#3866: Biograf Continental

n- -l-I Moi-.5:a

K"in al lunlinmal

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 12 l. o. m. Onsdagen den 141Fehr

 

 
  
 
 
   
   
  
 
  
  

h-F

 

 

 

"v

MllSik- -v Första afdelningen. - Musik.

be, sista händelserna.

Ny intressant bildjournal-

 som byggmästare.

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

 

I ...m-...- skamtbna af rang. -w-w
Gr

 

 

 

 
 

.1,

Express. Franskt Sensationsnurnmer.

M Jättenlms,
 utgifven af den berömda iirmau i" 

Etablissernent GAUMONT, Paris,

och tillhör dess Grand Prix-serie.

 

  

 

Öripanbe stamningstnllt sorgespel i e mångtalb atbeln.

Det ar svårt att i ord återge detta sorgespel, som bör- Vid hvarandras sida njuta af naturen under det tindrande
iar med den första kärleken och slutar i den oundvikliga himlahvaltvet.

döden, midt i lyckan Och lifvets Vår" Plötsligt sjunker den un "a bruden till marken Ett
l V1 färdas Un, det målenska Holland, nu en af (1955 hjärtslag har ändat hennes lit.g Deras korta lefnadslycka

många kanaler, dar ungmon går och vantar på sin van. blef endast Som ett St-ämskott i natten

Och han kommer dragande på sin kanal-jakt, som seden är I I 1 i
i landet, Och 1 en gripande scen se vi den kvarblifne dra sin
Och det blir iörlofning om bord å farkosten som är tunga lakt- BrölloRSkoOfatOnefna äro borta, flaggan hän-
deras enda hem, och bröllop och dans och glädje. gef- PåIhalf Stäng, 1 5111 hVita SVePnng ligger bruden i Sin

Och så dra de unga tu bort på sin jakt och första 1 5111 let-a På- däCket-

kvällen landa de vid en förtiusande plats och gå i land att ll Fartyget som var sål latt att draga nyss, är så tungt.

Denna röranbe tatla ur bet allbagliga litvet har näppeligen sett sitt motstycke i enkel men tilltalanbe iscensättning,

ä bess innehåll är ytterst känslotnllt ocb gripanbe. Alla som ser Detta sorgespel måste erkänna bet som varanbe något

    
 

mäktigt stort i Skadespelarekonst.

Svarta böljar.

Imponerande scenarier fran Svarta hafvet, då. stormen
tor-nar upp vågorna.

 
   
 
  
   
  
  
 
 
  

Musik. - Tredje atdelningen. H- Musik.

llärlrksrmlnl eller lans ms.

Jängslonoo gambling ur tionstnärsoärloon,
men miss Domino i nufonorollen.

llr "Uttagropbs" berömoa mosterpieteterie.

Han är I en fattig, men talangfull tidningsman, och hon den berömda, at beundrare.omsvarmade,Y
skådespelerskan Mary Gordon. At dem alla ser hon honom helst, men llfvet har lärt henne tvifla. En auto-
mobilolycka ger henne tillfälle pröiva halten af deras kärlek - och han var den ende och den ende ratte.

 

 

 

1. På uGlobesu redaktion. 6. Nar olyckan ar framme.
2. En interview. 1 7, I sorg och saknad.
3. Som blef atgörande för lifvet. I 8. Karleksprotvet.
4. Hans ros. 9. Bindelns hemlighet.
5. Hur ryktet vederlades. 10. Den rätte.
Musik. - Fjärde utdelningen. - Musik.

dgilfe oritg är ute i bråd,-
skande ärende.

Säsongens tömämsta verkligt roande nummer.
llnnu ooioerträflade ifråga om genomgående humor.

 

 

 

 

  
  
  
 
 
 

 

 

 

 Hvar-dagar let. 7 och 8,3.0 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Söruo- och
" Hdtgdagar kl. 2, 3,30, b, 7,80 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 pa Son-
dagar Btlltghetsmattfné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. Im. äga bam
och skotungdom tillträde för endast 10 öre. Efter lot. 7,30 pd Sön- och,
Hdlgdagar äro btljcttpriserna ttlea för barn som för äldre.
BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, mdr-a plats 25 öre. 
barn under 12 år: Lst-a ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 
Tin bnngheosmaminén 20 om for alm-e, lo are rer han.. I!
Öppety för biljettköp hvarje dag eu tinnma före första iliireställuingeu och pågå?- sedan
oafbrutet under föreställningarne. "

   

 

 

 

 

 

 PROGRAM a öns. i

 

 

 

Västervik 1912. C. f). Ekblad år Czo.1

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain