fullödigt och praktfullt iscensatt Jätteskådespel.

li alvhn    f

eller

belagt) lycka.

Stort drama i 60 afdelningarl

Isabella de Bourgade, är förlofvad med hr " I
hon Låsprilåtigt däåslåar, ochf skall bröllopet stå om hifigeravfeåmdaggznken
naonfennesa i -
ytterdörren Öppen Och Serdiln :änOgårràtåäåtkårggligrhgålår i Det är "nu end-astY ett att göra att förhindra hennes förestående
dan. w Troenlde det vara en tjuf, stannar .han honom medu ttrvevolzvern1 mftenskap- med hr de Vemyy hvllkens kärlek hon icke Visat Sig Vara
men finner till sin förvåning att det är en af hans bekanta hr Duroy: Värd att nga-
Hf de Bourgade förstår strax att denne är där för en k-vjfmas Skujj Fru de Bourgade har emellertid varit vittne till det hela, och
och han frågar sig, om det är hans hustru eller dotter besöket galltf morgonen därpå går hon in i dotterns rum för att tacka henne för
Isabella hör från sitt rum det hela och hon förstår, att hemmet ar hennes Stora Offen men nnnef den Unga nickan liggande död På Sän-

ödelagt om fadern uppdagar attv hans hustru bedrager honom. Men gen, iförd Sin bfnddmkt Och betäth med blommor, hvilkas giftiga
hon vet också att hennes egen lycka blir ödelagd, och dock träder doft dödat henne-

Detta ytterst gripande skådespelP år i 1fråga om konst, spel och innehåll
något enastående sevärdt och brilliant. i

 

  

  

hon. fram till fadern och säger att hr Duroy är där för hennes skull
Och fadern tror hennes ord. i i

förbi målet. Mary fortsätter i vild fart, indianerna förstå att de blif-
-, .vitlurade ochV förföljer henne. Bill har under tiden funnitqen af Marys
kärr-intar" Iif" skogen,r attrnlägor plattfole och följer" hennes
spår. Han möter då henne i hack och hal följd af indianerna; han
lyfter henne upp på sin hast och nä de lyckligt och väl hemmet. Där
förklaras 1rnissförständet, Bill ock Mary äroXL åter goda vänner.

 

Hufvudroller: i " -- " " "
Mary . I p .i i I w Mabel Trunnene. Ofverlagset fint spelad. Hanforande vackra naturscenerrer.
Hennes onkel . . . . . Harold Shavv. i
Hennes tant . . Miriam Nesbitt.
Hedersgasten . . . . . Sydney Booth.

bra van Court gifver middag, men erhåller i sista ögonblicket
den underrättelsen att en af de väntade gästerna har blifvit förhin- 4
drad. Detta ar mycket oangenämt för henne, då det därigenom en- I
dast blir 13 vid bordet, isynnerhet som hon är mycket vidskeplig.
Hennes make söker att öfvertala henne att slå bort sin fruktan, men

 

förgafves. Plötsligt kommer

u , I den. bekymrade frun å en för he4 S -
glansande ide. Hennes unga systerdotter Mary, slåm kommit  
pension och skall stanna nägra dagar hos sina släktingar, kommer
just denna afton.71 Hon kunde intaga den bortablifna gästens plats, så.
tankteI tru van Court, men hennes make var af annan äsikt, da han
tager 1 betraktande sin unga slaktings ålder.

på Mary anländer och hennes tant meddelar henne sina bekym- q
mer, är hon genast villig att ersätta den felande gästens plats, men. 
erfar likväl att hennes onkel ar af annan åsikt. Hon ar emellertid I
redan så hågad därför att hon förstår att drifva sin. vilja igenom, sä
att tanten går för att uppsöka en för henne lämplig klåidning. Mary
ser ej sa ung ut som hon i verkligheten är uti den långa kladningen 5,
med slap och den moderna höga frisyren, men snart komma hennes
olyckor, ty hon är ej van vid dylika kladningar och sedan hon ett
flertal. gånger trampat och snafvat på den ranner hon mot en herre
1 korridoren. Hon presenteras för alla gästerna som en väninna till

husets fr h -.  .. . v . - I i. ., .
denne hål-:carhgàdggsgäåtéä åleelåiai hon foiut mott 1 korndoien att  

att hans namn är Randolph.
Q b l.

Mal-Y har ett förskräckligt arbete med att bibehålla sin värdig-
, Indiens hufvudstad.
En mycket sevärd ooh intressant bild.

het, men förefaller det sig som om detta barnsliga uppträdande skulle
O
 i I KIA-N PA n. iof-XGNKf-NGNX

 

efter några fåfänga försök uppger hon detta och drager sig skamsen
OCh gråtande tillbaka. Randolph som saknat henne" och nu går för
att uppsöka henne upptäcker pä sin Vandring ett fotografi, på hvilket 6.
man kan läsa att hon ar herr och fru van Courts syster-barn, Nu är
nåtnfllgtVIS hemligheten upptäckt. Han nnner henne gråtande i en
lofsal och det lyckas honom ej blott att torka hennes tårar, utan ock-
sä att trolla fram ett leende pä hennes lappar. Han ilar därpå till
116111165 Släktingar, hvilka gärna äro villiga tillven förlofning.

 

 

behag-21 herr Randolph mera. Dansen vill inte alls lyckas för henne,

 

 

5 p Ci n nio n de; i i dn..Önn.m.ci..-.... f.  

I I. I I
Ett il och. -val . 
Mary och hennes 1fästman. cowboyen Bill ble-fvo oense därför att - c f f.. I l).l 
migtfgåiåeåiååiäåuiialirifånii.anåååviåfååjååf då; 1112 ivifåsålåäiåiå .a Ors aSSIga I er.

.att i ensamheten begrunda sitt felsteg, men blir fångad af nägra in-

dianer från en närboende fientlig indianstam och föres till lägret. g
Höfdingen har just anordnat en kapplöpning, men ar själf förhmdrad I

att rida. Mary erbjuder sisr att rida i hopp att kunna undkomma. "xx-7, - w wv, NW,-
På ett gifvet tecket starta tryttarna och med Marin teten rida de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

EnrnE: salongen so the, Läktaren 35 öre, earn 25 the.
Biljetter säljas från kl.11-72 samt kl. 7 e. m
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. Obs! till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain